За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

Програма Life

Международни кампании

Седмица на мобилността
Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016

22 май международен ден на биологичното разнообразие
Международен дан на биологичното разнообразие - 22 май 2016

5 юни - Световен ден на околната среда


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

БДДР и РИОСВ - Плевен провериха сигнал за замърсяване на Осъм при Черквица

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм в района на Черквица, община Никопол. Сигналът е получен в късния следобед на 13 октомври чрез телефон 112.  Според първоначалната информация в сигнала, река Осъм е мътна и побеляла на около 300 метра преди вливането й в Дунав.
В момента на проверката не е констатирано видимо замърсяване на река Осъм в посочения в сигнала участък. При извършения оглед не е установено заустване на отпадъчни води от дейността на намиращо се в района предприятие за хартия. Проверката е извършена в присъствието на подателя на сигнала.
От Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда са взети проби за анализ на водата от река Осъм от посечения в сигнала участък.

РИОСВ-Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ Плевен провериха сигнал за продажба на препарирана костенурка, намираща се в Ловеч. При проверката е установено, че се предлагат за продажба два препарирани екземпляра от защитени видове животни – морска костенурка и червеногърба сврачка, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри. За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

108 обекта провери РИОСВ - Плевен през септември

През септември са извършени 113 проверки на 108 обекта, от тях 47 са извънредни.   В рамките на контрола са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са шест наказателни постановления,  три заповеди за намаляване на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект. За  установено  административно нарушение е съставен един АУАН.

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 2700 лева. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 482 лв. 10 182 лв, събрани от предходен период са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За периода в екоинспекцията са постъпили девет сигнала и две жалби. За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, два са неоснователни, пет са изпратени за предприемане на действия по компетентност.

В изпълнение заповед на министъра на околната среда и водите са  извършени 22 проверки на действащи ВЕЦ в обхвата на РИОСВ – Плевен и БД „Дунавски район“ за спазване на условията по издадени разрешителни и изискванията на екологичното законодателство, са направени Не са констатирани отклонения или нарушения на екологичното законодателство.

Със заповед на директора на РИОСВ Плевен е извършено спиране и пломбиране на технологичните съоръжения в „Петролна база Сомовит”, с. Сомовит и “Петролна база Левски”, гр. Левски до изпълнение на изискванията по  Закона за опазване на околната среда и водите.

През месец септември, в РИОСВ - Плевен са постъпили 98 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

РИОСВ - Плевен провери складовете за съхранение на негодни продукти за растителна защита

В периода март-септември 2016 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили над 60 проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) на територията на инспекцията. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания.

В резултат негодните ПРЗ от четири склада са предадени за обезвреждане на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Продуктите от други два склада са преопаковани и събрани в единия от тях. 16 склада са ремонтирани с цел обезопасяването им и законосъобразното съхраняване на негодни ПРЗ. В процес на ремонт е още един склад. Възстановени са и обозначителните табели на складовете.

"Интелигентно придвижване. Силна икономика" е мотото на седмицата на мобилността през тази година

РИОСВ – Плевен  и  БДДР – Плевен организираха инициативи в три учебни заведения в Плевен по повод Седмицата на мобилността 16 до 22 септември. През тези дни  бяха проведени екологични дискусии и презентация  под мотото на кампанията тази година – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.          проведени инициативи

Екоексперти провериха резервати в териториалният обхват на РИОСВ - Плевен

При проверки в резерватите „Китка“ и „Милка“, представляващи острови в река Дунав, в землището на гр. Белене, експерти на РИОСВ – Плевен  не установиха нарушения на режимите на забрани, описани в заповедите и на забрани, произтичащи от Закона за защитените територии.
Резерватът „Китка“ е обявен със заповед №1106/02.12.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет, за да се запази първичната характерна растителност като местообитание на морски орел. „Милка“ става резерват с ПМС №849/28.03.1948 г. и заповед на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет. Целта е да се съхранят крайречните заливни гори, предимно от бял бряст, представляващи местообитание на защитени видове птици.
Площта на резерватите е актуализирана със Заповеди на Министъра на околната среда и водите. Площта на „Китка“ е увеличена от 254 дка на 275, 860 дка, а на резерват „Милка“ – от 300 дка на 388,974 дка.

Експертите от РИОСВ - Плевен са проверили 86 обекта през август

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Плевен са извършили през август 89 проверки на 86 обекта, от които 31 са извънредни. Дадени са 20 предписания и са съставени шест акта за установени административни нарушения.
През август са събрани суми по издадени наказателни постановления в размер на 5000 лв. Общо събраните суми от наложените санкции са 12727,80 лв.
Извършени са шест проверки на защитени територии, три от които са за спазване на режима, определен със заповедите за обявяването им. Нарушения не са установени.
За периода в РИОСВ-Плевен са постъпили 10 сигнала и 8 жалби. За всички са предприети съответните действия, като подробна информация е публикувана на сайта на екоинспекцията.
Издадена е заповед на директора на РИОСВ-Плевен, съгласно която Община Никопол трябва да възстанови разорани пасища в защитена зона “Никополско плато”. Принудителната административна мярка е наложена във връзка с установено разораване от земеделски стопани на части от имоти в защитената зона, собственост на Община Никопол. В заповедта за обявяването й има наложена забрана за извършване на такава дейност.
През август са извършени шест проверки по изпълнение на дадени предписания от РИОСВ. Констатирано е, че са предприети мерки за екологосъобразно съхраняване на негодни за употреба препарати за растителна защита. В резултат на съвместните усилия на РИОСВ-Плевен, Община Плевен и служители на ОД на МВР-Плевен е прекратена и дейността на незаконна „автоморга“ на територията на гр. Плевен.
Изготвени са анализи и становища по представени две Общински програми за постигане нормите за качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици - на общините Плевен и Троян.
За периода в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 149 уведомления за инвестиционни предложения, планове или програми, 12 искания за преценяване необходимостта от ОВОС и екологична оценка (ЕО) и един доклад за ЕО на Общ устройствен план на община Никопол. В екоинспекцията са постъпили над 130 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Европейска седмица на мобилността - 16 - 22 септември 2016

Тази година РИОСВ Плевен съвместно с БДДР Плевен се включват със свои инициативи по повод  Европейската седмица на мобилността  в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика“.  Ще бъдат раздадени на учениците светлоотразители.
Еропейската седмица на мобилността ( ЕСМ) е в периода 16 – 22 септември, чиято цел е да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Ден без автомобили“.
Кампанията се организира от Европейския организационен секретариат с подкрепата на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт “ на Европейската комисия, като координатор на национално ниво е Министерството на околната среда и водите.
Мотото на кампанията за 2016 година – „Умно придвижване. Силна икономика“, фокусира инициативите за ограничаване на автомобилния транспорт в градовете върху икономическите ползи за хората, бизнеса и обществото.

РИОСВ - Плевен организира семинар по програма LIFE на ЕС

В зала „Плевен“ на Областна администрация се проведе семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.
LIFE е Eвропейската програма за действие за околна среда и климат, за периода от 1 януари 2014 г. 31 декември 2020 г. Правното основание за Програмата е Регламент (ЕС) № 1293/2013 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2013 г.
По време на семинара експертите Петя Якимова и Лора Сашева представиха основните акценти на програма LIFE 2014-2020, какво е новото в покана 2016 и механизмите за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС.
В рамките на проекта са обособени 6 регионални звена за контакт (РЗК), едното от които в РИОСВ – Плевен.
На интернет страницата на РИОСВ – Плевен ще бъде създаден раздел, в който ще се предоставя информация за дейностите по проекта. 

Телефони за контакти:
0886609779  инж. Зорница  Йоткова
0886995990   инж. Силвия  Иванова

РИОСВ - Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично – в магазин за промишлени стоки в Червен бряг, област Плевен, препарирани екземпляри от защитени видове животни – дива котка и белоопашат мишелов. На собственика на магазина е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.  /снимки/

Белоопашатият мишелов /Buteo rufinus/ и Дивата котка /Felis silvestris/ са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806-951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Експертите от РИОСВ - Плевен са проверили 80 обекта през юли

Експертите от РИОСВ в Плевен са извършили през юли 82 проверки на 80 обекта, от които 33 извънредни. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Издадени са две наказателни постановления на „Олина 2000“ ООД (предприятие за производство на растителни масла в Тетевен) и „Старткерамик“ ООД (предприятие за производство на тухли, с. Александрово), с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер 2500 лв.
Възобновени са две текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на „Пътстрой Ловеч” ЕООД (асфалтобаза)  и на „Виагруп” ЕООД (асфалтобаза) на обща стойност 151 лв. Наложена е една текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Велде България”АД (предприятие за производство на дървесни плоскости и шперплат) в размер 4837 лв. Спряна е една текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Звезда”АД.
Събраните суми от наложените санкции са общо 7 260,42 лв. Суми в размер на 4326,70 лв. са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-голям дял приходи от наложените санкции, са Троян (2 699,50 лв.) и Долни Дъбник (1600 лв.).
През юли в РИОСВ-Плевен са постъпили пет сигнала и седем жалби. По всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор и препращане по компетентност.
За периода са влезли в процедура 132  инвестиционни предложения (ИП) по Програмата за развитие на селските райони, осем инвестиционни предложения за ремонт и реконструкция на читалища и общинска инфраструктура.
Издадени са крайни актове за 2 общински програми за отпадъците и ИП за превенция от наводнения. Едно решение по ОВОС, едно становище по ЕО, 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за преценяване на необходимостта от ЕО и едно за прекратяване на процедури.
Проведени са два Експертни екологични съвета. На тях са разгледани доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма в с. Обнова“ с капацитет 378000 птици (бройлери) в ПИ № 000266 с площ 70.688 дка, в землището на с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен с възложител ЕТ „БОКО-БОРЯНА КОСТАДНОВА“, реализацията на което е одобрена с Решение № ПН 1-1 /2016 г. и доклад по екологична оценка на общ устройствен план на община Кнежа. Постановено е Становище № ПН 1-1 ЕО / 2016, с което се съгласува ОУП.
През юли в РИОСВ – Плевен са постъпили над 100 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни и частни гори.
Издадени са 2 нови регистрационни документи за дейности с отпадъци, по реда на чл.35, ал.3 и ал.5 от Закон за управление на отпадъците;
Взето е участие в 3 Държавни приемателни комисии за строежи.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Актуални изменения и допълнения, влезли в сила от 14.06.2016 г. в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. (Наредба № 16 )

РИОСВ-Плевен информира, че от 14.06.2016 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ) и нещо много важно за тези оператори, които са оборудвани с такива системи  към датата на влизане в сила на наредбата. Те имат правото до 31.12.2018 г. да удостоверяват ефективността на тези системи със сертификат за съответствие с европейски и национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

РИОСВ-Плевен напомня отново, че за всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован и прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на УБП..

Ако настъпи повреда в системата за УБП,  лицето експлоатиращо бензиностанцията е длъжно да уведоми РИОСВ-Плевен и председателя на БИМ ( или оправомощено от него лице) в седемдневен срок от настъпването й и да предприеме мерки за отстраняване на повредата. При несъответствие на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, с изискванията на Наредба № 16, бензиноколонката ще бъде маркирана със стикер.

Оправомощаването на лицата от БИМ е за срок от 4 години.

ВАЖНО !: След 01.01.2017 г. РИОСВ-Плевен ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба № 16. При констатирани нарушения, изразени в липса на техническо досие и/или бензинова инсталация която не е оборудвана до 31.12.2016 г. със система, съответстваща  Етап ІІ на УБП или системата не отговаря на изискванията на Наредба № 16 на операторите на бензиностанции ще бъдат наложени санкции съгласно административно-наказателните разпоредби на Закон за чистотата на атмосферния въздух в размер до 20000 лева, както и ще бъдат приложени принудителни административни мерки.
Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от тук

Слагат микрочипове на 15 сиви папагала от вида "Жако"

Нови пръстени с номера и микрочипове бяха поставени на 15 папагала от вида „Жако“ в Зоологическата градина в Ловеч. Те са част от птиците, хванати при опит за незаконен трафик на ГКПП „Дунав мост 2“ при проверка на автомобил със словашка регистрация на 4 февруари 2016 г.
Птиците бяха маркирани с временни пръстени. 19 от тях бяха настанени в зоопарка на Ловеч, а 20 - в Зоологическата градина на Стара Загора. На 6 юли 2016 г. експерт от РИОСВ-Плевен извърши проверка на ловешките екземпляри. В проверката участваха и експерти от Световния тръст за папагали, Националния природонаучен музей в София и Централната ветеринарна клиника.
Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите птиците ще бъдат предоставени на Световния тръст за папагали. Те ще бъдат пуснати на свобода в Африка, след рехабилитация в Спасителен център за диви животни във Франция.
Мъртвите екземпляри ще бъдат дадени на Регионалния природонаучен музей в Пловдив за обогатяване на музейната му сбирка.
Сивият папагал Жако (Psittacus erithacus) е включен в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и попада в «Приложение Б» към Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета от 09.12.1996 год. Международната търговия с папагали се регулира чрез разрешителни и сертификати, за да се предотврати прекалената експлоатация на вида и да се ограничи негативното въздействие върху дивите популации в Централна и Западна Африка, които намаляват поради загуба на хабитати и незаконен улов.

Санкции и глоби за над 42000 лв. наложи през първото полугоцие РИОСВ - Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 543 проверки в 481 обекта през първите шест месеца от годината. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 206 предписания.
От началото на годината са съставени 19 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като общата събрана сума от наложени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и наказателни постановления (НП) е в размер на 42 425, 52 лв. От получените приходи, на общините е преведена сума в размер на 18 602, 23 лв., която може да се използва от тях само за реализация на екологични проекти.

127 обекти провери РИОСВ - Плевен през юни

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха през юни 132 проверки на 127 обекта, в т. ч. 97 планови и 35 извънредни проверки. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 45 предписания. От извършените проверки, 19 са комплексни, 4 на обекти с издадени комплексни разрешителни, 8 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 7 – на решения по ОВОС или преценка необходимостта от ОВОС.
За констатирани административни нарушения по Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на „Олина 2000“ ООД (предприятие за производство на растителни масла в Тетевен) и „Старткерамик“ ООД (предприятие за производство на тухли, с. Александрово). Издадени са 2 наказателни постановления (на „Пелтина“ ЕООД, консервна фабрика в гр. Искър и „Плевен Мес” ООД, колбасарски цех в с. Ясен). На нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер 2500 лв. Влезли в сила и платени са наказателните постановления на „Пелтина“ ЕООД и „Плевен Мес” ООД, на СЗДП ТП ДГС Ловеч (по обжалвано и влязло в сила НП), на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” в Ловеч и на физическо лице, на обща стойност 4800 лв. Събрани от НАП суми по издадени НП – 42,57 лв.
Наложенa e нова текуща санкция на „Марица олио“ АД, предприятие за производство на растителни масла в с. Ясен за констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въз-дух в размер на 450 лв./месец. Санкционирана е еднократно и кланицата за водоплаващи птици в с. Йоглав, собственост на „Авис“ ЕООД, в размер на 239 лв. През отчетния период е намален и размерът на санкцията на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, мандра в с. Горан.
Общо събраните суми от наложените санкции са 13 142, 88 лв., в т. ч. от НАП – 7734, 51 лв. Разпределени и преведени в съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти са 12 428, 48 лв.

"Бъди активен" е мотото през тази година на кампанията по повод Деня на Дунав - 29 юни

За поредна година БДДР-Плевен и РИОСВ – Плевен бяха партньори на Община Долна Митрополия и Еко-клуб „Дунав“ при общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, кметство Байкал, СНЦ ЕКО Байкал в чествания по повод Деня на река Дунав.
Деца и младежи от общината участваха в образователни викторини, арт работилница и изложба. Те получиха първите си уроци по мониторинг на водата. Иво Джокин от Общинския център за извънучилищни дейности и занимания по интереси демонстрира как се работи с набор за изследване на водата на World Water Monitoring Challenge – международна образователна програма, която възпитава в ангажираност за опазване на водните ресурси по целия свят.
Участниците получиха специални грамоти „Приятели на природата“ и материали за Деня на Дунав, предоставени от Международната комисия за опазване на река Дунав.
Като част от инициативите, Регионална лаборатория – Плевен и РИОСВ – Плевен направиха пробовземане от река Дунав в гр. Никопол на 29  юни. Пред ученици експертите демонстрираха как се извършва анализ на водата за наличие на азот и фосфати с полеви тестове.

Екоинспекцията провери сигнал за защитено дърво в центъра на Плевен

Експерти на РИОСВ – Плевен извършиха на 8 юни проверка на защитено вековно дърво от вида Летен дъб, намиращо се на алеята до бившия „Базар – Плевен. Проверката е след постъпил сигнал, който е , че  дървото е застрашено от намерение да се строи подземен паркинг, към хотелски комплекс в съседен имот. Инвестиционното предложение за строителството на хотелски комплекс е съгласувано от РИОСВ – Плевен. За реализирането му е преценено, че няма вероятност да доведе до влошаване състоянието на дървото. Такова е и становището на Института за гората при БАН  от 17.04.2015 г.

Проверката на място е констатирала, че защитеното вековно дърво е във видимо добро състояние - короната е добре облистена и няма сухи клони. Установено е  кастрене и пречупване на страничните клони.  До ствола на дървото е монтирано ел. табло има струпани строителни и битови отпадъци  и  липсва поставената от РИОСВ – Плевен на 10.03.2014 г. обозначителна табела. На кмета на Община Плевен  е дадено предписание за премахване на ел. табло, почистване на отпадъците и поставяне на обозначителна табела. От екоинспекцията е поискана информация, както и документация кога и от кого е извършено кастренето и изрязването на клони от защитеното дърво. Закона за биологичното разнообразие предвижда санкции от 500 до 10 000 лв.

Работна среща на тема "Прилагане на екологичното законодателство" се проведе в РИОСВ - Плевен

В Информационен център на РИОСВ – Плевен се проведе работна среща с главните архитекти на общините на територията на Плевенска и Ловешка области, на тема „Прилагане на екологичното законодателство“. Разгледани бяха последните изменения и изискванията на Закона за опазване на околната среда, при провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, екологична оценка на планове и програми, както и оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с необходимостта от последващо одобряване, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията. В срещата участваха 17 главни архитекти и служители от общо 14 общини, представители на дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ - Плевен. Срещата бе открита от инж. Рени Атанасова, директор на РИОСВ – Плевен, която участва и в проведените по-късно дискусии. Разгледани и обсъдени бяха конкретни примери и казуси, във връзка с прилагането на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. В заключение участващите изразиха желание да се подобри комуникацията и обмена на информация между общинските администрации и РИОСВ – Плевен, включително подобни работни срещи да се организират периодично.

РИОСВ - Плевен наложи имуществени санкции и глоби през май в размер на 20300 лв.

През месец май експерти на РИОСВ – Плевен извършиха 105 проверки в 97 обекта. За отстраняване на установени несъответствия те са дали 33 предписания.
За констатирани административни нарушения по Закона за водите за съставени 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на фирмите „Пелтина“ ЕООД, „Плевен Мес“ ООД и „Венеца“ ЕООД, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции и глоби с общ размер 20 300 лв.
През май са влезли в сила след обжалване наказателните постановления на „Екотехника“ ЕООД, „Полихим СС“ ЕООД и на Димитър Стойков в качеството му на кмет на Община Плевен.  Общият размер на наложените санкции и глоби  е 23 000 лв.
Нова текуща санкция е наложена на „Матев млекопродукт“ ЕООД, гр. Ловеч. Тя е в размер 815 лв. месечно и е за констатирано наднормено замърсяване на воден обект.
Суми в размер на 4258,92 лв. са разпредели и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират обектите, санкционирани от РИОСВ – Плевен. Това са общините Троян, Долни Дъбник, Долна Митрополия и община Тетевен. Преведените суми могат да се използват само реализацията на екологични проекти.

РИОСВ - Плевен участва в спасяването на белоглав лешояд

След сигнал от сдружение „Зелени Балкани“ РИОСВ – Плевен помогна за спасяването на млад екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд (Gyps fulvus). Птицата била намерена от местен жител в безпомощно състояние в местността „Голия връх“, землището на Луковит. При огледа е констатирана жълта маркировка на крилете с изписан с черни букви номер К9R, жълт пръстен на левия крак с номер К9R и метален пръстен с номер 1113690 на десния крак. Лешоядът е във видимо добро здравословно състояние. По марката е установено, че птицата е пусната през април 2016 г. от адаптационната волиера в района на с. Долно Озирово, област Монтана, на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“ по програма Life +. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е предоставен на Георги Стоянов, координатор по проекта на територията на ПП „Врачански Балкан“, за да бъде пусната на свобода в района на адаптационната волиера.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци. Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да сигнализирате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/801 772 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

РИОСВ-Плевен провери речните легла и прилежащите им територии за нерегламентирани замърсявания

В периода 4 – 27 април 2016 г. експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията на 19-те общини от Плевенска и Ловешка област. При извършените проверки в землищата на 121 селища не се установиха нерегламентирани замърсявания с отпадъци в проверените участъци от речните легла. Предписанието на РИОСВ Плевен, дадено на кметовете на общини е изпълнено. Предприети са мерки от общинската администрация за постигане на качествен резултат за чистотата на речните корита в сравнение с 2015 г., когато са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на 4 общини, в 11 участъка на различни речни легла.
През 2015 г. от страна на РИОСВ Плевен са съставени 4 АУАН и е осъществен последващ контрол за почистването на констатираните замърсявания. Предприетите действия от страна на РИОСВ Плевен, на основание Заповед № РД-114/ 12. 02. 2015г. и Заповед № РД -ОП-9/ 04. 02. 2016г. на Министъра на околната среда и водите, са постигнали необходимия ефект.

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

Подай ръка на животно в беда

На 19 април в „Център за работа с деца” в Плевен, експерти от РИОСВ – Плевен изнесоха презентация на тема „Как да помогнем на диво животно в беда“. Повод бе отбелязването на втория рожден ден на неправителствената организация СНЦ „Подай ръка на животно в беда“.
Експерти от РИОСВ – Плевен запознаха гостите с темите кои видове животни са защитени и бедстващи, как да помогнем на животно в беда, към кои правителствени или неправителствени организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно?
Участие в празника взеха и децата от ЦДГ „Чучулига“ и „Иглика“. Те подготвиха и поднесоха на приятелите и родителите си концерт с много танци и песни.

17 проверки са извършени през първите три месеца на защитени зони и защитени територии

През първото тримесечие на годината експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 17 проверки на защитени зони и територии. Проверени за спазване на режимите са защитените зони „Седларката“ (землището на с. Ракита) и „Пещера Лястовицата“ (землището на с. Гложене), както и природните забележителности „Чернелка“, „Скален мост „Седларката“, „Находище на терциерни вкаменелости“ (землище на с. Търнене), „Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна“. Във връзка със съгласуването на Проект „Екопътека в местността Марата бе извършена проверка и на природна забележителност „Марата“. Не са констатирани нарушения.
Осъществен е и контрол на билкозаготвителни пунктове в Пордим, селата Згалево, Глогово и Тетевен. Извънредно е проверен по сигнал и необявен пункт в с. Галата. Констатирани са нарушения и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение по Закона за лечебните растения.

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опаване и ползване

На 26 февруари РИОСВ – Плевен свика комисия с представители на Държавните горски и ловно стопанства и oбщините от Ловешка област. Комисията разпредели 500 кг сухо тегло- цвят на лечебна иглика, растение под специален режим на опазване и ползване, определени за 2016 г. със заповед на министъра на околната среда и водите. Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна иглика от находища в Ловешка област.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.
В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.

Изменения в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2014 г.
С промените в  Наредбата за ОВОС се урежда и реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б и глава седма на ЗООС, относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО, чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Публикувани са нови образци в сектор: Административни услуги/Формуляри, образци /ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.

РИОСВ - Плевен ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

От 01.01.2016 г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от ЗУО.

Удостоверенията ще бъдат изисквани по служебен път от НАП от страна на РИОСВ Плевен във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
До всички стопански обекти, извършващи дейности с органични разтворители

РИОСВ- Плевен информира всички стопански субекти,  извършващи  дейности с  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, попадащи в обхвата на Приложение №1 на Наредба №7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.), че  секторните ръководства за прилагане на изискванията на наредбата към съответните категории дейности са актуализирани.  Актуалните секторни ръководства са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите от 20.01.2016 г.  и заменят секторните ръководства, издадени през 2005 г. Съдържанието им е осъвременено, допълнено и приведено в съответствие с промените в нормативната актове, относими към дейностите с разтворители. Те съдържат информация за използваните технологии в засегнатите сектори, приложимите изисквания и допустимите изключения за действащите инсталации на територията на страната. Представени са специфични за секторите указания и процедури за оценка, мониторинг и измерване на емисиите, доказване на съответствие с емисионните ограничения, определянето и избора на най-добрите налични техники (НДНТ), вкл., определяне на примерни мерки за намаляване употребата на органични разтворители (ОР) и емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), докладване пред компетентните органи и др.
Представените указания се основават на достъпна информация както за преобладаващите в страната, така и за съвременните достижения за съответните производствени процеси и дейности, тяхното потенциално въздействие върху околната среда, НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС.
Актуалните секторни ръководства са достъпни на интернет-страницата на ИАОС http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/, при необходимост могат да бъдат предоставени и от РИОСВ-Плевен.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0878186725.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Влязоха в сила новите изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари съответстващи  Етап ІІ – тяхната експлоатация, поддържане и контрол.
Някои от операторите на бензиностанции, преминали през основен ремонт, реконструкция или изградили нови бензиностанции са приложили тези изисквания.
Обекти, които към момента не са ремонтирани или реконструирани следва задължително до 31 декември 2016 г. да оборудват всяка колонка на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари, съответстващи на Етап ІІ. 
Поддържането и контролът на нормалното функциониране на системите за улавяне на бензинови пари се гарантира от операторите на бензиностанциите по следния начин:
- За всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован, прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на улавяне на бензинови пари;
- За всяка система операторът трябва да спазва реда, начина и изискванията за оправомощени лица, които да осъществяват проверка на ефективността за улавяне на бензинови пари при експлоатация на съответстващите системи, които се прилагат както при въвеждане в експлоатация на системата, така и по време на текущото използване на оборудването. Оправомощените лица, извършващи проверка за ефективността представляват Български институт по метрология. Редът и начина за организиране и провеждане на първоначалните и текущи проверки и доказване съответствието на системите с Етап ІІ за улавяне на бензинови пари е определен в Наредба № 16.

Краен срок за подаване на годишни отчети за оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове - 15 февруари 2016 г.

ВАЖНО!!! Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

От 2015 г. е в сила и се прилага Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. за флуорсъдържащи газове. Той отменя изцяло Регламент № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.
Регламент № 517 включва редица изисквания за обслужващите техници и операторите на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), като напр. флуоровъглеводороди (НFC):

 1. Те се задължават да осигурят предотвратяване и ограничаване на емисиите от изтичане на ФПГ от оборудването, което стопанисват или ползват. Необходимо е да знаят дали и колко често оборудването следва да се проверява за течове и да водят документация (технически досиета на оборудването) за тези проверки;
 2. Задължително е използването на автоматични системи за откриване на течове в инсталации с над 500 т. CO2 еквивалент;
 3. Количеството ФПГ в инсталациите трябва да бъде приравнено към еквивалент CO2 /въглерод диоксиден еквивалент/, изразен в тонове – единица, отразяваща потенциалното въздействие върху глобалното затопляне;
 4. От 01.01.2017 г. продукти и оборудване, което съдържа ФПГ или чието функциониране зависи от използването на ФПГ няма да се пуска на пазара ако не е с поставен етикет, съдържащ информация за масата на веществото (ФПГ) и въглерод диоксиден еквивалент;
 5. До 31.12.2016 г. не подлежат на проверка хладилни и климатични инсталации, и друго оборудване, съдържащо и работещо с ФПГ, с количества по-малки от 3 кг.;
 6. При всяка проверка или ремонт на контура на флуорсъдържащите газове, както обслужващите предприятия, така и операторът, трябва да гарантират, че техникът, натоварен с тази задача, има съответния сертификат за работа с флуорсъдържащи газове или е преминал обучение за този вид оборудване. Освен това операторите на всички видове оборудване трябва да вземат необходимите мерки за подходящо възстановяване и/или унищожаване на флуорсъдържащите газове преди бракуването на инсталацията;
 7. Въвежда се и т.н. „поетапно намаляване на флуоровъглеводородите“ („HFC phase-down“). Това поетапно намаляване на флуоровъглеводородите предполага много по-малко използване на флуоровъглеводороди в бъдеще, по-специално за тези от тях, които имат сравнително голям потенциал за глобалното затопляне (ПГЗ). Поради тази причина операторите имат ясен стимул да инвестират в оборудване, използващо газове с минимално възможното въздействие върху глобалното затопляне, включително такова, което използва алтернативни газове, като въглеводороди, амоняк и въглероден диоксид;
 8. При купуване на ново оборудване операторите следва освен това да са запознати със забраната за използване на определени флуорсъдържащи газове в ново оборудване. Считано от 2020 г., се забранява зареждането на някои видове хладилно оборудване с нови (свежи) флуорсъдържащи газове с много силно въздействие върху глобалното затопляне;
 9. Разширява сe обхвата на оборудването, от което произтичат задължения за оператори и техници: стационарно хладилна оборудване; стационарно климатично оборудване; стационарни топлинни помпи, стационарно противопожарно оборудване; хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета; електрически комутационни апаратури; двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент;

Крайният срок за подаването на задължителните годишни отчети в РИОСВ-Плевен е 15 февруари 2016 г. Отчетите се изготвят и представят въз основа на нормативните изисквания на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като тези данни са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015 г.
Също така, следва да се има  предвид от операторите на инсталациите и хладилните техници, че в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 г., честотата на проверките за течове и задължението за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислен в тона СО2 еквивалент. Изключения от изискванията на чл. 4 са в сила до 31-ви декември 2016 г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 кг. хладилен агент/ 6 кг. хладилен агент за херметически затворено оборудване.

Приключи 40-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 15 до 17 януари. To се извърши от екип,  включващ представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,  Българско дружество за защита на птиците и експерт от РИОСВ – Плевен.
Въпреки неблагоприятните зимни условия - някои от водоемите са напълно,а други частично замръзнали са обходени влажни зони с около 40 точки за наблюдение, по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, рибарници и блата.  
Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, голям гмурец, малък гмурец, черноврат гмурец, черногуш гмуркач, зимно бърне, жълтокрака чайка, речна чайка, лиска, зеленонога водна кокошка, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, черна качулата потапница, малък нирец, звънарка, голям горски водобегач, земеродно рибарче и др. При яз. Горни-Дъбник са преброени над 1500 зеленоглави патици и над 2300 лиски.
Установени са и други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, син синигер, дългоопашат синигер, сива сврачка, щиглец, зеленика, черен кълвач, голям пъстър кълвач, кос, хвойнов дрозд, черешарка, бяла и планинска стърчиопашка и др.

Събраните данни ще бъдат предадени за анализ на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие  след което може да се направят изводи за  популациите на водолюбивите птици и за местата на територията на цялата страна, където зимуват.

За дейности, свързани с употребата на ЛОС се подава справка в срок до 31 март 2016г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 1. нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 2. импрегниране , ламиниране, слепване;
 3. почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 4. производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 5. дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2016 г. са  длъжни да представятинформация за консумацията и вложените през 2015г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органичен разтворител превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение № 2  на Наредба№ 7/23 окт. 2003 г. операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл. 20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2016 г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст. експерт ЛОС  на телефони 064/806 978  и 0878186725.

На 20 януари изтича срокът за подаване на справки за билки

На 20.01.2016 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ – Плевен на обобщена информация (Справки) за изкупените, обработените и реализираните през 2015 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази в области Плевен и Ловеч.

Експерти от РИОСВ - Плевен участваха в международно преброяване на белия щъркел

Експерти на РИОСВ – Плевен се включиха в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години, като в България бе в периода 15 юни – 15 юли 2015 година.  В нашата страна инициативата бе координирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Целта на преброяването бе събиране на информация за местонахождението на гнездата, техния брой, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броят на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Експерти от РИОСВ-Плевен посетиха 141 населени места в 11 общини на територията на областите Плевен и  Ловеч. Преброени бяха общо 275 гнезда на бял щъркел и 453 екземпляра оперени малки бели щъркели.

Най-много гнезда на бял щъркел са установени в селата Крушовица (15 гнезда),  Горни Дъбник (9 гнезда),  Садовец (9 гнезда), общ. Долни Дъбник;  Ставерци (13 гнезда), с Ореховица (10 гнезда),  Брегаре (9 гнезда), общ. Долна Митрополия и с Бохот (10 гнезда), общ. Плевен. Най-много оперени малки екземпляра в едно гнездо са установени в с. Сухаче, общ. Червен бряг – 5 .

 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

 Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Той  е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората.

Загражденията на мечките в зоопарк "Кайлъка" вече са обезопасени

Кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“ вече са пуснати извън убежището в рамките на външното ограждение, след обезопасяването му.
Предписанията за обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“  е направено от експерти на РИОСВ-Плевен, след проверка по сигнал от 1 август, при която е установено, че една от двете кафяви мечки в зоопарка  е напуснала заграждението. Предписанията са изпълнени и външното ограждение вече е обезопасено. 
Избягалата женска мечка – Виктория не е напускала територията на зоологическата градина.

Предприети са мерки след излизането на мечката Виктория от убежището и в зоопарк "Кайлъка" - Плевен

На 4 август 2015 г. експерти от Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Плевен извършиха проверка на зоопарк „Кайлъка“ във връзка с избягалата от ограждението си кафява мечка на 1 август. Дадени са предписания на кмета на община Плевен за допълнително обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки, за да бъде предотвратено ново бягство на животните.
Ще бъде извършен последващ контрол по изпълнение на предписанията.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Вековен дъб в центъра на Плевен е обявен за защитен

Вековен  дъб  в центъра  на  Плевен е обявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите на 02.01.2014 г. (обн. в ДВ,  бр. 8/28.01.2014 г.) Дървото се намира до ресторант “Спиди”.
Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървото. Нарушителите се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
В съседство на обявеното за защитено дърво се намира още един летен дъб, който е с по-големи размери. Дървото е в имот, собственост на “НАРМАГ” ООД. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, вековни или забележителни дървета в или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото. Собственикът на имота отказва да даде съгласието си.

Обявена е нова защитена местност "Вятърница" в землището на с. Комарево

Със заповед № РД-16 от 12 януари 2012 г.  на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност - “Вятърница” е землището на село Комарево, общ. Долна Митрополия. Общата площ на защитената местност е 527.821 дка. В границите й се забранява промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите. Нарушителите на заповедта за обявяване се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН - град София и е свързано с опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче и неговото местообитание в землището на село Комарево, в имоти, собственост на Община Долна Митрополия. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на род Astragalus (Сграбиче) в България. Поради високата му консервационна стойност той е включен в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на Република България, т. 1. с категория “Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен мащаб.
Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Югозападна Русия. У нас са потвърдени само 2 негови находища – в северната част на долината на Струма при Бобошево, Кюстендилско и в Дунавската равнина при село Комарево, Плевенско.
Популациите на вида в тези места са с висока численост, но заемат много ограничена площ и фактът, че се намират в райони със значително антропогенно въздействие ги прави особено уязвими.
Популацията на Вълнестоцветното сграбиче в землището на Комарево е локализирана югоизточно от село Комарево и северно от село Рибен и заема предимно заравнените билни терени и слабо наклонените участъци на хълмовете в местността “Вятърница”. Нейната численост е над 1000 индивида, разпределени равномерно или на малки групи.
Почти цялата защитена територия, според начина на трайно ползване, представлява пасище, мерá и е предназначена за нуждите на селското стопанство. В нейно съседство се намират обработваеми земи или временно неизползвана орна земя. Разораването на пасищата, водещо до разкъсване или необратима загуба на хабитата, е потенциална заплаха за находището на Вълнестоцветното сграбиче. Оцеляването на вида е пряко свързано с опазването на неговото специфично местообитание.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*