За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

За сигнали за замърсяване на околната среда - зелен телефон: (064) 806 951
предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

 

Международни кампании

Национални кампании

 

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Актуално:

 

РИОСВ - Плевен констатира нерегламентирано изхвърляне на смесени строителни отпадъци в с. Гривица

Експерти на РИОСВ – Плевен извършиха незабавна проверка  по сигнал за нерегламентирано изхвърлени отпадъци в района на язовир в село Гривица.
При извършения оглед е установено, че значително количество земни маси, почва и камъни са изхвърлени в близост до сервитута на ретензионен язовир в село Гривица и граничещият с него участък от общински път.  По визуална оценка количеството земни маси и почвено-геоложки материали надвишава 800 м3 и са натрупани върху площ от около 200 м2. Върху същия терен нерегламентирано са изхвърлени и неголямо количество смесени строителни отпадъци.
Ретензионният язовир е стопанисван от „Напоителни системи „ЕАД“  клон Среден Дунав – Плевен.  РИОСВ-Плевен не разполага с информация  за произхода на отпадъците и кой ги е изхвърлил нерегламентирано в язовира.
Съгласно чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия. Кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им, както и почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Съгласно чл. 113, ал.3 от ЗУО, РИОСВ-Плевен е дала предписания на кмета на общината за предприемане на незабавни мерки за предотвратяване  на нерегламентираното изхвърляне на земни маси и строителни отпадъци по границите на гореописания имот в землището на село Гривица и да организира почистване на замърсения от строителни отпадъци терен.

Опазването на почвения, естествения ландшафт и биологичното разнообразие ще са акценти при осъществяване на контролната дейност на РИОСВ - Плевен

Основни акценти от контролната  дейност на Регионална инспекция по околната среда и  водите – Плевен през 2014 г. ще са опазването на почвата, естествения ландшафт и биологичното разнообразие.

РИОСВ – Плевен напомня, че физически и юридическа лица, които палят стърнища носят административна отговорност. Паленето на стърнища води до вредни изменения в почвата и нарушаване на почвените функции. Унищожават се органичните съставки на повърхностния почвен слой, както и микроорганизмите, които подпомагат естественото почвообразуване. Унищожават се представители на защитени и други биологични видове, техните местообитания и места за размножаване. При изгарянето на стърнища в атмосферата се отделят голямо количество вредни газове, които засилват парниковия ефект и водят до промяна в климата.

При установяване на нарушения ще се налагат глоби на собствениците или ползвателите на имоти съгласно разпоредбите в Закона за опазване на околната среда. Когато са унищожени защитени растителни и животински видове или техните местообитания, глоби ще бъдат налагани по Закона за биологичното разнообразие или по Закона за защитените територии.

Информация за наложените от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен глоби и санкции ще се изпраща в Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и в останалите специализирани структури на Министерството на земеделието и храните.

Представяне на Доклада за състоянието на околната среда за 2013 г.

За тринадесети пореден път Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен представя пред широката общественост Доклада за състоянието на околната среда на територията на Плевенска и Ловешка области. Той е изготвен на база цялостната дейност на инспекцията през 2013 г. Използвани са данни от проверки, анализи и изследвания, осъществени от РИОСВ – Плевен, както и данни от Басейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район, Регионална лаборатория – Плевен и други.
Целите на Доклада са информирането на граждани, НПО и др. за състоянието и проблемите на околната среда, както и тенденциите и динамиката на промените на компонентите на околната среда. Представените анализи могат да помогнат  за вземането на важни екологични решения, съобразени с националните и европейски политики.
В Доклада за състоянието на околната среда за 2013 г. е представена  информация за компонентите води, въздух, почви и биоразнообразие, както и факторите отпадъците, шума, радиационния контрол и химичните вещества.   
От 30 април Доклада е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Плевен http://riew-pleven.eu/Doclad2013.html

На териториалния обхват на РИОСВ - Плевен са събрани и депонирани над 469 тона отпадъци в кампанията "Да изчистим България за един ден"

За поредна година РИОСВ – Плевен се включи в националната кампания “Да изчистим България за един ден”.  Екипът на екоинспекцията, БДУВ “Дунавски район” - Плевен и Областна администрация Плевен почистваха парк “Кайлъка”. Към тях се присъединиха много доброволци  /снимки/
Общото количество събрани и депонирани отпадъци за област Плевен е около 340 тона, а за област Ловеч е 129 тона.
По данни на общините от Плевенска и Ловешка области на общинските депа са извозени и депонирани следните количества отпадъци:
Община Плевен – 202,00 т.
Община Ловеч – 41,70 т.
Община Левски – 5,00 т.
Община Угърчин – 5,58 т.
Община Ябланица – 11,00 т.
Община Долна Митрополия – 5,52 т.
Община Тетевен – 30,00 т.
Община Искър – 16,00 т.
Община Априлци – 11,28 т.
Община Никопол – 8,00 т.
Община Троян – 16,56 т.
Община Гулянци – 22,00 т.
Община Кнежа – 24,00 т.
Община Луковит – 11,00 т.
Община Долни Дъбник – 8,00 т.
Община Летница – 2,38 т.

В РИОСВ - Плевен бе проведено практическо занятие на студенти от СА "Д. А. Ценов"

В РИОСВ – Плевен бе проведено практическо занятие на студенти от СА “Д.А Ценов”, реализирано по проект “Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студенти от СА “Д.А. Ценов”.
Посещението в реална работна среда е насочена към придобиване на практически знания, умения и компетентности от студентите по профилиращите дисциплини.
По време на заниманието експертите от РИОСВ – Плевен запознаха студентите с функциите, задачите и задълженията на екоинспекцията и законодателството в областта на околната среда.
Проведена бе дискусия, в която се съпоставиха теоретичните и практическите знания на студентите. Въпросите на студентите бяха насочени към основните проблеми в работата и пътищата за тяхното преодоляване.

РИОСВ - Плевен извърши проверка по сигнал за окастрени вековни дървета в землището на Долни Дъбник

РИОСВ – Плевен извърши проверка по подаден анонимен сигнал за окастрени вековни дървета в землището на гр. Долни Дъбник , в близост до р. Дъбнишка бара. Експерти от екоинспекцията, съвместно с експерт на Община Долни Дъбник, провериха всички 12 дървета, обявени за защитени, в описания район - 7 дървета от вида летен дъб, 3 дървета от вида космат дъб и един орех.
При проверката е установено, че са отсечени 4 летни дъба, а на останалите дъбове са отрязани всички основни клони, както и няколко клона на ореха. Дейността е извършена въпреки, че върху ствола на повече от дърветата има указателен знак за защитено дърво – бяла и червена боя и/или табела. При проверката в района не са установени хора и техника.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се забраняват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на защитени вековни дървета. За тези нарушения физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
Екоинспекцията ще предприеме действия за установяване на извършителите на нарушението, за поставяне на допълнителни табели върху останалите дървета и за запознаване на собствениците на имоти, в които попадат дърветата, с изискванията на Закона за биологичното разнообразие.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Извънредна проверка по сигнал за изтичане на газ от сондаж "И-Е-2-Деветаки"

РИОСВ – Плевен взе участие в назначена от Областния управител на област Ловеч комисия, която извърши съвместна проверка на газов сондаж “И-Е-2 Деветаки”. Комисията е свикана в следствие на подадени от жители на с. Деветаки сигнали за изтичане на газ. Комисията е съставена от експерти на Областна администрация – Ловеч, Община Ловеч, Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Ловеч и РИОСВ – Плевен.
При проверката  е констатирано разрушено затръбие на сондажа в резултат от злонамерена човешка дейност. От сондажа се изпуска природен газ и кондензна течност, примесена с петролни продукти и други съединения. В резултат на изпускането е замърсен атмосферния въздух в района на местността “Деветашко плато” и почвата около сондажа на площ около 700 – 800 кв.м. Изхождайки от структурата на почвата, изтеклия конденз е предпоставка за замърсяване на подпочвени води или подпочвени водни източници. Взети са почвени извадки за анализ на вида и степента на замърсяване на терена.
Комисията е излязла с решение за незабавно вземане на мерки за възстановяване на затръбието на сондажа и прекратяване на замърсяването на терена и атмосферния въздух и установяване на собствеността на съоръжението и терена около него.
След излизане на резултатите от химичния анализ на почви и вода, РИОСВ – Плевен ще предприеме необходимите законосъобразни последващи действия.

Вековен дъб в центъра на Плевен е обявен за защитен

Вековен  дъб  в центъра  на  Плевен е обявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите на 02.01.2014 г. (обн. в ДВ,  бр. 8/28.01.2014 г.) Дървото се намира до ресторант “Спиди”.
Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървото. Нарушителите се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
В съседство на обявеното за защитено дърво се намира още един летен дъб, който е с по-големи размери. Дървото е в имот, собственост на “НАРМАГ” ООД. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, вековни или забележителни дървета в или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото. Собственикът на имота отказва да даде съгласието си.

Съвместна проверка на РИОСВ - Плевен и ДАНС на кариера за добив на строителни материали

РИОСВ – Плевен, съвместно с Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) извършиха извънредна проверка на Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали в землището на с. Малчика, община Левски.
При нея е констатиран незаконен добив на строителни материали, извършван с багер и товарен автомобил от фирма “Капитол груп” ЕООД. След снемане на GPS-координати е установено, че дейността по добива попада в границите на две защитени зони от мрежата Натура 2000 – ЗЗ “Обнова” BG0002096 и ЗЗ “Обнова-Караман дол” BG0000239.
При проверка в деловодната система на РИОСВ – Плевен е установено, че за реализацията на инвестиционното предложение на най-ранен етап не е уведомен компетентния орган.
Извършваният добив не е съгласуван с РИОСВ – Плевен съгласно реда, определен от Закона за опазване на околната среда. За нарушения на този закон на юридически лица и на еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 1 000 до 20 000 лева.
Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение по Закона за опазване на околната среда.

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим

РИОСВ – Плевен свика на 26 февруари комисия с представители на РДГ – Ловеч, Държавните горски стопанства и общините от Ловешка област. Комисията разпредели количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени за 2014 г. със Заповед на министъра на околната среда и водите (Държавен вестник № 14/2014 г.). Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на билки от лечебни растения в Ловешка област. Разпределени са  разрешените количества от цвят лечебна иглика и стрък лечебен ранилист за област Ловеч.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.
В Заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел  от природата през съответната година. Двадесет и четири са лечебните растения за 2014 година, които попадат в забранителния режим сред тях са -  лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.

Изкупуването на метални отпадъци от нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми подлежи на високи санкции
РИОСВ- Плевен напомня, че металните оплетки, получени в резултат на изгарянето на излезли от употреба гуми, не са отпадъци от черни и цветни метали с битов характер. Поради тази причина те не могат да бъдат предавани в пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и да бъдат вписвани в декларациите за произход като собствени отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
РИОСВ- Плевен е изпратила писма до всички пунктове за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали с предписание да не се приемат металните отпадъци от горенето на гумите. 
При констатиране на нарушения ще се налагат санкции в размер от 5 000 до 20 000 лева.

Обявена е нова защитена местност "Вятърница" в землището на с. Комарево

Със заповед № РД-16 от 12 януари 2012 г.  на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност - “Вятърница” е землището на село Комарево, общ. Долна Митрополия. Общата площ на защитената местност е 527.821 дка. В границите й се забранява промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите. Нарушителите на заповедта за обявяване се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН - град София и е свързано с опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче и неговото местообитание в землището на село Комарево, в имоти, собственост на Община Долна Митрополия. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на род Astragalus (Сграбиче) в България. Поради високата му консервационна стойност той е включен в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на Република България, т. 1. с категория “Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен мащаб.
Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Югозападна Русия. У нас са потвърдени само 2 негови находища – в северната част на долината на Струма при Бобошево, Кюстендилско и в Дунавската равнина при село Комарево, Плевенско.
Популациите на вида в тези места са с висока численост, но заемат много ограничена площ и фактът, че се намират в райони със значително антропогенно въздействие ги прави особено уязвими.
Популацията на Вълнестоцветното сграбиче в землището на Комарево е локализирана югоизточно от село Комарево и северно от село Рибен и заема предимно заравнените билни терени и слабо наклонените участъци на хълмовете в местността “Вятърница”. Нейната численост е над 1000 индивида, разпределени равномерно или на малки групи.
Почти цялата защитена територия, според начина на трайно ползване, представлява пасище, мерá и е предназначена за нуждите на селското стопанство. В нейно съседство се намират обработваеми земи или временно неизползвана орна земя. Разораването на пасищата, водещо до разкъсване или необратима загуба на хабитата, е потенциална заплаха за находището на Вълнестоцветното сграбиче. Оцеляването на вида е пряко свързано с опазването на неговото специфично местообитание.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - http://riew-pleven.eu/form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия