За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

22 май международен ден на биологичното разнообразие
Международен дан на биологичното разнообразие - 22 май 2016


Зелена олимпиада

Международни кампании


Европейска седмица на устойчивото развитие

5 юни - Световен ден на околната среда


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

РИОСВ - Плевен участва в спасяването на белоглав лешояд

След сигнал от сдружение „Зелени Балкани“ РИОСВ – Плевен помогна за спасяването на млад екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд (Gyps fulvus). Птицата била намерена от местен жител в безпомощно състояние в местността „Голия връх“, землището на Луковит. При огледа е констатирана жълта маркировка на крилете с изписан с черни букви номер К9R, жълт пръстен на левия крак с номер К9R и метален пръстен с номер 1113690 на десния крак. Лешоядът е във видимо добро здравословно състояние. По марката е установено, че птицата е пусната през април 2016 г. от адаптационната волиера в района на с. Долно Озирово, област Монтана, на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“ по програма Life +. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е предоставен на Георги Стоянов, координатор по проекта на територията на ПП „Врачански Балкан“, за да бъде пусната на свобода в района на адаптационната волиера.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци. Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да сигнализирате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/801 772 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

РИОСВ-Плевен провери речните легла и прилежащите им територии за нерегламентирани замърсявания

В периода 4 – 27 април 2016 г. експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията на 19-те общини от Плевенска и Ловешка област. При извършените проверки в землищата на 121 селища не се установиха нерегламентирани замърсявания с отпадъци в проверените участъци от речните легла. Предписанието на РИОСВ Плевен, дадено на кметовете на общини е изпълнено. Предприети са мерки от общинската администрация за постигане на качествен резултат за чистотата на речните корита в сравнение с 2015 г., когато са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на 4 общини, в 11 участъка на различни речни легла.
През 2015 г. от страна на РИОСВ Плевен са съставени 4 АУАН и е осъществен последващ контрол за почистването на констатираните замърсявания. Предприетите действия от страна на РИОСВ Плевен, на основание Заповед № РД-114/ 12. 02. 2015г. и Заповед № РД -ОП-9/ 04. 02. 2016г. на Министъра на околната среда и водите, са постигнали необходимия ефект.

103 проверки извърши през април РИОСВ-Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен направиха 103 проверки в 84 обекта през април. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 22 предписания.
За предотвратяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда през месеца са приложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ): на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, за предотвратяване експлоатацията на Парогенератори № 4  и № 5, във връзка с непостигнати норми на емисии за големи горивни инсталации и на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, като оператор на 16 резервоари на територията на „Петролна база Плевен“.
Във връзка със започване на работата на Регионалния център за управление в Луковит са издадени заповеди за преустановяване експлоатацията на 4 общински депа в общини Луковит, Ябланица и Червен бряг.

За непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха са издадени 3 наказателни постановления. Три са и наложените глоби на физически лица, на обща стойност 600 лв. Прекратена е текуща санкция на мебелно предприятие „Велга“ ООД в Ловеч, поради временно спиране експлоатацията на котли с наднормени емисии. Наложена е и една текуща санкция на „Кондов екопродукция“ ЕООД за замърсяване на воден обект на стойност 3234 лв.
Публикуван е Доклада за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ - Плевен

РИОСВ – Плевен публикува ежегодния си доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. Той е изготвен на база цялостната дейност на инспекцията през изминалата година. Използвани са данни от проверки, анализи и изследвания, осъществени от РИОСВ – Плевен през 2015, както и данни от Басейнова дирекция Дунавски район, Регионална лаборатория – Плевен и др.
Целта на докладът е да предостави актуална информация на гражданите, местните органи за самоуправление, неправителствените организации и всички, които се интересуват от състоянието и опазването на околната среда. Той може да помогне за вземането на важни екологични решения, съобразени с националните и европейски политики. В него е представена информация за състоянието на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, води, земи и почви, защитени територии и биоразнообразие) и осъществения контрол върху факторите, които биха могли да й въздействат.
Докладът може да бъде намерен на електронен адрес http://riew-pleven.eu/Doclad2015.html

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

Подай ръка на животно в беда

На 19 април в „Център за работа с деца” в Плевен, експерти от РИОСВ – Плевен изнесоха презентация на тема „Как да помогнем на диво животно в беда“. Повод бе отбелязването на втория рожден ден на неправителствената организация СНЦ „Подай ръка на животно в беда“.
Експерти от РИОСВ – Плевен запознаха гостите с темите кои видове животни са защитени и бедстващи, как да помогнем на животно в беда, към кои правителствени или неправителствени организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно?
Участие в празника взеха и децата от ЦДГ „Чучулига“ и „Иглика“. Те подготвиха и поднесоха на приятелите и родителите си концерт с много танци и песни.

22 април 2016 г. - Световен ден на земята

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята
“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

Инициативи по повод Световния ден на Земята – 22 април 2016 г.

През следващите 5 години, Световния ден на Земята се доближава до своята 50-та годишнина. Призоваваме те да помогнеш в постигането на една от най-амбициозните цели – да бъдат засадени 7.8 милиарда дървета.
Започваме сега!
Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.
Защо дървета?
Дърветата помагат в борбата с изменението на климата.
Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).

Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.
Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и кората си.
Дърветата помагат на обществата.
Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки храна, енергия и доходи.
Засади дърво.
Заедно можем да се справим.  #trees4earth
Виж повече на:
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/#sthash.kLLCvKT3.dpuf

17 проверки са извършени през първите три месеца на защитени зони и защитени територии

През първото тримесечие на годината експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 17 проверки на защитени зони и територии. Проверени за спазване на режимите са защитените зони „Седларката“ (землището на с. Ракита) и „Пещера Лястовицата“ (землището на с. Гложене), както и природните забележителности „Чернелка“, „Скален мост „Седларката“, „Находище на терциерни вкаменелости“ (землище на с. Търнене), „Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна“. Във връзка със съгласуването на Проект „Екопътека в местността Марата бе извършена проверка и на природна забележителност „Марата“. Не са констатирани нарушения.
Осъществен е и контрол на билкозаготвителни пунктове в Пордим, селата Згалево, Глогово и Тетевен. Извънредно е проверен по сигнал и необявен пункт в с. Галата. Констатирани са нарушения и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение по Закона за лечебните растения.

137 проверки извърши през март РИОСВ - Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха през месец март 137 проверки в 131 обекта. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 90 предписания. В това число влизат и 42 броя проверки на складове, централизирани складове и контейнери ББ - куб за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), намиращи се на територията на Плевенска и Ловешка област. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания – до момента са изпълнени 29 от тях.
За непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха са съставени и връчени три акта на „Био Енерджи“ ООД, МБАЛ Ловеч и МБАЛ Луковит. Възобновена е текуща санкция по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на „Звезда“ АД.
РИОСВ – Плевен издаде и три наказателни постановления. За неводене на отчетност по Закона за управление на отпадъците дружество „Мизия-96“ АД в Плевен е санкционирано с 2000 лв. Наложена е имуществена санкция от 5000 лв. и на  „Олива“ АД, Кнежа след като е установено, че фирмата не е уведомила екоинспекцията на най-ранен етап за своето инвестиционно намерение „Цех за дегаминг и производство на лецитин, реконструкция на съществуваща производствена сграда“ .

Образователни инициативи по повод Деня на водата

Басейновата дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалният исторически музей в Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен организират поредица от образователни инициативи, посветени на Деня на водата – 22 март.
Програмата включва:
20 март, неделя
11 часа – Дискусия за опазване на водата с представители на скаутски клуб „Лъвче“ – Плевен, клуб на скаутски клуб „Лъвче“ – Плевен
21 март, понеделник 
10,30 часа – Ден на водата и Първа пролет в ОДЗ „Звънче“, Плевен
12,45 часа – Дискусия за опазването на водата с ученици от ОУ „Лазар Станев“ –Плевен
14 часа – Дискусия за опазването на водата със студенти, специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ в Медицински университет – Плевен
22 март, вторник
13,30 часа – Час по екология в Музея с ученици от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен
15,30 часа – Ден на водата, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал, община Долна Митрополия
23 март, сряда  
10,30 часа – Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Щурче“ – Плевен
24 март, четвъртък 
10,30 часа – Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Зорница“ – Плевен
13,30 часа – Час по екология в Музея с ученици от Прогимназия „Цветан Спасов“ – Плевен
25 март, петък 
10,30 часа – Екологична арт работилница в Защитено жилище, кв. „Сторгозия“ - Плевен
Кампанията за Седмицата на водата се посвещава в памет на дългогодишния ръководител на отдел „Природа" в РИМ – Плевен и еколог доц. д-р Иван Райчев. Инициативите се подкрепят от РЗИ – Плевен и Български младежки червен кръст – Плевен.
Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г. Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година –  ден за честване, ден за промяна, ден за подготовка. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на  универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата и имат силата да направят промяна. Те се вдъхновяват от информацията, която имат и я използват, за да предприемат действия за промяна.

Подробна информация за инициативите в Деня на водата – 22 март можете да намерите на
http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=69

Литературен конкурс "Мими Праматарова"

Националният Доверителен Екофонд обяви десетото поредно издание на литературния конкурс “Мими Праматарова”. Тази година конкурсът е на тема “Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени”

Конкурсът е насочен към ученици от българските средни училища.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени и на сайта Климатът и Аз:  http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ , както и на сайта на НДЕФ: http://ecofund-bg.org/годишни-награди/ .

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опаване и ползване

На 26 февруари РИОСВ – Плевен свика комисия с представители на Държавните горски и ловно стопанства и oбщините от Ловешка област. Комисията разпредели 500 кг сухо тегло- цвят на лечебна иглика, растение под специален режим на опазване и ползване, определени за 2016 г. със заповед на министъра на околната среда и водите. Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна иглика от находища в Ловешка област.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.
В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.

Планът за контролната дейност на РИОСВ - Плевен за 2016 г. е утвърден от министъра на околната среда и водите

РИОСВ Плевен ще осъществява контролна дейност през 2016 г. съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите план.
На контрол по компоненти и фактори на околната среда ще подлежат 560 бр. обекти, от които 19 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и 64 бр. обекти, подлежащи на комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.
Планът за контролна дейност е публикуван на Интернет страницата на РИОСВ Плевен и може да бъде намерен на адрес:  http://riew-pleven.eu/kontrdnst.html

Изменения в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2014 г.
С промените в  Наредбата за ОВОС се урежда и реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б и глава седма на ЗООС, относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО, чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Публикувани са нови образци в сектор: Административни услуги/Формуляри, образци /ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.

РИОСВ - Плевен ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

От 01.01.2016 г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от ЗУО.

Удостоверенията ще бъдат изисквани по служебен път от НАП от страна на РИОСВ Плевен във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
До всички стопански обекти, извършващи дейности с органични разтворители

РИОСВ- Плевен информира всички стопански субекти,  извършващи  дейности с  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, попадащи в обхвата на Приложение №1 на Наредба №7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.), че  секторните ръководства за прилагане на изискванията на наредбата към съответните категории дейности са актуализирани.  Актуалните секторни ръководства са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите от 20.01.2016 г.  и заменят секторните ръководства, издадени през 2005 г. Съдържанието им е осъвременено, допълнено и приведено в съответствие с промените в нормативната актове, относими към дейностите с разтворители. Те съдържат информация за използваните технологии в засегнатите сектори, приложимите изисквания и допустимите изключения за действащите инсталации на територията на страната. Представени са специфични за секторите указания и процедури за оценка, мониторинг и измерване на емисиите, доказване на съответствие с емисионните ограничения, определянето и избора на най-добрите налични техники (НДНТ), вкл., определяне на примерни мерки за намаляване употребата на органични разтворители (ОР) и емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), докладване пред компетентните органи и др.
Представените указания се основават на достъпна информация както за преобладаващите в страната, така и за съвременните достижения за съответните производствени процеси и дейности, тяхното потенциално въздействие върху околната среда, НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС.
Актуалните секторни ръководства са достъпни на интернет-страницата на ИАОС http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/, при необходимост могат да бъдат предоставени и от РИОСВ-Плевен.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0878186725.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Влязоха в сила новите изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари съответстващи  Етап ІІ – тяхната експлоатация, поддържане и контрол.
Някои от операторите на бензиностанции, преминали през основен ремонт, реконструкция или изградили нови бензиностанции са приложили тези изисквания.
Обекти, които към момента не са ремонтирани или реконструирани следва задължително до 31 декември 2016 г. да оборудват всяка колонка на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари, съответстващи на Етап ІІ. 
Поддържането и контролът на нормалното функциониране на системите за улавяне на бензинови пари се гарантира от операторите на бензиностанциите по следния начин:
- За всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован, прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на улавяне на бензинови пари;
- За всяка система операторът трябва да спазва реда, начина и изискванията за оправомощени лица, които да осъществяват проверка на ефективността за улавяне на бензинови пари при експлоатация на съответстващите системи, които се прилагат както при въвеждане в експлоатация на системата, така и по време на текущото използване на оборудването. Оправомощените лица, извършващи проверка за ефективността представляват Български институт по метрология. Редът и начина за организиране и провеждане на първоначалните и текущи проверки и доказване съответствието на системите с Етап ІІ за улавяне на бензинови пари е определен в Наредба № 16.

Краен срок за подаване на годишни отчети за оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове - 15 февруари 2016 г.

ВАЖНО!!! Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

От 2015 г. е в сила и се прилага Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. за флуорсъдържащи газове. Той отменя изцяло Регламент № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.
Регламент № 517 включва редица изисквания за обслужващите техници и операторите на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), като напр. флуоровъглеводороди (НFC):

 1. Те се задължават да осигурят предотвратяване и ограничаване на емисиите от изтичане на ФПГ от оборудването, което стопанисват или ползват. Необходимо е да знаят дали и колко често оборудването следва да се проверява за течове и да водят документация (технически досиета на оборудването) за тези проверки;
 2. Задължително е използването на автоматични системи за откриване на течове в инсталации с над 500 т. CO2 еквивалент;
 3. Количеството ФПГ в инсталациите трябва да бъде приравнено към еквивалент CO2 /въглерод диоксиден еквивалент/, изразен в тонове – единица, отразяваща потенциалното въздействие върху глобалното затопляне;
 4. От 01.01.2017 г. продукти и оборудване, което съдържа ФПГ или чието функциониране зависи от използването на ФПГ няма да се пуска на пазара ако не е с поставен етикет, съдържащ информация за масата на веществото (ФПГ) и въглерод диоксиден еквивалент;
 5. До 31.12.2016 г. не подлежат на проверка хладилни и климатични инсталации, и друго оборудване, съдържащо и работещо с ФПГ, с количества по-малки от 3 кг.;
 6. При всяка проверка или ремонт на контура на флуорсъдържащите газове, както обслужващите предприятия, така и операторът, трябва да гарантират, че техникът, натоварен с тази задача, има съответния сертификат за работа с флуорсъдържащи газове или е преминал обучение за този вид оборудване. Освен това операторите на всички видове оборудване трябва да вземат необходимите мерки за подходящо възстановяване и/или унищожаване на флуорсъдържащите газове преди бракуването на инсталацията;
 7. Въвежда се и т.н. „поетапно намаляване на флуоровъглеводородите“ („HFC phase-down“). Това поетапно намаляване на флуоровъглеводородите предполага много по-малко използване на флуоровъглеводороди в бъдеще, по-специално за тези от тях, които имат сравнително голям потенциал за глобалното затопляне (ПГЗ). Поради тази причина операторите имат ясен стимул да инвестират в оборудване, използващо газове с минимално възможното въздействие върху глобалното затопляне, включително такова, което използва алтернативни газове, като въглеводороди, амоняк и въглероден диоксид;
 8. При купуване на ново оборудване операторите следва освен това да са запознати със забраната за използване на определени флуорсъдържащи газове в ново оборудване. Считано от 2020 г., се забранява зареждането на някои видове хладилно оборудване с нови (свежи) флуорсъдържащи газове с много силно въздействие върху глобалното затопляне;
 9. Разширява сe обхвата на оборудването, от което произтичат задължения за оператори и техници: стационарно хладилна оборудване; стационарно климатично оборудване; стационарни топлинни помпи, стационарно противопожарно оборудване; хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета; електрически комутационни апаратури; двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент;

Крайният срок за подаването на задължителните годишни отчети в РИОСВ-Плевен е 15 февруари 2016 г. Отчетите се изготвят и представят въз основа на нормативните изисквания на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като тези данни са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015 г.
Също така, следва да се има  предвид от операторите на инсталациите и хладилните техници, че в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 г., честотата на проверките за течове и задължението за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислен в тона СО2 еквивалент. Изключения от изискванията на чл. 4 са в сила до 31-ви декември 2016 г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 кг. хладилен агент/ 6 кг. хладилен агент за херметически затворено оборудване.

Приключи 40-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 15 до 17 януари. To се извърши от екип,  включващ представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,  Българско дружество за защита на птиците и експерт от РИОСВ – Плевен.
Въпреки неблагоприятните зимни условия - някои от водоемите са напълно,а други частично замръзнали са обходени влажни зони с около 40 точки за наблюдение, по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, рибарници и блата.  
Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, голям гмурец, малък гмурец, черноврат гмурец, черногуш гмуркач, зимно бърне, жълтокрака чайка, речна чайка, лиска, зеленонога водна кокошка, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, черна качулата потапница, малък нирец, звънарка, голям горски водобегач, земеродно рибарче и др. При яз. Горни-Дъбник са преброени над 1500 зеленоглави патици и над 2300 лиски.
Установени са и други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, син синигер, дългоопашат синигер, сива сврачка, щиглец, зеленика, черен кълвач, голям пъстър кълвач, кос, хвойнов дрозд, черешарка, бяла и планинска стърчиопашка и др.

Събраните данни ще бъдат предадени за анализ на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие  след което може да се направят изводи за  популациите на водолюбивите птици и за местата на територията на цялата страна, където зимуват.

За дейности, свързани с употребата на ЛОС се подава справка в срок до 31 март 2016г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 1. нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 2. импрегниране , ламиниране, слепване;
 3. почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 4. производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 5. дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2016 г. са  длъжни да представятинформация за консумацията и вложените през 2015г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органичен разтворител превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение № 2  на Наредба№ 7/23 окт. 2003 г. операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл. 20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2016 г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст. експерт ЛОС  на телефони 064/806 978  и 0878186725.

На 20 януари изтича срокът за подаване на справки за билки

На 20.01.2016 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ – Плевен на обобщена информация (Справки) за изкупените, обработените и реализираните през 2015 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази в области Плевен и Ловеч.

Програма с инициативи във връзка с провеждането на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Програма с подготвени инициативи от РИОСВ – Плевен
във връзка с провеждането на Европейската седмица
за намаляване на отпадъците

  24 ноември, вторник, 09.00 часа – ЦДГ „Щурче“ – презентация на тема „Рециклиране“, демонстрация на съдове за разделно събиране и изработване на макети от отпадъци под мотото „Да дадем втори шанс на отпадъците“
Целева група – 3 – 7 години
Брой деца, който ще вземат участие – 140 бр.
25 ноември, сряда, 09.30 часа – ОДЗ „Гергана“ - презентация на тема „Рециклиране“ , демонстрация на съдове за разделно събиране и изработване на макети от отпадъци под мотото „Да дадем втори шанс на отпадъците“
Целева група – 3 – 7 години
Брой деца, който ще вземат участие – 150 бр.
27 ноември, 10.00 часа – ЦДГ „Кокиче“ - презентация на тема „Рециклиране“ , демонстрация на съдове за разделно събиране
Целева група – 5 – 6 години
Брой деца, който ще вземат участие – 30 бр.

За повече информация за Европейската седмица за намаляване на отпадъците - http://bamee.org/ewwr/

Загражденията на мечките в зоопарк "Кайлъка" вече са обезопасени

Кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“ вече са пуснати извън убежището в рамките на външното ограждение, след обезопасяването му.
Предписанията за обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“  е направено от експерти на РИОСВ-Плевен, след проверка по сигнал от 1 август, при която е установено, че една от двете кафяви мечки в зоопарка  е напуснала заграждението. Предписанията са изпълнени и външното ограждение вече е обезопасено. 
Избягалата женска мечка – Виктория не е напускала територията на зоологическата градина.

Предприети са мерки след излизането на мечката Виктория от убежището и в зоопарк "Кайлъка" - Плевен

На 4 август 2015 г. експерти от Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Плевен извършиха проверка на зоопарк „Кайлъка“ във връзка с избягалата от ограждението си кафява мечка на 1 август. Дадени са предписания на кмета на община Плевен за допълнително обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки, за да бъде предотвратено ново бягство на животните.
Ще бъде извършен последващ контрол по изпълнение на предписанията.

Експерти от РИОСВ - Плевен участваха в международно преброяване на белия щъркел

Експерти на РИОСВ – Плевен се включиха в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години, като в България бе в периода 15 юни – 15 юли 2015 година.  В нашата страна инициативата бе координирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Целта на преброяването бе събиране на информация за местонахождението на гнездата, техния брой, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броят на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Експерти от РИОСВ-Плевен посетиха 141 населени места в 11 общини на територията на областите Плевен и  Ловеч. Преброени бяха общо 275 гнезда на бял щъркел и 453 екземпляра оперени малки бели щъркели.

Най-много гнезда на бял щъркел са установени в селата Крушовица (15 гнезда),  Горни Дъбник (9 гнезда),  Садовец (9 гнезда), общ. Долни Дъбник;  Ставерци (13 гнезда), с Ореховица (10 гнезда),  Брегаре (9 гнезда), общ. Долна Митрополия и с Бохот (10 гнезда), общ. Плевен. Най-много оперени малки екземпляра в едно гнездо са установени в с. Сухаче, общ. Червен бряг – 5 .

 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

 Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Той  е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората.

На 13 юли 2015 изтича срокът на издадените разрешения и регистрационни документи по отменения Закон за управление на отпадъците

РИОСВ Плевен напомня на лицата, извършващи дейности с отпадъци, че срокът на издадените по реда на отменения Закон за управление на отпадъците разрешения и регистрационни документи изтича на 13.07.2015 г. (§ 6., ал. 1 от  Преходни и заключителни разпоредби на нов ЗУО, обнародван в ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.).
В чл. 35 от Закон за управление на отпадъците са уточнени документите, които трябва да притежавате за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Заявленията за издаване на съответния документ по чл. 35 от ЗУО се подават по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, който можете да намерите на страницата на РИОСВ Плевен. ( раздел формуляри/образци)

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Извънредна проверка по сигнал за изтичане на газ от сондаж "И-Е-2-Деветаки"

РИОСВ – Плевен взе участие в назначена от Областния управител на област Ловеч комисия, която извърши съвместна проверка на газов сондаж “И-Е-2 Деветаки”. Комисията е свикана в следствие на подадени от жители на с. Деветаки сигнали за изтичане на газ. Комисията е съставена от експерти на Областна администрация – Ловеч, Община Ловеч, Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Ловеч и РИОСВ – Плевен.
При проверката  е констатирано разрушено затръбие на сондажа в резултат от злонамерена човешка дейност. От сондажа се изпуска природен газ и кондензна течност, примесена с петролни продукти и други съединения. В резултат на изпускането е замърсен атмосферния въздух в района на местността “Деветашко плато” и почвата около сондажа на площ около 700 – 800 кв.м. Изхождайки от структурата на почвата, изтеклия конденз е предпоставка за замърсяване на подпочвени води или подпочвени водни източници. Взети са почвени извадки за анализ на вида и степента на замърсяване на терена.
Комисията е излязла с решение за незабавно вземане на мерки за възстановяване на затръбието на сондажа и прекратяване на замърсяването на терена и атмосферния въздух и установяване на собствеността на съоръжението и терена около него.
След излизане на резултатите от химичния анализ на почви и вода, РИОСВ – Плевен ще предприеме необходимите законосъобразни последващи действия.

Вековен дъб в центъра на Плевен е обявен за защитен

Вековен  дъб  в центъра  на  Плевен е обявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите на 02.01.2014 г. (обн. в ДВ,  бр. 8/28.01.2014 г.) Дървото се намира до ресторант “Спиди”.
Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървото. Нарушителите се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
В съседство на обявеното за защитено дърво се намира още един летен дъб, който е с по-големи размери. Дървото е в имот, собственост на “НАРМАГ” ООД. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, вековни или забележителни дървета в или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото. Собственикът на имота отказва да даде съгласието си.

Обявена е нова защитена местност "Вятърница" в землището на с. Комарево

Със заповед № РД-16 от 12 януари 2012 г.  на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност - “Вятърница” е землището на село Комарево, общ. Долна Митрополия. Общата площ на защитената местност е 527.821 дка. В границите й се забранява промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите. Нарушителите на заповедта за обявяване се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН - град София и е свързано с опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче и неговото местообитание в землището на село Комарево, в имоти, собственост на Община Долна Митрополия. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на род Astragalus (Сграбиче) в България. Поради високата му консервационна стойност той е включен в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на Република България, т. 1. с категория “Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен мащаб.
Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Югозападна Русия. У нас са потвърдени само 2 негови находища – в северната част на долината на Струма при Бобошево, Кюстендилско и в Дунавската равнина при село Комарево, Плевенско.
Популациите на вида в тези места са с висока численост, но заемат много ограничена площ и фактът, че се намират в райони със значително антропогенно въздействие ги прави особено уязвими.
Популацията на Вълнестоцветното сграбиче в землището на Комарево е локализирана югоизточно от село Комарево и северно от село Рибен и заема предимно заравнените билни терени и слабо наклонените участъци на хълмовете в местността “Вятърница”. Нейната численост е над 1000 индивида, разпределени равномерно или на малки групи.
Почти цялата защитена територия, според начина на трайно ползване, представлява пасище, мерá и е предназначена за нуждите на селското стопанство. В нейно съседство се намират обработваеми земи или временно неизползвана орна земя. Разораването на пасищата, водещо до разкъсване или необратима загуба на хабитата, е потенциална заплаха за находището на Вълнестоцветното сграбиче. Оцеляването на вида е пряко свързано с опазването на неговото специфично местообитание.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия