За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
Регионална инспекция по околната среда и водите
Снимки на цветя

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни
Актуална обществена информация


Телефон за сигнали за екологично амърсяване (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа
всеки работен ден)
и 0886 399 054 (денонощно)
предприети действия

Работно време:
работни дни от 09:00 до 17:30 часа. Центъра за административно обслужване работи
до два часа след работно време при наличие на клиенти

За сигнали за корупция

Програма ЛайфПрограма Life

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Международни кампании

22 март - Световен ден на водата

22 април - ден на земята

 

Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето" 2022

Спасителен център
Животни в беда

 

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Кампания "Да изчистим България заедно"

Кампания "Да изчистим заедно" На 17.09.2022 г. служители на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Плевен, заедно с децата си и с граждани на гр. Плевен се включиха в Кампанията “Да изчистим България заедно“ като почистиха от натрупани отпадъци териториите около язовир „Тотлебенов вал“ и язовир „Кайлъка“ в защитена местност „Кайлъка“.
В рамките на кампанията бяха раздадени ръкавици и чували на общините на териториите на Плевенска и Ловешка област, които се включиха в кампанията.
През целия ден на кампанията и на 18.09.2022 г. се събираха данни от общините за  количествата събрани и извозени отпадъци на регионалните депа. В рамките на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци.
Благодарим на всички взели участие в кампанията, отдадени на каузата за опазване на природата.

2022 година е европейска година на младежта

Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.

Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко доброволчество:

 • Ако сте участници или организатори на младежки доброволчески инициативи;
 • Ако знаете и сте чували за младежки доброволчески инициативи, които са оставили отпечатък върху Вас или Вашата общност.

Не се колебайте! Номинирайте Вашите инициативи.

Мотивация:

По този начин ще популяризираме доброволческата мисия, ще разпространим идеята и ще привлечем нови участници във вдъхновяващи каузи на младежко доброволчество.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на Вашите номинации.

Как да изпратите Вашата номинация:

Можете да изпращате Вашите предложения за номинация до 10 октомври 2022 г. на имейл адрес: youth.policy@mpes.government.bg, като попълните формуляра за номинации или използвате следния google form формуляр https://forms.gle/mV14QfCWTZEorzAU9.

След предварителен подбор, номинираните инициативи ще бъдат включени в Бялата книга за младежко доброволчество.
 
Предоставяйки лични данни в настоящия формуляр, Вие давате съгласието си данните да бъдат използвани за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.


Изпращайки снимковия материал, Вие декларирате, че той не е обект на Ваши авторски права и/или авторски права на трети лица и може да бъде използван за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.  

РИОСВ-Плевен конфискува живи костенурки от защитен вид

РИОСВ - Плевен конфискува живи костенуркиНа 29.08.2022 г. при съвместна проверка на РИОСВ-Плевен и ОД на МВР – гр. Плевен са иззети 7 живи екземпляра от защитения вид шипоопашатакостенурка.

Костенурките са отглеждани незаконно в частен двор на къща. Животните са на различна възраст, с различен размер и са във видимо добро здравословно състояние. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Седемте екземпляра от защитения вид са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание – в защитена територия, която е за опазване на семенна дъбова гора и на местообитания на защитени видове животни, вкл. шипоопашатакостенурка.

Видът Шипоопашатакостенурка /Testudo hermanni е включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове по това приложение се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Изготвен проект на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за 2 броя защитени зони за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за следните защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ и BG0002091 „Остров Лакът“ в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22 или на имейл: edno_gishe@moew.government.bg в срок  до 25.08.2022 г.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване, както и с текстове за специфични цели за защитени зони за опазване на дивите птици при отваряне на следните връзки:  BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“,  BG0002091 „Остров Лакът“  и на интернет страницата на  МОСВ.

С интересни научни дейности за деца и ученици премина международния ден на река Дунав в с. Байкал

На 29 юни в с. Байкал беше отбелязан Международния ден на река Дунав. Организатори на събитието са Община Долна Митрополия, Еко клуб „Дунав“ при ОЦИДЗИ, Кметство с. Байкал и НЧ „Пробуда – 1925“.
Инициативите се проведоха с партньорството на БДДР – Плевен и РИОСВ – Плевен.
Участваха ученици и учители  от общинските училища, жители и рибари от с. Байкал.
Празникът започна със стихотворение за България и музикален поздрав към всички гости. Ученици и учители изработиха интерактивна карта на р. Дунав. Събитието завърши с хвърляне на венец в реката и изложба от проведения пленер „Вдъхновение от Дунав“.

29 юни - Ден на река Дунав

Пъстра и богата е програмата през тази година по повод Деня на Дунав в България. Фестивали, пленери, екологични акции, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, като на някои места програмата започна още през миналата седмица.
„Открий Дунав“ е тазгодишното мото на кампанията. Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване.
Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.
Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.
На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки.
През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира кампания „Ден на Дунав”. Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав. На регионално ниво кампанията се организира и координира от МОСВ и БДДР. 
С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Събитията в Деня на Дунав вдъхновяват хората, общностите и страните да обединят усилията си за опазването на река Дунав.
Чрез кампанията за 29 юни всяка година се изразява за пореден път връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. Организират се научни конференции, екологични акции за почистване на бреговете на реката, фестивали, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни, кулинарни или творчески надпревари, иновативни екологични ателието и изложби, концерти и много други.
За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурсDanube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).
През тази година участниците отново са поканени да използват за своите творби намерени речни материали. Артистичната надпревара се провежда на два етапа – национален и международен.
Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

РИОСВ-Плевен помогна за спасяването на четири щъркелчета

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен участва в спасяването на четири бели щъркелчета, останали само с един родител, в с. Йоглав, общ. Ловеч.
Преди 3 дни на земята под гнездото, разположено върху метален стълб, жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел със сезал около шията. Птицата вероятно се е оплела в сезала, докато е търсела храна. Няма данни за умишлено улавяне или убиване на щъркела. Вторият родител няма физическа възможност да носи храна на малките в периода на интензивно хранене и растеж.
Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и след консултация със Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора четирите щъркелчета са уловени и свалени от гнездото. На основание Закона за биологичното разнообразие, експерт от РИОСВ - Плевен е настанил птиците за доотглеждане в зоологическата градина в Ловеч.
Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.
За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие, се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

 

Тържествено честване по повод 50 години от празнуването на 5-ти юни - Световен ден на околната среда и 50 години от създаването на РИОСВ - Плевен

Честване 50 години РИОСВ-Плевен
На 6.06.2022 г. беше проведено тържествено честване по повод 50 години от празнуването на 5 юни – Световен ден на околната среда и 50 години от създаването на РИОСВ – Плевен. Събитието се проведе под надслов „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!“.
Бяха представени две презентации на теми: „Защитените вековни дървета на една половинвековна РИОСВ“ и „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!
Беше организирана изложба с рисунки на тема „Чиста околна среда“ на децата от Читалище „Бъдеще – 1927“ с.Тодорово. Три от рисунките бяха отличени съответно с първо, второ и трето място.
На тържеството г – н Георг Спартански, кмет на Община Плевен връчи на директора на РИОСВ – Плевен г – жа Йоткова почетен плакет на Община Плевен.
На събитието по повод 50 г. от създаването на РИОСВ – Плевен и 5 юни – Световен ден на околната среда се поднесоха лично поздравителни адреси от: Областен управител на Област Плевен г – н Иван Янчев, заместник областен управител г – жа Виолета Иеремиева, Директор на РДПБЗН Плевен Комисар Станислав Атанасов, г – н Златко Гицов – Началник сектор „Превантивна контролна дейност“, Директор на РЗИ – Плевен Д – р Илиян Минчев, Директор на ОДМВР Плевен Ст. Комисар Веселин Вътов, Областен управител на Област Ловеч г – н Виктор Стойчев, Директор на РЗИ – Ловеч Д – р Росица Милчева.
Присъстваха и бивши и настоящи колеги.
За повече информация тук

Среща с ученици от първи клас на НУ "Патриарх Евтимий"

На 17.06.2022г. гости в Инспекцията по околна среда и води в Плевен бяха учениците от първи клас  на НУ „Патриарх Евтимий“. На срещата с децата експертите разказаха за управлението на отпадъците като част от тяхната работа и от опазването на природата. Беше показан кратък филм, за да се научат как да събират разделно отпадъците и как се рециклират.   

 

МОСВ дава началото на своята прогама "Политики за младежта в сферата на околната среда"

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната. 
Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.
МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.
В срок до 12 юни 2022 г. неправителствените организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят следния формуляр.
За ориентация на неправителствените организации е публикуван списък на регионалните структури на МОСВ и информация за дейностите, за които те търсят партньори по Програмата; населените места, в които имат информационно-посетителски центрове; с каква база разполагат и пр.
От своя страна, НПО могат да предлагат на регионалните структури свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с конкретната регионална структура, с която искат да си сътрудничат, като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят; в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата (юли – декември 2022 г.) и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.
След като организациите и структурите на МОСВ се свържат помежду си и партньорствата бъдат установени, структурите на МОСВ ще изготвят своите планове за съвместно изпълнение на Програмата. Те могат да възлагат напълно или частично изпълнение на дейности на неправителствени организации, която са заявили интерес за участие. 
Плановете на Регионалните структури на МОСВ ще бъдат одобрени от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.

Приключиха инициативите по повод 30 годишния юбилей на Европейския ден на Натура 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие

30 годишен юбилей на Натура 2000Презентация на тема Екологична мрежа „Натура 2000“ представиха експерти на направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ при РИОСВ – Плевен. Целта е повишаване информираността по отношение на „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
Срещите на представителите на РИОСВ - Плевен бяха с ученици от СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д – р Д. Димов“ Ловеч и НУ „Патриарх Евтимий“  в Плевен.
На 20.05.2022 г. в РИОСВ – Плевен се проведоха срещи и с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“, горските природни местообитания и дървета в земеделски земи, които са предмет на опазване в защитените зони.
За повече информация тук

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие /CBD/. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.
Темата за 2022 г. е „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“ и подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме. Темата е избрана от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с него.
Изборът на тема ориентиран към действие, вписващо се в контекста на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, което подчертава, че биоразнообразието е отговора за някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие.
Повече информация може да получите на адрес: www.cbd.int/biodiversity-day

Отбелязваме 30 години "Натура 2000" в Европейския съюз

На 21 май се навършват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея с разнообразни инициативи на регионалните поделения в цялата страна, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на национални паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда организират семинари, работни срещи с дискусии, информационни дни, открити уроци, почистване на защитени зони, изложби, карнавално шествие, творчески конкурси за деца и ученици.

Чрез тези инициативи МОСВ изразява своята загриженост, представя политиката на управление и дава гласност пред обществеността за това, колко важна е екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и как всички трябва да сме ангажирани с нейното опазване.

Тук можете да се запознаете с програмата с конкретни събития и да вземете участие в тях.  

30-годишният юбилей ще бъде отбелязан на 18 май в Брюксел с церемония по връчване на Европейската награда „Натура 2000“, на която ще бъдат обявени победителите в шестте категории. България е класирана и присъства с четири кандидатури, като едната е съвместна с Гърция и Кипър.

Празничната церемония ще бъде излъчвана на живо на следните интернет адреси:

EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

SCIC: https://webcast.ec.europa.eu/high-level-ceremony-for-announcing-the-winners-of-the-natura-2000-award-2022 

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия - 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.

Отбелязваме Европейския ден на "Натура 2000" в защита на биологичното разнообразие

      По  повод 30­ - годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май, РИОСВ -  Плевен предвижда на 16.05.2022 г. да се представи презентация пред ученици от СУ “Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия , за повишаване на информираността на младежите за „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
На 20.05.2022 г. ще се проведат срещи с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, на които ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“ и по - конкретно на горските природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Инициативи за отбелязване Деня на Земята - 22 април 2022 г.

По повод 22 април - Ден на Земята, РИОСВ - Плевен и БДДР подпомогнаха организацията на няколко инициативи. Кампанията премина под мотото  „Инвестираме в нашата планета “.
В ПГЕХТ „Професор Асен Златаров“ – Плевен се проведе екологична дискусия.
В НУ „ Единство “- Плевен се проведоха открити уроци. На 19 април беше представена презентация на тема „Инвестираме в нашата планета “. Презентацията беше предоставена и на други детски и учебни заведения.
На 21 април в  ОУ „Петър Берон“ се проведоха много инициативи и конкурси по случай Деня на Земята: рисунка на асфалт- „Земята безценен дар“, конкурс- ревю от отпадъчни материали, конкурс- изработване на предмети от отпадъчни материали, засаждане на билки, конкурс- изработване на икебана от живи цветя, почистване на двора- поливане и окопаване.
Бяха раздадени грамоти от РИОСВ- Плевен и БДДР- Плевен
Пълният текст

Днес приключват инициативите от седмицата на водата

Седмица на водатаДнес, 25 март, ще се проведат последните инициативи по повод Деня на водата. В няколко учебни и детски  заведения в града ще има екологични уроци. През тази година кампанията в Плевенска област премина в Седмица на водата под мотото „Подземните води – да направим невидимото видимо“.
Началото беше поставено с открити уроци в училище „Христо Ботев“ в град Плевен. В самия Ден на водата в Белене се проведе тържествена сесия по повод 20 години от създаването на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и дирекциите за басейново управление на водите в България. В събитието участваха областният управител на Плевен Иван Янчев и кметът на Белене Милен Дулев.
Инж. Величко Величков, Изпълнителен директор на Българска Асоциация по Подземни Води, откри екологична дискусия в Белене. В инициативата, организирана от БДДР, РИОСВ – Плевен, Община Белене и Природен парк „Персина“ взеха участие възпитаници на училищата „Димчо Дебелянов“ и „Васил Левски“ от Крайдунавския град. По време на дискусията бяха дадени нагледни примери за важността на подземните води и тяхното опазване. Посочиха се ежедневните действия и стъпки, които може да прави всеки от нас, за да живеем в по-чиста среда, как можем да пестим и опазваме водата.
Участието на младите хора е много важно в процеса на опазване на околната среда и водите. По време на срещата беше подчертано, че именно младите хора са носители на най-новите иновации и приносът им да имаме повече и по-чиста вода ще е огромен.
Младежите дискутираха по темата за влиянието на отпадъците върху околната среда. Апелът на участниците в дискусията е отпадъците да се изхвърлят разделно и само на определените места, защото така ще се допринесе както за опазването на околната среда, така и на водите като цяло.
Кампанията по повод Деня на водата в Плевенска област се организира от БДДР и РИОСВ – Плевен. На детските и учебни заведения в града бяха предоставени специални презентации за 22 март, адаптирани за съответната възрастова група. 
За повече информация

"Подземните води - да направим невидимото видимо" е мотото на Световния ден на водата през тази година

Вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще открие екологична дискусия в Белене по повод Световния ден на водата и 20-годишнината от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България. Събитието ще се проведе на 22 март, вторник, в дирекция на Природен парк „Персина“ – Белене, начален час – 15.30.
В дискусията ще се включат възпитаници на учебни заведения от град Белене. Събитието е част от програмата, която подготвя Басейнова дирекция „Дунавски район“ по повод Световния ден на водата 22 март.  В понеделник, 21 март, в училище „Христо Ботев“ в Плевен се проведе образователна лекция под мотото на кампанията за Деня на водата тази година „Подземните води – да направим невидимото видимо“.
Традиционно 22 март ще бъде отбелязан в Общински център за извънучилищни дейности в Байкал, като са предвидени маратон и почистване на брега на река Дунав и устието на река Искър. В учебни заведения в Плевен ще има образователни инициативи за 22 март – „Стоян Заимов“, „Петър Берон“ и Медицински университет.
БДДР предоставя на детските градини на територията на област Плевен специална презентация, посветена на Деня на водата, чрез която да се подпомогнат образователните дейности с най-малките.
По повод 22 март БДДР провежда информационна кампания за опазването на подземните води, съвместно с Изпълнителна агенция по околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите във Велико Търново, Враца, Монтана, Плевен, София, Русе и Шумен.

ХІV-то издание на Националния ученически конкурс "Посланници на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.
Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.
Конкурсът ще протече в две фази:
Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.
Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си.
Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.
Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.
Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.
Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.
Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.
Допълнителна информация

Директорът на РИОСВ - Плевен проведе работна среща с областния управител

Работна срещаНа работна среща директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йоткова запозна областния управител на област Плевен Иван Янчев с актуалните проблеми в работата на инспекцията.

Една от важните теми, които двамата обсъдиха, е инвестиционното предложение за изграждане на югоизточен обходен път на гр. Плевен с цел изнасяне на транзитното движение от градската част и създаване на удобна и безопасна връзка на фериботния комплекс „Никопол – Турно Магуреле“ с автомагистрала „Хемус“.

Иван Янчев и Зорница Йоткова дискутираха още върху проблемите, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и почистването на речните корита.

Удължен срок за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци /НИСО/, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл.23, ал.1 и ал.4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г.

22 март - Световен ден на водата

Какво е световен ден на водата?
Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Подземни води
Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.
Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.
Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

Какво представляват подземните води?
Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?
Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите.
Замърсяването на подземните води е специфичен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.
На някои места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.
Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?
Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.
Още информация

Експерти от РИОСВ - Плевен разказаха пред ученици за защитените видове животни


Експертиот РИОСВ-Плевен представиха пред ученици от І-ви клас на СУ "Иван Вазов", гр. Плевен презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“. Учениците взеха активно участие и се запознаха с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените видове животни и с Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Те научиха кои видове животни са защитени; кои животни са бедстващи; какво да направим, когато намерим животно в безпомощно състояние, към кои организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно; кога намесата на човека не е необходима или е дори опасна.
Раздадени бяха информационни материали с полезни съвети за личен принос към опазване на околната среда.

Ритуално зарязване на лозови масиви


Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йоткова и експерти от инспекцията бяха гости на ритуално зарязване на лозовите масиви в село Любеново, община Никопол по случай Трифон Зарезан.             
Беше пресъздаден обичая зарязване на лозята – избра се новият цар на лозята и всички присъстващи положиха клетвата на любеновските лозари. Бяха изложени и представени био продукти от местни производители.

2 февруари - Световен ден на влажните зони

Ден на влажните зониСветовният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.
Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.
С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.
Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.
Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми:
Влажните зони покриват приблизително 6 % от сухоземната повърхност на Земята. Те могат да бъдат соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека.

 • Сладководни влажни зони: реки, езера, извори, заливни равнини, торфища, мочурища, блата
 • Солени влажни зони: естуари, кални плитчини, солени блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, мидени рифове
 • Създадени от човека: рибарници, оризища, язовири, солници

Естествените влажни зони намаляват:

 • 35% от влажните зони в света са изчезнали от 1970 г.
 • Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите.
 • Зависимите от влажните зони видове – растения и животни са изложени на риск от изчезване
 • Човешкото благополучие, поминъкът и здравето на планетата са застрашени.

Загубата на влажни зони се отразява на хората и планетата:
Водна сигурност

 • Влажните зони осигуряват почти цялата прясна вода.
 • Бъбреците на Земята, богатата на тиня почва на влажните зони и растенията филтрират вредни токсини, селскостопански пестициди и промишлени отпадъци – така осигуряват безопасна вода за пиене.
 • Докладът за водите на ООН (2018 г.) отчита влажните зони като базирани на природата решения, които могат да помогнат за подобряване на качеството на водата.
 • Вече 2,2 млрд души са без безопасна питейна вода, а 485 000 умират всяка година.
 • Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.

Благополучие и култура

 • Влажните зони осигуряват места за отдих, културни дейности и ползи за психичното здраве, свързани с взаимодействието с природата.

Три действия за отговор за спиране на загубата на влажни зони:
ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата
УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота
Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

Приключи 46-тоСреднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен

Средно зимно преброяване46-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 14 до 16 януари 2022 година. Преброяването е извършено от експерти на РИОСВ – Плевен, и представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките и Българско дружество за защита на птиците.
Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч, а именно: около 45 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.
Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: тундров лебед, ням лебед, голям нирец, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, черна качулата потапница, кафявоглава потапница, звънарка, сива патица, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка и др.
Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, морски орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, черешарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, сива сврачка, земеродно рибарче, орехче, кукумявка и др.
Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.
В същия период са преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. 
Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

Коледарчета от ДГ "Щастливо детство" гр. Плевен поздравиха експертите на РИОСВ-Плеевн

КоледарчетаДецата от  група „ Мики Маус“ на ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен внесоха празничен дух по повод предстоящите  празници с коледни български песнички  и стихове. Цялата инспекция получи пожелания за здраве и късмет през новата 2022 година,а малките коледари получиха лакомства.

На "Феникс Плевен" е съставен акт за все още неотстранените близо 9 хил. тона мафиотски боклук

За неизпълнението на принудителна административна мярка на „Феникс Плевен“ ЕООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Неизпълнената принудителна административна мярка е наложена със заповед на директора на РИОСВ-Плевен от 6 август т.г. С нея на дружеството е разпоредено да извърши екологосъобразно третиране за своя сметка  в 30-дневен срок на отпадъци с код 19 12 12 с наименование „други отпадъци“ (включително смеси от материали) чрез предаването им на лице, притежаващо действащ разрешителен документ по Закона за управление  на отпадъците.

Количеството на отпадъците е близо 9 000 тона и представлява бали, обвити със светло синьо и бяло на цвят полиетиленово фолио и складирани на площадка в поземлени имоти, използвани под наем от дружеството, в индустриалната зона на града.

„Феникс Плевен“ трябваше да отстрани за своя сметка за същия срок и други 27 бали отпадъци с код 19 12 04 с наименование пластмаса и каучук и 74 бали с код 19 12 12  със съдържание на смес от пластмаси и текстил.

Предстои издаване на наказателно постановление, с което да бъде наложена имуществена санкция в предвидения от закона размер – от 5 до 10 хиляди лева. От РИОСВ-Плевен е издадено решение за прекратяване на регистрацията на дружеството да извършва действия по третиране на отпадъци.

Европейска седмица на мобилността - 16-22 септември 2021 г.

Европейска седмица на мобилността
Европейска седмица на мобилността 2021 г.


Темата за 2021 г. на ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА е „Устойчива мобилност за безопасен и здравословен начин на живот“. Изборът на тазгодишната тема отдава дължимото на трудностите, които Европа и светът изпитват по време на пандемията от COVID-19.
Градовете и общинските администрации създадоха новаторски и устойчиви мерки в отговор на пандемията. Тази година ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНА МОБИЛНОСТТА чества устойчивостта на градовете и техните постижения, като същевременно се стреми да поддържа този импулс.  Вижте повече…

 
Брошура

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото "Да възстановим нашата планета земя"

На 22 април 2021 г. Денят на Земята отбелязва своята 51-ва годишнина. Тази година темата на кампанията е „Да възстановим нашата планета Земя“.
Фокусът е поставен върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в света.
От всеки един от нас зависи да възстановим нашата Земя, не само водени от грижата за природния свят, но и от факта, че тя е наш дом. Всички ние се нуждаем от здрава планета, за да поддържаме своите работни места, поминък, здраве, оцеляване и щастие.
За Деня на Земята в цялата страна се предвиждат редица информационни кампании, инициативи и събития, сред които засаждане на дръвчета и цветя, изработване на великденски украси от отпадъчни материали, провеждане на фотоконкурси и изложби на детски рисунки. Ще се проведат благотворителни базари за продажба на къщички за птички и почистване на различни местности.
По традиция, Денят на Земята ще бъде отбелязан в съвместна кампания на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен. Инициативите в Плевенска област вече започнаха. Изложби с детски рисунки, на възпитаница на градините „Щурче“, „Слънце“ и „Теменуга“, са подредени в сградите на Басейнова дирекция и РИОСВ – Плевен, а също и в отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей. Предвиждаме тези малки изложби да останат поне един месец. Всяко дете от тези детски градини ще получи грамота са участие в изложбите, подредени в трите институции.
През миналата седмица беше дадено началото на кампания за засаждане на бели рози в детски градини и училища в града. Кампанията се организира от Лайънс клуб „Огледало“, Лайънс клуб - Плевен и Лео клуб „Олимпиец“, като първата инициатива беше в начално училище „Христо Ботев“. Четвъртокласници от същото училище организират онлайн мероприятие с децата от плевенски детски градини. Освен песни и танци, свързани с красивата ни планета и опазването на природата, инициативата включва и модно дефиле с  дрехи и аксесоари, изработени от найлонови торбички, хартия, чували, картон, вестници, пластмаса, списания и други ненужни никому вещи.
В училище „Иван Вазов“ деца представиха пред свои съученици идеи как всеки може с малки стъпки да допринесе за опазването на планетата ни.
Тази година се провежда 2-ри Национален онлайн конкурс за детска рисунка, посветен на 22 април, организиран от Община Долна Митрополия и общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси -  с. Байкал.
Още за инициативите и възможностите всеки да се включи в отбелязването на Деня на Земята може да научите тук.

Отбелязваме световният ден на водата 22 март под мотото "Ценим водата"

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.
Темата на Световния ден на водата през 2021 г. е „Ценим водата“ - тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за различните хора.
Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.
Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.
Тазгодишното издание на кампанията насърчава хората в световен мащаб да се включат в обществен диалог в социалните мрежи с #Water2Me и да допринесат - със своите истории, мисли и преживявания - към разбирането за стойността на водата. Целта е да постигнем  по-цялостно разбиране за това, как се оценява водата от различните хора в различен контекст, за да можем да опазваме по-добре този ценен за всички ресурс.
Теми на диалога:

 • Водата означава различни неща за различните хора. Този разговор е за това, какво означава водата за вас.
 • Как е важна водата за вашия дом и семеен живот, за вашата прехрана, за културата ви, за благосъстоянието и средата ви?
 • В семействата, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност.
 • На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си.
 • В природата водата означава мир, хармония и съхранение.
 • Днес водата е изложена на изключителна заплаха от увеличаващото се население, нарастващите нужди на селското стопанство и промишлеността и влошаващото се въздействие на климатичните промени.

Разкажете ни вашите истории, мисли и чувства за водата.
Като записваме - и празнуваме - различните начини, по които водата носи ползи за нашия живот, можем да оценим водата подобаващо и да я пазим за всички.
Представителна извадка от проведените дискусии, коментари и мнения в социалните мрежи с #Water2Me ще бъде събрана в документ за това, какво означава водата за хората по целия свят. Документът ще бъде достъпен на www.worldwaterday.org от 22 март 2021 г.
Наръчник на световният ден на водата
Брошура

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици:

- защитена зона BG0000240 „Студенец“, разположена в землищата на с. Бежаново, с. Дерманци, с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч; с. Драгана, с. Каленик, с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч, с. Бъркач, с. Градина, гр. Долни Дъбник, с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Пелишат, гр. Плевен, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене, с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

- защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“, разположена в землищата на на  с. Стоките, с. Кръвеник, община Севлиево, област Габрово, кв. Острец, кв. Видима, община Априлци, с. Черни Осъм, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Чифлик, община Троян, с. Рибарица, с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч, гр. Пирдоп, община Пирдоп, с. Антон, община Антонобласт Софийска , гр. Клисура, с. Розино, с. Христо Даново, с. Иганово, с. Певците, с. Кърнаре, гр. Карлово, кв. Сушица, с. Васил Левски, гр. Калофер, община Карлово,  гр. Сопот, с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Асен, с. Габарево, с. Скобелево, с. Манолово, с. Търничени, с. Тъжа, гр. Павел баня, с. Горно Съхране, община Павел баня, област Стара Загора.

Пълният текст на проектозаповедите, може да изтеглите от посочените по-долу линкове:
BG0000240 „Студенец“
BG0000494 „Централен Балкан“

Същите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.

В срок до 26.03.2021 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - 2

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- Защитена зона BG0000618 „Видима“, разположена в землищата на с. Бериево, с. Горна Росица, с. Градница, с. Душево, гр. Севлиево, с. Сенник, община Севлиево, област Габрово, гр. Априлци, с. Велчево, с. Скандалото, община Априлци, област Ловеч, с. Гумощник, с. Дебнево, с. Патрешко, община Троян, област Ловеч.
- Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“, разположена в землищата на гр. Габрово, с. Гъбене, с. Дебел дял, община Габрово, област Габрово, с. Батошево, с. Кръвеник, с. Купен, с. Стоките, с. Тумбалово, с. Угорелец, община Севлиево, област Габрово, гр. Априлци, с. Велчево, община Априлци, област Ловеч, с. Бабинци, с. Васильово, с. Глогово, с. Гложене, с. Градежница, с. Дивчовото, с. Малка Желязна, с. Рибарица, гр. Тетевен, с. Черни Вит, община Тетевен, област Ловеч, с. Балабанско, с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Калейца, с. Орешак, с. Старо село, с. Терзийско, гр. Троян, с. Черни Осъм, с. Чифлик, с. Шипково, община Троян, област Ловеч, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч, с. Васил Левски, с. Иганово, гр. Калофер, гр. Карлово, гр. Клисура, с. Кърнаре, с. Московец, с. Певците, с. Розино, с. Слатина, с. Христо Даново, община Карлово, област Пловдив, с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Брусен, гр. Етрополе, с. Лопян, с. Ямна, община Етрополе, област София, гр. Златица, с. Църквище, община Златица, област София, с. Мирково, община Мирково, област София, гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, с. Челопеч, община Челопеч, област София, с. Димовци, с. Златирът, с. Лява река, с. Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Долно изворово, с. Енина, гр. Крън, с. Шейново, гр. Шипка, с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора, с. Борущица, с. Дъбово, с. Селце, с. Сливито, община Мъглиж, област Стара Загора, с. Асен, с. Габарево, с. Горно Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени, община Павел баня, област Стара Загора.
Пълният текст на проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове:
BG0000618 „Видима“
BG0001493 „Централен Балкан - буфер“
Същите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.
В срок до 26.03.2021 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- Защитената зона BG0000396 „Персина“, разположена в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, област Плевен, с. Лозица, гр. Никопол, с. Черковица, с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с. Ореш, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново;
- Защитената зона BG0000615 „Деветашко плато“, разположена в землищата на с. Агатово, с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово, с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч, с. Александрово, с. Брестово, с. Гостиня, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Къкрина, гр. Ловеч, с. Пресяка, с. Смочан, с. Тепава, с. Умаревци, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч;
- Защитената зона BG0001014 „Карлуково“, разположена в землищата на с. Габаре, с. Драшан, община Бяла Слатина, област Враца, с. Горна Бешовица, с. Цаконица, община Мездра, област Враца, с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци, община Роман, област Враца, с. Беленци, с. Дъбен, с. Карлуково, гр. Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Тодоричене, община Луковит, област Ловеч, с. Брестница, с. Добревци, с. Златна Панега, гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч, с. Бресте, с. Горник, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Реселец, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш гр. Червен бряг, с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.
Пълният текст на проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове:
BG0000396 „Персина“
BG0000615 „Деветашко плато“
BG0001014 „Карлуково“
Същите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.
В срок до 11.03.2021 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Предствяне на годишната информация за консумацията на органични разтворители за 2020 г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                                                                                                   

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2021г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2020г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/LOS.doc. Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност, определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2021г.

За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към гл.експерт инж.Юлияна Резашка на телефони 064/806978  и 0886466293.
Заплащане на дължима държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците

Информация във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 6 Октомври 2020 г.)
28.10.2020
Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, уведомяваме лицата извършващи класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за следното:
Дължимата държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Ловеч:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG96UBBS80023110734210 
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Плевен:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG87UBBS80023110739610     
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

"Избери как да се придвижваш" е мотото на Европейската седмица на мобилността `2020


И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.
Кампанията се стреми да активира като участници общините, училищата, неправителствените и бизнес организации, както и да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност. 24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие. Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.
Ежегодно организираните събития по повод кампанията дават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.

Фотоконкурс на ООН: "Хората са затворени, природата - не"

По повод Световния ден на околната среда Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) организира фотоконкурс под надслов „Хората са затворени, природата - не: конкурс за растения и животни по времето на COVID-19 в подкрепа на възстановяването на екосистемите“.
Този фотоконкурс има за цел да даде възможност на всички – от фотографи-любители до професионалисти, независимо от тяхната възраст, пол или националност, да представят впечатляващи снимки на растителния и животински свят, направени по време на епидемията от COVID-19. Те трябва да фокусират вниманието към призива на ООН за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда.
Конкурсът е отворен за участие до 15 септември 2020 г., след което жури (комисия, съставена от членове на бюрата на комисиите на ИКЕ на ООН по горите и горската промишленост и по политиката за околна среда) ще избере 13-те най-впечатляващи снимки. Фотографиите ще украсят календара на ИКЕ на ООН за 2021 г. Официалното представяне ще се състои на изложба в Palais des Nations, седалището на ООН в Женева, през есента на 2020 г.
Общи условия на фотоконкурса: http://natureunlocked.unece.org

За два дни 22.8 тона пестициди са събрани и изпратени за обезвреждане от два обекта в община Червен бряг

В рамките на два дни бяха събрани и предадени за обезвреждане 22,8 тона пестициди, които бяха открити край гр. Койнаре и с. Радомирци, община Чернен бряг. Загробените негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) бяха разкрити на 5.08.2020 г. при съвместна проверка на органите на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и  Върховна административна прокуратура (ВАП) в присъствието на министъра на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от ВАП Десислава Пиронева.

При разкриване на обекта край гр. Койнаре са извадени 16 986 тона негодни за употреба ПРЗ. Тя бяха изнесени от обекта, намиращ в местност „Дола“ на площадката на бивше летище край гр. Койнаре, бяха опаковани в биг бег чували и извозени към площадки с разрешително за работа с опасни вещества. На територията край с. Радомирци, местност „Мерата“, са разкрити, извадени, опаковани и извозени 5818 тона негодни за употреба ПРЗ.

пълният текст

Министър Димитров: Обезвреждаме най-опасните обекти със загробени пестициди в страната

Започва обезвреждане на най-опасните обекти, в които са загробени пестициди в страната. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на проверка на първия от два обекта в село Радомирци, община Червен бряг, област Плевен, за който има сигнали за загробени пестициди. Министър Димитров извърши инспекцията заедно със зам. - главен прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева. Това са първите от серия проверки във връзка с разпореждане на Прокуратурата относно нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.

„Във връзка с разпореждане на ВАП извършваме инвентаризация на територията на цялата страна на загробени и в критично състояние хранилища за пестициди. Критични са тези, които са в близост до водоизточници, замърсяват природата, не са охраняеми и са с лесен достъп за хора, които биха могли да злоупотребят“, заяви министърът. По думите му проблемите датират от 90-та година, а пестициди са от 60-те и 70-те години и са местени от склад в склад. Министър Димитров посочи, че тези обекти постоянно се увеличават: „Днес са два склада тук и в Койнаре, но има десетки складове в страната със заснети самосрутили се сгради, поляни, на които е ясно, че отдолу ги има, и местните още помнят, че там са заровени. Включително има и резервоари, които са пълни с течни препарати“, обясни Димитров. пълният текст

РИОСВ-Плевен предостави на музей конфискувани препарирани животни

РИОСВ – Плевен предостави на направление „Природа“ при Регионален исторически музей – Плевен общо 11 препарирани екземпляра от 9 защитени вида животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие - Дива котка /Felis silvestris/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Калугерица /Vanellus vanellus/, Зелен кълвач /Picus viridis/, Червеноклюна потапница /Netta rufina/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Бял ангъч /Tadorna tadorna/, Домашна кукумявка /Athene noctua/, за попълване на музейната сбирка и с цел опознаването им за научни и образователни цели.

Препарираните екземпляри са били притежание на физическо лице и са отнети в полза на държавата с наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за тованай-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.
РИОСВ - Плевен провери сигнал за заровени отпадъци в Червен бряг

Днес, 01.06.2020 г. беше извършена съвместна проверка по сигнал, подаден от Община Червен бряг в 19:22 часа на 29.05.2020 г. за заровени отпадъци на територията на бивше ТКЗС (стопански дворове) в град Червен бряг и в село Рупци. В проверката участваха служители на РИОСВ – Плевен, РУ на МВР – Червен бряг и Община Червен бряг. 
На място е установено наличието на третиран отпадък – черни пластмасови изрезки и пластмасов гранулат със същият цвят, опаковани в чували „биг бег“, заровени с пръст, в съоръжение – бивша силажна яма на ТКЗС. На част от пластмасовите изрезки са се виждали надписи, които са характерни за акумулаторни батерии, но не е имало серийни номера, нито наименование на производителя. Снети са географски координати на мястото. Предстои взимане на проби от материала. На този етап не може да се направи категорично заключение за произхода и свойствата на отпадъка, нито за неговия причинител.
В съответствие с правомощията на РИОСВ – Плевен, на кмета на Община Червен бряг ще бъде издадено предписание за почистване на отпадъците.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

РИОСВ – Плевен информира всички заинтересовани лица, че на 31.03.2020 г. беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Съгласно чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата, лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.
В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51 – декларация бг, декларация en, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
Имейлът за документите, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, на РИОСВ – Плевен е annex7@riew-pleven.eu
Целият текст на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистрите е публикувана в Държавен вестник, бр. 30 от 31.03.2020 г.

Онлайн кореспонденция

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.
Останете вкъщи! Работете и общувайте онлайн!

Забрана за сервизно обслужване на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! Важно за оператори на хладилно оборудване и за техническото обслужване на същото!!!

Забрана за сервизно обслужване  и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

            От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуорвъглеводороди (HFC) за зареждане от 40,00 тона СО2 еквивалент или повече няма да може да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, § 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г.
            Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404А, със заряд от 10,00 kg или повече, следва да бъдат сервизно обслужени или поддържани с рециклиран или регенериран R 404А. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10,00 kg или повече фреон R 507А.
Рециклираните и регенерирани  HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече ( в това число R 404А  и R 507А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, § 3, ал. 3, букви а) и  б) от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и при условие, че те са надлежно етикетирани.
Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключения важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.
Оборудването предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -500С, не подлежи на тази забрана.

Важно за физически и юридически лица, притежаващи документ за правоспособност за сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! ВАЖНО ЗА ФИЗИЧЕСКИ  ИЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ !!!

Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове,  се отменят временно, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) лицето е вписало невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него проверка за течове, монтаж, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
б) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
в) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 17в, ал. 4 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и на чл. 33, ал. 1;
2. за юридически лица:
а) лицето не разполага с необходимите инструменти, съответстващи на приложение № 1 или на приложение № 2;
б) лицето не представи на контролен орган и/или на сертифициращ орган документите за правоспособност на служителите;
в) обемът на дейностите на лицето не отговаря на броя на сертифицираните служители;
г) лицето, чийто служител е вписал невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
д) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
е) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1.
(2) Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, се отнемат, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 5, ал. 1, употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лице, което изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества;
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 1;
2. за юридически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 7, ал. 1, чийто служител употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лицето, чийто служител изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества.
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 2.
(3) Временното отменяне на документите за правоспособност по ал. 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
(4) Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на ал. 2, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.
(5) В случаите на настъпване на обстоятелства по ал. 1 и/или ал. 2 информация за това се публикува в информационната база данни по чл. 17б, ал. 6 на ЗЧАВ.
Промяната засяга:

 • физически лица, извършващи дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (чл. 5, ал. 1);
 • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване при спазване изискванията на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 (чл. 7, ал. 1);
 • физически лица, извършващи дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 12, ал. 1);
 • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 14, ал. 1);
 • физически лица, извършващи дейности с електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 18, ал. 1);
 • физически лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатици на някои МПС (чл. 22, ал. 1);
 • физически лица, извършващи възстановяване на разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване (чл. 25, ал. 1).

Изключително важно е да се знае, че:
Временното отменяне на документите за правоспособност по чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на чл. 44,  ал. 2 от Наредба № 1, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Снимка на капка
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*