За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

За сигнали за замърсяване на околната среда - зелен телефон: (064) 800 831
предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

Да изчистим България за един ден

МОСВ е основен партньор на на кампанията на bТV „Да изчистим България за един ден“

Международни кампании


Национални кампании


Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Актуално:

 

"Зелени градове" е мотото на тазгодишната кампания за Деня на земята

Час по екология в отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен се проведе на 22 април – Ден на Земята. Инициативата бе с начален час 11 часа. Мотото на тазгодишната кампания за Деня на Земята е „Зелени градове”. В урока участие взеха първокласници от начално училище „Патриарх Евтимий” – град Плевен. Под формата на игра с децата беше коментирано как може всеки да допринесе градът, в който живее, да стане по-зелен, като акцентът беше върху устойчивото ползване на водата.
Часът по екология е съвместна инициатива на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕЕОД – град Плевен.
Същият ден, от 13.30 часа експерти от РИОСВ – Плевен изнесоха лекция на тема “Зелени градове и екологични проблеми” пред ученици от 9-ти и 10-ти класове на Математическа гимназия “Гео Милев”.
 Всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности посветени на Деня на Земята. От Сан Франциско до Сан Хуан, от Пекин до Брюксел, от Москва до Маракеш, хората засаждат дървета, включват се в почистването на техните общности и много други – в името на околната среда.
Тази година ще се фокусираме върху уникалните екологични предизвикателства на нашето време, подобно на предходни чествания  на Деня на Земята. Докато населението на света мигрира към градовете и песимистичната реалност относно промените на климата става все по-ясна, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава като по-важна от всякога. Денят на Земята, през 2014 г., има за цел да допринесе за създаването на такива общности чрез своята глобална тема за годината: Зелени градове. Ние можем да преобразим нашите градове и да създадем устойчиво бъдеще чрез умни инвестиции  в устойчиви технологии, обществена политика с поглед към бъдещето и образовано и активно общество. Нищо не е по-силно от колективните действия на един милиард души.
Какво значи зелен град за Вас?
За нас, зелен град е град, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура.
Зеленият град черпи енергия от възобновяеми източници, като слънчевата и вятърната енергия и разпространява тази енергия чрез ефикасни и надеждни микро мрежи.
Зеленият град се състои от сгради, които са енергийно ефективни, опазват водите и намаляват отпадъците. Зеленият град е свързан с чист и достъпен обществен транспорт и има изградена инфраструктура за велосипедисти и пешеходци. Зеленият град е по-здравословен, по-достъпен и е приятно място за живеене.
Кампанията за зелени градове стартира през есента на 2013 г., за да помогне на градовете по света да стават по-устойчиви и да намалят своя въглероден отпечатък. Кампанията се фокусира върху три ключови елемента – сгради, енергия и транспорт. Основните ѝ цели са да се помогне на градовете да ускорят прехода си към по-чисто, по-здравословно и икономически по-добро бъдеще, чрез подобряване на ефективността на инвестициите във възобновяеми технологии. 
Енергия
По-голямата част от света в момента разчита на остарели от поколения електрически структури, които са изключително неефективни и мръсни. За да помогнем на градовете да станат по-устойчиви, ние трябва да реформираме настоящата система, да преминем към възобновяеми енергийни източници и да използваме възможностите, които ни предлага 21 век. 
Зелени сгради
Сградите са причина за почти една трета от всички глобални емисии на парникови газове. Чрез непринудени/естествени подобрения в дизайна, ние можем да намалим тези емисии драстично. За да се реализира това е важно да бъдат осъвременявани наредбите за строителство като се акцентира на техническите характеристики и се подобри възможността за финансиране. 
Транспорт
Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на парникови газове в световен мащаб, три четвърти от които идват директно от пътните превозни средства. За да се намалят тези емисии, ние трябва да подобрим стандартите, да увеличим възможностите за обществен транспорт, да инвестираме в алтернативен транспорт и да се подобрят възможностите за ходене пеша и колоездене.
 Като глобален организатор на деня на Земята, Earth Day Network създава инструменти и ресурси, за да може да се включите и Вие в Деня на Земята. Ето как може да участвате.

В РИОСВ - Плевен бе проведено практическо занятие на студенти от СА "Д.А.Ценов"

В РИОСВ – Плевен бе проведено практическо занятие на студенти от СА “Д.А Ценов”, реализирано по проект “Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студенти от СА “Д.А. Ценов”.
Посещението в реална работна среда е насочена към придобиване на практически знания, умения и компетентности от студентите по профилиращите дисциплини.
По време на заниманието експертите от РИОСВ – Плевен запознаха студентите с функциите, задачите и задълженията на екоинспекцията и законодателството в областта на околната среда.
Проведена бе дискусия, в която се съпоставиха теоретичните и практическите знания на студентите. Въпросите на студентите бяха насочени към основните проблеми в работата и пътищата за тяхното преодоляване.

РИОСВ - Плевен извърши проверка по сигнал за окастрени вековни дървета в землището на Долни Дъбник
Проверка за окастрени вековни дървета

РИОСВ – Плевен извърши проверка по подаден анонимен сигнал за окастрени вековни дървета в землището на гр. Долни Дъбник , в близост до р. Дъбнишка бара. Експерти от екоинспекцията, съвместно с експерт на Община Долни Дъбник, провериха всички 12 дървета, обявени за защитени, в описания район - 7 дървета от вида летен дъб, 3 дървета от вида космат дъб и един орех.
При проверката е установено, че са отсечени 4 летни дъба, а на останалите дъбове са отрязани всички основни клони, както и няколко клона на ореха. Дейността е извършена въпреки, че върху ствола на повече от дърветата има указателен знак за защитено дърво – бяла и червена боя и/или табела. При проверката в района не са установени хора и техника.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се забраняват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на защитени вековни дървета. За тези нарушения физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
Екоинспекцията ще предприеме действия за установяване на извършителите на нарушението, за поставяне на допълнителни табели върху останалите дървета и за запознаване на собствениците на имоти, в които попадат дърветата, с изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

Дейностите в защитена територия "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.

РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.

Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Извънредна проверка по сигнал за изтичане на газ от сондаж "И-Е-2-Деветаки"

РИОСВ – Плевен взе участие в назначена от Областния управител на област Ловеч комисия, която извърши съвместна проверка на газов сондаж “И-Е-2 Деветаки”. Комисията е свикана в следствие на подадени от жители на с. Деветаки сигнали за изтичане на газ. Комисията е съставена от експерти на Областна администрация – Ловеч, Община Ловеч, Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Ловеч и РИОСВ – Плевен.

При проверката  е констатирано разрушено затръбие на сондажа в резултат от злонамерена човешка дейност. От сондажа се изпуска природен газ и кондензна течност, примесена с петролни продукти и други съединения. В резултат на изпускането е замърсен атмосферния въздух в района на местността “Деветашко плато” и почвата около сондажа на площ около 700 – 800 кв.м. Изхождайки от структурата на почвата, изтеклия конденз е предпоставка за замърсяване на подпочвени води или подпочвени водни източници. Взети са почвени извадки за анализ на вида и степента на замърсяване на терена.

Комисията е излязла с решение за незабавно вземане на мерки за възстановяване на затръбието на сондажа и прекратяване на замърсяването на терена и атмосферния въздух и установяване на собствеността на съоръжението и терена около него.

След излизане на резултатите от химичния анализ на почви и вода, РИОСВ – Плевен ще предприеме необходимите законосъобразни последващи действия.

РИОСВ - Плевен участва в урок на тема: "Пазете природата чиста, защото тя е извор на живот"
ОДЗ Незабравка

На 28 март  експерти от РИОСВ – Плевен и община Долна Митрополия бяха гости на ОДЗ “Незабравка” в село Горна Митрополия, където се проведе учебно занятие “На отворени врати”. Инициативата беше част от Програмата на община Долна Митрополия за по-чисти и приветливи селища : “ Свежа, чиста и зелена община – 2014 г.”. Учители и деца изнесоха интерактивен урок на тема “ Пазете природата чиста, защото тя е извор на живот”, участваха в занимателни игри и получиха ценни съвети за опазването на околната среда.
Основна цел на занятието бе възпитаване на екологично отношение у децата, провокиране на тяхното мислене и въображение за повторно използване на отпадъците.
Момичетата и момчетата от ОДЗ “Незабравка” с интерес и желание изслушаха поднесената информация и участваха активно в образователните игри.

Ден на водата в Долни Дъбник

Седмицата на водата, която се организира от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „ВиК” ЕООД – Плевен, се пренесе и в Долни Дъбник.
Малчуганите от начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” споделиха ценни съвети и добри примери за това как всеки от нас може да допринесе за опазването на водата. Блестящи екологични познания децата демонстрираха и с отговорите си във викторина за водата.
„Всяка капка си струва” - мотото на националната информационна кампания по повод Деня на водата, предизвика дискусия сред учениците за начините за пестене на водния ресурс.

"Час по екология в отдел "Природа"

Беше една от инициативите от Седмицата на водата, която се организира от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „ВиК” ЕООД – Плевен.
В отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен гостуваха ученици от начално училище „Патриарх Евтимий”. По време на презентацията за Деня на водата децата дадоха много примери как трябва и може да се пазят водите и околната среда. Часът по екология завърши с екологично арт ателие.
Художествени занимания по повод Деня на водата се проведоха и в Дневния център за възрастни хора с увреждания в Плевен.
„Всяка капка си струва” е мотото на националната информационна кампания по повод Деня на водата. Целта на кампанията е да се насочи вниманието на широката общественост към опазването на водите и устойчивото им ползване. Това ще е и темата на предстоящите утре, 20 март, в начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Долни Дъбник срещи с ученици.
Петък, 21 март, ще бъде Ден на отворени врати в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център – Плевен по повод Деня на водата.

"Всяка капка си струва"

Под това послание протичат през тази седмица инициативите, посветени на Деня на водата 22 март.
Днес, 18 март, се проведоха две от проявите, организирани от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „ВиК” ЕООД – Плевен в рамките на Седмица на водата.
В детска градина „Синчец” водният празник се сля с голямо тържество, посветено на настъпващата пролет. Чрез стихове, песнички и гатанки малчуганите разказаха какво знаят за опазването на водите и по детски обясниха какво може всеки един от нас да допринесе за запазването им чисти. За пестенето и опазването на водата децата ще продължават да научават чрез информационните и художествени материали, предоставени на ЦДГ „Синчец” от организаторите на Седмицата на водата.
В Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” – Плевен се проведе дискусия за опазването на водните ресурси.
Час по екология в отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен ще имат утре от 11 часа първокласници от НУ „Патриарх Евтимий”. От 14 часа е предвидено посещение в Дневен център за възрастни с увреждания в Плевен.

Започна седмицата на водата

С празник в детска градина „Теменуга” започна в Плевен Седмицата на водата, посветена на 22 март – Световен ден на водата.
В периода 17 – 22 март Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ - Плевен) и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – град Плевен организират поредица от инициативи с деца и ученици, посветени на Деня на водата.
Възпитаниците на детска градина „Теменуга” – Плевен показаха много знания за водата, а също така и за опазването й. Малчуганите са подредили специална изложба, посветена на опазването на природното богатство. За инициативата по повод 22 март малчуганите от „Теменуга” представиха песни и танци, посветени на водата.
Утре, 18 март, Седмицата на водата в Плевен продължава с празник в детска градина „Синчец” и лекция в Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” – Плевен.

Вековен дъб в центъра на Плевен е обявен за защитен

Вековен  дъб  в центъра  на  Плевен е обявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите на 02.01.2014 г. (обн. в ДВ,  бр. 8/28.01.2014 г.) Дървото се намира до ресторант “Спиди”.

Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървото. Нарушителите се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

В съседство на обявеното за защитено дърво се намира още един летен дъб, който е с по-големи размери. Дървото е в имот, собственост на “НАРМАГ” ООД. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, вековни или забележителни дървета в или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото. Собственикът на имота отказва да даде съгласието си.

Съвместна проверка на РИОСВ - Плевен и ДАНС на кариера за добив на строителни материали

РИОСВ – Плевен, съвместно с Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) извършиха извънредна проверка на Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали в землището на с. Малчика, община Левски.

При нея е констатиран незаконен добив на строителни материали, извършван с багер и товарен автомобил от фирма “Капитол груп” ЕООД. След снемане на GPS-координати е установено, че дейността по добива попада в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000 – ЗЗ “Обнова” BG0002096 и ЗЗ “Обнова-Караман дол” BG0000239.

При проверка в деловодната система на РИОСВ – Плевен е установено, че за реализацията на инвестиционното предложение на най-ранен етап не е уведомен компетентния орган.

Извършваният добив не е съгласуван с РИОСВ – Плевен съгласно реда, определен от Закона за опазване на околната среда. За нарушения на този закон на юридически лица и на еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 1 000 до 20 000 лева.

Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Закона за опазване на околната среда.

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ – Плевен свика на 26 февруари комисия с представители на РДГ – Ловеч, Държавните горски стопанства и общините от Ловешка област. Комисията разпредели количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени за 2014 г. със Заповед на министъра на околната среда и водите (Държавен вестник № 14/2014 г.). Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на билки от лечебни растения в Ловешка област. Разпределени са  разрешените количества от цвят лечебна иглика и стрък лечебен ранилист за област Ловеч.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.
В Заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел  от природата през съответната година. Двадесет и четири са лечебните растения за 2014 година, които попадат в забранителния режим сред тях са -  лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.

РИОСВ - Плевен извърши проверка по сигнали за снимачна дейност в защитена територия

Експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверка на защитена територия – природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка”. Проверката е извършена на 15.02.2014 г. след  подадени сигнали. Единият е за снимки на филм в пещера “Проходна”, а вторият за строителни дейности в пещера “Свирчовица”.

При проверката е установено, че в пещерите “Проходна” и “Свирчовица” са изградени временни декори, във връзка със заснемане на сцени от филм.  В пещера “Свирчовица” по време на проверката се е осъществявала снимачна дейност.

Извършваната снимачната дейност  в природната забележителност не е съгласувана с РИОСВ – Плевен съгласно реда, определен в Закона за защитените територии. Според този закон едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Нарушителят е “Си Енд Ар Продакшън” ДЗЗД,  представлявано от Владислав Карамфилов Димитров (Въргала). Съставен е акт за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии. Дадени са предписания за премахване на декорите, за което ще бъде осъществен последващ контрол от страна на РИОСВ – Плевен.

Опазването на почвата, естествения ландшафт и биологичното разнообразие ще са акценти при осъществяване на контролна дейност от РИОСВ –  Плевен

Основни акценти от контролната  дейност на Регионална инспекция по околната среда и водите –  Плевен през 2014 г. ще са опазването на почвата, естествения ландшафт и биологичното разнообразие .

РИОСВ –  Плевен напомня, че физически и юридическа лица, които палят стърнища, носят административна отговорност. Паленето на стърнища води до вредни изменения в почвата и нарушаване на почвените функции. Унищожават се органичните съставки на повърхностния почвен слой, както и микроорганизмите, които подпомагат естественото почвообразуване. Унищожават се представители на защитени и други биологични видове, техните местообитания и места за размножаване. При изгарянето на стърнища в атмосферата се отделят голямо количество вредни газове, които засилват парниковия ефект и водят до промяна в климата.

При установяване на нарушения ще се  налагат глоби на собствениците или ползвателите на имоти, съгласно разпоредбите в Закона за опазване на околната среда. Когато са унищожени защитени растителни и животински видове или техните местообитания, глоби ще бъдат налагани по Закона за биологичното разнообразие или по Закона за защитените територии.

Информация за наложените от Регионалната инспекция по околната среда и водите –  Плевен глоби и санкции ще се изпраща в Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и в останалите специализирани структури на Министерството на земеделието и храните.

Експерти от РИОСВ - Плевен провериха фирми, извършващи дейности с тютюневи отпадъци

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен извършиха през януари проверки на фирми, извършващи дейности с отпадъци, генерирани от преработка на тютюн. Проверките  са разпоредени от Районната прокуратура - град Левски след  открити тютюневи отпадъци в частен дом .

Проверени са “Плевен-Булгартабак” ЕАД - предприятие за изкупуване, промишлена обработка, заготовка и търговия с тютюн, ЕТ “Импорт експорт 2000 – Величко Великов” – оператор на действащото общинско депо за отпадъци в община Плевен и “Eко Сплит “ЕООД - дружество извършващо съхраняване на отпадъци от преработка на тютюн на площадка в с. Ясен, общ. Плевен.  

Установено е, че дружествата притежават необходимите документи по Закона за управление на отпадъците за извършваните дейности. При проверките не са констатирани нарушения на нормативните изисквания свързани с управлението на отпадъците.

Работещите с озоноразрушаващи вещества и с флуорирани парникови газове да представят отчетите си за 2013 г. до 15 февруари 2014 г.

До 15 февруари 2014 г. включително е нормативно определеният срок, в който се подават в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен  задължителните годишни отчети от  физически и юридически лица, които извършват внос, износ, пускат на пазара  и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Това са търговци и дистрибутори на резервни части и консумативи за хладилни и климатични системи, включително хладилни агенти (фреони)  . В същия срок са подават и справки от операторите на стационарни хладилни и климатични инсталации и инсталации, съдържащи, използващи или работещи с озоноразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове. Справката се отнася за техническото състояние на инсталациите, съдържащи, работещи или изработени с тези вещества. Подробна информация по нормативните изисквания, формата и начина на попълване на годишните отчети и воденето на техническите досиета може да се види на електронната страница на РИОСВ – Плевен: http://riew-pleven.eu/
Ползвателите на всяка хладилна и климатична инсталации и система, съдържаща, работеща или изработена с озоноразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове задължително поддържат и водят дневник (досие) за техническото състояние на инсталацията. Дейността свързана със сервизното обслужване, ремонта и поддръжката на  системите, съдържащи, използващи или работещи с озоноразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове в количество равно или по-голямо от 3,0 кг. задължително трябва да са запише в досиетата на инсталациите. Задължително условие е тези дейности да се извършат от физически или юридически лица (сервизи или техници), притежаващи редовен документ за правоспособност. Тези лица, които са  придобили документа са вписани в национален регистър на Българска браншова камара – машиностроене, който е достъпен за всеки на адрес: http://www.bbcmb.dir.bg.
Друга важна информация за собственици и операторите на съоръжения, работещи и съдържащи озоноразрушаващи вещества (фреон R22) в количество равно или по-голямо от 3,0 кг. е, че на 31 декември 2014 г. изтича срокът за ползване на регенериран или рециклиран фреон за поддръжка и сервизно обслужване на системите. Съгласно действащият от 01 януари 2010 г. Регламент № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой до 31 декември  тази година следва да се преустанови и ползването на продукти и оборудване с такива вещества.
При нарушаване на сроковете и установяване на нарушение и неспазване изискванията на нормативната база на физическите и юридически лица ща се налагат глоби и санкции по административнонаказателните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

РИОСВ - Плевен пусна на свобода птици от защитени видове
Пускане птици на свобода

В РИОСВ-Плевен е постъпил сигнал, че до свинекомплекс в района на гр. Плевен, се разпъват мрежи и се извършва улов на птици от защитени видове и се използват живи птици за примамка. Най – вероятно уловените птици се продават.

Експерти от РИОСВ-Плевен извършиха проверка на място, при която в местността Орлето, намираща се в село Дисевица, в непосредствена близост до портала на свинекомплекс, собственост на “Хибриден център по свиневъдство” АД, гр. Шумен,откриха  разпъната мрежа за улов на птици. Под мрежата и близо до нея са намерени клетки със седем живи птици, използвани като примамка. Намерените птици - щиглец, елшова скатия и обикновено конопарче са защитени видове и са пуснати на свобода. Според Закона за биологичното разнообразие за защитените птици е забранено улавяне с каквито и да е уреди, средства и методи. За такова нарушение физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Проверката не е установила кой е поставил мрежата и клетките с птиците. В момента на проверката свинекомплексът не е работел.

РИОСВ – Плевен напомня, че съгласно Закона за биологичното разнообразие за защитените птици, както и за всички останали (с изключение на ловните видове) са забранени: улавянето или убиването на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; задържането на екземпляри; разрушаването, увреждането или преместването на гнезда; унищожаването, както и събирането и задържането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките. В зависимост от тежестта на нарушението за нарушителите се предвиждат глоби и санкции съгласно Закона за биологичното разнообразие или наказване с лишаване от свобода и глоба, съгласно Наказателния кодекс.

РИОСВ - Плевен започна процедура по обявяване на нови защитени вековни дървета

Експерти от РИОСВ - Плевен извършиха проверка по постъпил сигнал за застрашени вековни дървета от  вида летен дъб (Quercus robur), намиращи се в центъра на град Плевен. На нея беше установено, че в непосредствена близост до ресторант “Спиди“ се намират два летни дъба /Quercus robur/, на възраст над 150 г. Констатирано е, че в близост до мястото се извършват строителни дейности, които могат да доведат до унищожаване на дърветата.

РИОСВ - Плевен предприе процедура по обявяване на вековните дървета за защитени, която стартира с подписване на протокол между директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите и собствениците на имотите, към които принадлежат дърветата. Проведена е среща на директора на РИОСВ - Плевен, експерти от инспекцията и собствениците-упълномощен представител на Община Плевен и на Нармаг ООД, но съгласие за обявяване на вековно дърво за защитено, бе получено само от представителя на Община Плевен. За да се защити и второто дърво е необходимо писмено съгласие на собственика на имота в чиито граници е дървото.

Предстои изготвяне на предложение до министъра на околната среда и водите за издаване на заповед за обявяване на вековното дърво за защитено.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото.

Открити са опасни вещества и смеси в гр. Плевен. Няма опасност за живота и здравето на населението и за замърсяване на околната среда

На 01.11.2013 г. в РИОСВ – Плевен постъпи сигнал за намерени от Областна администрация – Плевен  опасни химични вещества и смеси, в изоставени помещения, в част от 4 етажна сграда в ж.к. “Сторгозия”.
При извършената проверка е установено наличие на пластмасови и стъклени съдове, съдържащи опасни химични вещества и смеси, използвани за лабораторни цели. Установено е, че целостта на съдовете не е нарушена. Те са съхранявани в лабораторните помещения върху лабораторни шкафове и плотове. Не е констатирано наличие на силни миризми и разливи от опасни химикали
В присъствието на Окръжна прокуратура, Областна администрация, ОД на МВР, ОУПЗБН, ОДБХ, след извършения физически оглед на наличните химикали, същите са преместени от оторизирани служители на ОУ ПЗБН – Плевен за временно съхранение в  подземни помещения с трайна бетонова настилка, без връзка с канализация, с осигурена естествена вентилация и ограничен достъп. Помещенията отговарят на изискванията за склад за съхранение на химикали, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
На Областния управител е дадено предписание от РИОСВ – Плевен за съвместното съхранение на опасните химикали съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Областна администрация – Плевен е уведомена, че при установено изтичане на срока на годност на опасните химични вещества и смеси, същите следва да бъдат третирани като отпадъци при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Предприетите мерки към настоящия момент гарантират, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на населението на гр. Плевен и за замърсяване на околната среда.

Изкупуването на метални отпадъци от нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми подлежи на високи санкции

РИОСВ- Плевен напомня, че металните оплетки, получени в резултат на изгарянето на излезли от употреба гуми, не са отпадъци от черни и цветни метали с битов характер. Поради тази причина те не могат да бъдат предавани в пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и да бъдат вписвани в декларациите за произход като собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
РИОСВ- Плевен е изпратила писма до всички пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с предписание да не се приемат металните отпадъци от горенето на гумите. 
При констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 5 000 до 20 000 лева.

РИОСВ - Плевен помогна за спасяването на 6 щъркела и 2 керкенеза

През изминалите 10 дни в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен постъпиха редица сигнали за бедстващи птици. Общо 6 щъркела и 2 черношипи ветрушки, познати още като керкенези, бяха открити в безпомощно състояние от загрижени граждани, които веднага се обадиха за помощ.
Един от щъркелите е намерен с изкълчено крило в с. Садовец, общ. Долни Дъбник. В с. Брегаре, общ. Долна Митрополия, млад щъркел е открит обездвижен и със заплетено в сезал краче в щъркелово гнездо. В резултат на буря е разрушено гнездото на други 4 щъркелчета в с. Крушовене, общ. Долна Митрополия.
Два екземпляра от вида Черношипа ветрушка (Керкенез) са намерени в гр. Плевен. За единия сигнализират от Областна дирекция “Земеделие” – гр. Плевен. Другият е открит в заградено пространство с неизвестен собственик, пред мазе на жилищна кооперация, отглеждан незаконно от неидентифицирано лице. Със съдействие от МВР-Плевен е осигурен достъп и защитената от закона птица е спасена.
Експерти на РИОСВ - Плевен се отзоваха на сигналите и изпратиха птиците за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни - Зелени Балкани – гр. Стара Загора.
Щъркелите и Черношипите ветрушки са защитени видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове от Приложение № 3 се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци.
Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близката Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Сигнали за намерени защитени видове в безпомощно състояние може да бъдат подавани на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/800-831 или на дежурния мобилен телефон – 0886 399 054.

Авариралата автоцистерна между селата Тодоричене и Дерманци е отстранене от мястото на инцидента

На 21 юни експерт на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен осъществи последващ контрол във връзка с получения на 20 юни сигнал за аварирала автоцистерна, превозваща дизелово гориво. В присъствие на представител на кметство село Тодоричене, експертът на РИОСВ-Плевен извърши оглед на мястото на аварията. При проверката се констатира, че разливът на дизелово гориво и автомобилно масло в пътната земна канавка е почистен
На 20 юни, към 16 ч., авариралата автоцистерна е отстранена от мястото на инцидента.”ДМВ”ЕООД ЕООД гр. Русе, извършваща търговията и превоза на горивата и служители на ОУПБЗН – Ловеч са извършили третиране с дървени стърготини и пръст на мястото на разлива и замърсения участък в земната канавка, с което са изпълнили предписанието на експертите на РИОСВ – Плевен. След това е извършено изгребване на замърсената канавка.

След изпълнението на всички предписания, движението на моторни превозни средства в участъка е подновено от служители на КАТ.
Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - http://riew-pleven.eu/form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Обявена е нова защитена зона от мрежата Натура 2000 - "Централен Балкан буфер" за опазване на дивите птици

Със заповед от 4 април 2013 г. на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов беше обявена защитена зона BG00002128 „Централен Балкан Буфер” за опазване на дивите птици - част от националната мрежа НАТУРА 2000.
Зоната е с площ от 720 214,029 дка и обхваща територия на пет регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) – София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен. Границите й почти изцяло обхващат буферната зона на Национален парк „Централен Балкан”.
Предмет на опазване в тази зона са 34 вида птици, които България е задължена да опазва съгласно европейската Директива за дивите птици. От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през зоната по време на миграция.
Зоната е ключова за ефективното опазване на голям брой консервационно-значими грабливи и горски видове птици. Приоритетни сред тях са 7 вида, представени с голям процент от националната си популация: белоопашат мишелов (Buteo rufinus), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), червеноврата мухоловка (Ficedula parva) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).
Основна цел на защитената зона е да се постигне опазване и поддържане на местообитанията на видове птици и постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.
Предстои обнародване на заповедта в Държавен вестник.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия