За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
Регионална инспекция по околната среда и водите
Снимки на цветя

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни
Актуална обществена информация


Телефон за сигнали за екологично амърсяване (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа
всеки работен ден)
и 0886 399 054 (извън работно време)
предприети действия

Работно време:
работни дни от 09:00 до 17:30 часа. Центъра за административно обслужване работи
до два часа след работно време при наличие на клиенти

За сигнали за корупция

 

Програма Life

Инициатива зелена олимпиадаЗелена олимпиада

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Международни кампании

22 март - Световен ден на водата

22 април - ден на земята

 

Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето"

Спасителен център
Животни в беда

 

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл. 34 и чл. 35, ал.1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г.

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):
С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка моля в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg .
Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: r.andonov@eea.government.bg , m.kaneva@eea.government.bg и kadastre@eea.government.bg или да се обадите на телефон 02/940 64 12
Обществено обсъждане на проект на заповед за Защитена зона, изготвена по реда на ЗБР в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- защитена зона BG0000613 „Река Искър“, разположена в землищата на с. Искър, община Гулянци, област Плевен, с. Брегаре, с. Гостиля, с. Крушовене, с. Ореховица, с. Славовица, с. Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, гр. Искър, с. Писарово, с. Староселци, община Искър, област Плевен, с. Бреница, община Кнежа, област Плевен, с. Глава, с. Девенци, гр. Койнаре, с. Телиш, с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.
Пълният текст на проектозаповедта, както и придружаващата я информация, може да изтеглите от посочения по-долу линк: BG0000613 „Река Искър“
Същите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.
В срок до 02.03.2024 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

РИОСВ-Плевен се включи в 48-мото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Водолюбива птица48-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 11 до 14 януари 2024 година. В преброяването участваха експерти от РИОСВ – Плевен и представители на Българско дружество за защита на птиците.

Обходени бяха влажни зони в област Плевен и област Ловеч по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: ням лебед, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, кафявоглава потапница, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка, воден дърдавец и др. И тази година най-голям брой са зеленоглавите патици, големите корморани, големите бели чапли, сивите чапли.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, тръстиков блатар, черна каня, гарван, малък ястреб, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, сива овесарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, земеродно рибарче и др.

Предстои събраните данни да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.

Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

Обявяване на природна забележителност "Скален мост "Арката""

УВЕДОМЛЕНИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ – ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „СКАЛЕН МОСТ „АРКАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЪГЛЕН, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ-Плевен) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“ в землището на село Ъглен, община Луковит, област Ловеч.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Плевен мотивирани писмени предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А или изпратени на електронна поща: office@riew-pleven.eu, в срок от един месец, считано от датата на уведомяването.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите предложения и възражения.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.
Като част от настоящото уведомление са публикувани проекта на заповед и картния материал за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“.

Приложение:
Проект на заповед за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“ в землището на село Ъглен, община Луковит, област Ловеч и картен материал.

 

Материалите можете да разгледате на адрес http://riew-pleven.eu/bio.html
Публикувано на 19.12.2023 г.

Проведе се публично омбсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк Персина""

Публично обсъждане на ПП на Парк Персина
На 29.11.2023 г. в посетителския център на дирекцията на природен парк (ДПП) „Персина“ РИОСВ – Плевен и РИОСВ – В. Търново организираха публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на природен парк „Персина“. Паркът е обявен със Заповед №РД – 684/04.12.2000 г. на МОСВ, а Планът за управление на тази защитена територия е приет с Решение №77/2016 г. на Министерски съвет. На събитието присъстваха представители на МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, ДПП „Персина“, държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации.
Публично обсъждане беше открито от инж. Зорница Йоткова – директор на РИОСВ – Плевен и инж. Мая Радева - директор на РИОСВ – Велико Търново, които запознаха аудиторията с неговата цел. Служители от ДПП „Персина“ докладваха по изпълнението на дългосрочните цели, заложени в плана, които са свързани с възстановяване, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на парка, повишаване на икономическите ползи за местното население, без това да въздейства негативно върху природния комплекс, както и предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация. Бяха отчетени успехите на Дирекцията на парка при реализирането на значителен брой проекти, вкл. успешното връщане на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан в блатата на о-в Белене и възстановяването на заливни гори с дървета от местни видове - бял бряст, бяла върба, черна топола и летен дъб, върху площи на остров „Градина“, заети преди това от хибридни тополи.
След приключване на докладването се проведе дискусия, свързана главно с възможностите за изменение и актуализиране на Плана за управление, с цел подобряване развитието на туризма в района.

Служители на РИОСВ - Плевен се включиха в образователна игра "Климатична фреска"


Служители на РИОСВ - Плевен се включиха в образователната игра „Климатична фреска”. Играта се проведе в зала „Плевен” на Областната администрация, в нея участие взеха служители на РИОСВ - Плевен, на Областната администрация, представители на бизнеса и много ученици.
Тя е създадена през 2015 г. от френския професор Седрик Рингенбах, за да подпомогне  изучаването на сложните климатични взаимовръзки. Базирана е на изводите в докладите на IPCC /междуправителствен панел за климатичните промени към ООН/ и се оказва изключително интересен, иновативен инструмент. Играта получава името La Fresque du Climat – климатична фреска или стенопис от френски, и бързо се превръща в едно от основните средства, благодарение на които сложната наука за климата достига по разбираем начин до хиляди хора по света. Преведена е на около 35 езика и се фасилитира от доброволци в повече от 50 държави.
  От няколко месеца „Климатична фреска” се играе и в България. Благодарение на Wind of Change и Тома Заимов тя е достигнала до над 2000 души в страната
„Климатична фреска” е настолна игра на знания с 42 карти, всяка от които представлява фактор за изменението на климата. Участниците работят в малки групи като първото условие е да се породи доверие и синхрон между тях. В процеса на играта се провокира задълбочен размисъл и дискусии, за да се открие  връзката между причините и последствията, свързани с изменението на климата. В последния, най-въздействащ етап, участниците  осъзнават, че  негативното влияние на климатичните промени не се отразява само върху околната среда, а засяга и човешкото здраве, световната бедност, проблема с глада и много други.
„Климатична фреска”  се оказва изключително подходяща като педагогически инструмент, който може да се използва в училища и университети и успешно да бъде интегрирана в много предмети.
Освен това, играта се прилага от редица компании и като форма на тиймбилдинг, който помага на екипите не само да научат повече за тази важна за всички тема, но да дискутират и да вземат решения заедно.

Заместник - министър Николай Сиджимов посети Природен парк "Персина"

Посещение на Природен парк Персина
Заместник-министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов посети остров Персин в землището на град Белене съвместно с представители на  РИОСВ – Плевен и Дирекцията на Природен парк „Персина“.
Целта на посещението е да бъде проследен ефектът от работата на съоръженията, които осъществяват връзката на река Дунав  с Писченското блато и осигуряват вода за поддържане на влажните зони на територията на природния парк.
На територията на остров Персин се намират няколко защитени територии – частта от Природен парк „Персина“, в която попадат Поддържан резерват „Персински блата“, и защитени местности „Персин - Изток“ и „Персин“. Поддържаният резерват е създаден за запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги водолюбиви птици.
При посещението са наблюдавани водолюбиви птици в Писченското блато (част от поддържания резерват) - лебеди, къдроглави пеликани, лиски, малки и големи корморани, зеленоглави патици, чапли и др.
На територията на острова са установени и две забележителни дървета от вида Черна топола с обиколка на ствола над 7 м., които предстои да бъдат обявени за вековни дървета.

Национални номинации "Най-големият малък приятел на природата и животните

Най-големият малък приятел на природата и животнитеНа 17 октомври от 12:00 часа беше проведена  церемония по връчване на грамоти на децата от  НУ „Патриарх Евтимий“ гр. Плевен за успешното им участие  в четвъртото издание на Националните номинации „Най- големият малък приятел на природата и животните“ с представителна изложба „Децата на България за бъдещето на Планетата“ , която се е провела на 28 юни 2023 г. в Народното събрание.
На тържеството официалните гости  инж. Зорница Йоткова- директор на РИОСВ-Плевен, г-жа М.Атанасова-началник отдел"Образование и младежки дейности" от Община Плевен и г-н Стефан Милев- зам.кмет "Проекти и хуманитарни дейности"  заедно с директора на училището се включиха в оформянето на короната на „Дървото на хармонията“, символизиращо  общите ни усилия да опазим Планетата.
Децата се включиха с ентусиазъм в еко-урока, проведен с тях за грижовното им отношение към  животните и природата.
„АФА-България“  и  г-жа Йоткова наградиха Симона Арнаудова от 2в клас и Пламена Василева от 4г  клас за рисунките им на еко тематика.
Снимки

Трета регионална среща по проект "Знания за НАТУРА 2000" се проведе за областите Плевен и Ловеч

 В рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 16 и 17 октомври т. г. се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч, открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова и от експерт на регионалната инспекция.
Срещите бяха на тема „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“. Разгледани бяха примери за добри практики от Европа, възможности за финансиране на мерките, заложени в Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ за периода 2021 – 2027 г. и ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на защитените зони.
В дискусията взеха участие представители на общини и държавни институции.
   

Служителите на РИОСВ - Плевен участваха в кампанията "Да изчистим България"

Служители, участници в "Да изчистим България"Въпреки дъжда в деня на кампанията „Да изчистим България“ на 16.09.2023 г., служители на РИОСВ – Плевен и Областна администрация – Плевен, заедно с децата си и граждани на Плевен, се включиха в почистването на натрупани отпадъци около язовир „Тотлебенов вал“ в защитена местност „Кайлъка“. В области Плевен и Ловеч, в кампанията „Да изчистим България“ се включиха повече от 900 участници, с доброволния труд на които бяха събрани и транспортирани към съответните депа повече от сто тона отпадъци.
Петнадесет общини от области Плевен и Ловеч са заявили участие в кампанията „Да изчистим България“ на 16.09.23 г.. От МОСВ като водещ партньор са осигурени чували за смет и ръкавици, раздадени на общините чрез РИОСВ – Плевен. Предадените в регионалните депа отпадъци на 16 и 17.09.2023 г. са освободени от такса за депониране.
Риосв – Плевен изказва благодарност към всички взели участие в кампанията „Да изчистим България“ на 16.09.2023 г., споделящи каузата за опазване на природата.

Европейска седмица на мобилността

Европейска седмица на мобилността16 септември, 2023 – 22 септември, 2023,

Европейска седмица на мобилността e ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тя приканва европейските градове да посветят поне една седмица на устойчива мобилност. кампанията започва на 16-и септември и свършва с Ден без автомобили на 22-ри септември.
От 2002 г. насам, Европейска седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и устойчивия градски транспорт. Кампанията дава възможност на хората да изследват ролята на улиците в града и да експериментират с разнообразни практични решения за придвижването в населените места, с които да адресират градски предизвикателства като замърсяването на въздуха.
Темата на Европейска седмица на мобилността за 2021 г. е "Безопасно и здравословно с устойчива мобилност".
Вижте сайта на инициативата.
А за българското участие в кампанията можете да се информирате тук.

Дни на безопастността на пътя

16 септември, 2023 – 22 септември, 2023,

За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасносттта на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“.
 Фокусът на инициативата е 20 септември – Ден без загинали на пътя.
Тази година страната ни е домакин на основното събитие на кампанията и ще бъде организирана международна конференция по пътна безопасност, в която ще участват представители на 27 страни.


На официалната страница на инициативата https://www.roadpolsafetydays.eu/ може да намерите повече информация

Мечки в населени места на територията на РИОСВ-Плевен

Във връзка с информация от жители за видяни мечки в населени места в общ. Априлци, общ. Троян и общ. Ловеч обръщаме внимание, че Кафявата мечка /Ursus arctos/ е защитен животински вид, посочен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Забранено е умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, както и преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване и отглеждане на малките.

В случай на нанесени щети от кафява мечка, ощетеното лице подава заявление в съответното Държавно горско стопанство/Държавно ловно стопанство в деня на откриването на щетата или в първия следващ работен ден.
На основание чл. 117 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча със заповед на директора на ДГС или ДЛС се назначава комисия, която да установи дали щетите са нанесени от Кафява мечка или от друго диво животно.
При констатирани щети, нанесени от кафява мечка и наличие на протоколи за тях, обезщетенията се заплащат от Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча.

От началото на 2023 година експерт от РИОСВ-Плевен взе участие в 22 бр. комисии за определяне на щети, нанесени от кафява мечка. Щетите са върху овощни градини и върху пчелини в и извън населени места в общ. Априлци, общ. Троян и общ. Ловеч. Четири от жалбите за нанесени щети са неоснователни, тъй като липсват сигурни доказателства, че щетите са от мечка.

Причини за слизането на мечките в населените места е, че през пролетта и началото на лятото е размножителният сезон на мечките. По това време едрите мъжки могат да прогонят младите животни, както и майките с малките от централните части на местообитанията към периферията. Там животните стават по-видими за хората, навлизат в покрайнините на населените места и създават грешно впечатление за нарастваща численост на популацията. Вече доближили се до хората, животните биват привлечени от леснодостъпната храна в дворовете и се стига до конфликтните ситуации, които наблюдаваме. През есента  мечките  се подготвят за зимата и приемат по-голямо количество храна.

За да се предотвратят конфликтните ситуации между хората и мечките, следва да бъдат приложени предпазни мерки, а именно:
- обезопасяване на кошарите за нощуване на домашни животни, селскостопанското имущество, пчелните кошери и овощните дървета в и извън населените места (например чрез инсталиране на електропастири, подходящи огради, поставяне на кошерите върху недостъпни за мечките платформи и др.);
- пашата на домашни животни задължително да бъде с пастири и обучени кучета;
- използване на плашещи и отблъскващи средства (елекропастири, мигащи светлини, издаващи шум устройства и др.);
- недопускане нерегламентирано изхвърляне на храни, хранителни отпадъци и умрели животни;
- плътно затваряне капаците на контейнерите за битови отпадъци;
- събиране на опадалите плодове от овощни дървета в населените места в местообитания на мечки, с цел да не привличат мечките. В случай, че не се използват плодовете да бъдат депонирани на определените за целта места извън населените места.

При среща с мечка не трябва са скъсяваме дистанцията с нея (да не я храним, снимаме, преследваме).
В никакъв случай не трябва да бягаме, да викаме, да хвърляме предмети по нея. Трябва да запазим спокойствие, да говорим тихо и монотонно и да отстъпваме бавно, без резки движения. Ако носим багаж или връхна дреха, можем с плавно движение да ги оставим на земята до себе си. Така от една страна няма да ни пречи, а от друга – може да послужи като разсейващ фактор за мечката и да ни даде възможност да се отдалечим      незабелязано. 
Ако бъдем нападнати от мечка, трябва да легнем по корем и да покрием врата си с ръце, за да го предпазим от евентуална атака.
В случай, че видим малко мече трябва да се отдалечим, без да правим опити да го докосваме или снимаме. Вероятно майката се намира наблизо и то няма нужда да бъде спасено.

29 юни - Ден на река Дунав

През 2023 година за двадесети пореден път ще бъде отбелязан Ден на река Дунав. Чрез кампанията се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река и се засвидетелства важния принос на реките към икономиката, околната среда и културата. Тазгодишната тема на международната инициатива е „Да пазим Дунав син“, като е вдъхновена от четвъртото съвместно проучване на река Дунав (Joint Danube Survey JDS4). Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.
На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира Ден на Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Ден на Дунав се координира от Министерство на околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.
И през тази година програмата за Деня на Дунав в България е много пъстра и богата. Информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, акции за почистване, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни.
Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.
За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).  Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.
Информация за медии на Международна комисия за опазване на река Дунав можете да намерите тук.
Информация за медии на Басейнова дирекция „Дунавски район“ можете да намерите тук.

РИОСВ - Плевен отбеляза 5 юни - Ден на околната среда

Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие. събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Празнува се в над 100 държави.
Преди всичко, Световният ден на околната среда е "денят на хората", в който да полагат грижи за Земята. Това може да бъде нещо малко, на местно ниво, или по-голямо на национално или глобално равнище, самостоятелно действие или такова, обединяващо много хора. Всеки може да избере.

По случай 5 юни- Ден на околната среда,  РИОСВ- Плевен участва в няколко инициативи.
В детска градина „Зорница“ гр. Плевен бяха засадени различни видове растения.  Децата много се забавляваха, но най – важното е, че сами засадиха цветята, обогатявайки парковото пространство на детската градина.
Децата от Читалище „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово и Читалище „Христо Ботев 1927 – Бохот“ с. Бохот изработиха пана от различни материали, които посетителите на РИОСВ- Плевен могат да видят.
На 31.05.2023г. в ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа се проведе научен фестивал „Еко шампиони“, в който директорът на РИОСВ- Плевен инж. Зорница Йоткова взе участие като жури. Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.
И нека не забравяме това, което е казал Бан Ки-Мун, бивш Генерален секретар на ООН "Въпреки, че отделните решения могат да изглеждат  незначителни на фона на глобалните заплахи и тенденции, когато милиарди хора обединят усилията си в обща цел,  можем да постигнем огромна промяна"
Повече информация тук

Съвместни инициативи по повод Европейския ден на НАТУРА 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“  със съвместни инициативи отбелязаха Европейския ден на НАТУРА 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие
Със съвместни инициативи на експертите от РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ се отбелязаха 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (21 май 2023 г.) и международния ден на биологичното разнообразие (22 май 2023 г.). На 30.05.2023 г. и 02.06.2023 г. бяха изнесени презентации пред ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ гр. Плевен и ОУ „Цветан Спасов“ гр. Плевен. Срещите бяха насочени към повишаване информираността на учениците по отношение на „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.

РИОСВ-Плевен участва във "Фестивал на къдроглавия пеликан"

Фестивал на къдроглавия пеликанСъбитието се състоя на 26 и 27 май  2023г. на територията на  Природен парк „Персина“ гр. Белене.
Второто издание на информационно – образователния и природозащитен „Фестивал на къдроглавия пеликан“ се провежда в изпълнение на дейност по Проект „Животът на пеликана“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Темата и тази година е възстановяването на къдроглавия пеликан на територията на парка, която се преплита с идеята за значението на влажните зони, както и опазването на защитените територии в България.
В двата фестивални дни пред Посетителския център на Природен парк „Персина“ бяха организирани ателиета, информационни щандове на различни природозащитни и други организации, занимания с деца, включително по метода на детска горска педагогика, интерактивни игри, презентации и развлекателна програма.
Повече информация

РИОСВ-Плевен участва в спасяването на щъркелови яйца

Щъркелово яйцеЕксперти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен участваха в спасяването на четири яйца на Бял щъркел, останали само с един родител в землището на с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч. В близост до гнездото жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел, вероятно блъснат от превозно средство. Няма данни за умишлено убиване на щъркела. В гнездото е наблюдавана една мътеща възрастна птица, която не напуска гнездото и няма физическа възможност да излюпи и изхрани малките. Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, Оперативен център – гр. Троян, четирите яйца са свалени от гнездото и на основание Закона за биологичното разнообразие са изпратени за доизлюпване и отглеждане на малките в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.
По информация от Спасителния център, две от яйцата вече са се излюпили успешно.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,

"Екземпляр в безпомощно състояние" е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

22 май - Международен ден на биологичното разнообразия

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.
Международния ден на биологичното разнообразие /IDB/ е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.
Темата за тазгодишното отбелязване на 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие е „ОТ СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ“.
Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на съвместната работа на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.

За повече информация:
https://www.cbd.int/biodiversity-day

По случай Деня на Земята – 22 април бяха проведени образователни занимания с деца от детски заведения на територията на Община Плевен

Ден на земята - инициативиПо случай Деня на Земята – 22 април бяха проведени образователни занимания с деца от детски заведения на територията на Община Плевен: ДГ „Щурче“ – група „Приятели“, ЦДГ „Пчелица“ с. Върбица, НЧ „Христо Ботев 1927 – Бохот“ с. Бохот, НЧ „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово, НЧ „Изгрев 1926“ с. Върбица. Бяха предоставени две презентации, целта на които е да подскажем на децата какво всеки от нас може да прави всеки ден, за да допринесе за опазване на околната среда. РИОСВ- Плевен предостави на ДГ „Юнско въстание“ - група „Мечо Пух“  растения, които бяха засадени.
Децата рисуваха, изрязваха, забавляваха се и получиха много подаръци.     повече

 

РИОСВ - Плевен започва проверки по изпълнение на предписанията за почистване на замърсени терени в Плевенска и Ловешка област

На 03.04.2023 г. изтече срокът на издадените предписания на кметовете на 19 общини и директорите на Областни пътни управления на територията на Плевенска и Ловешка област за организиране и почистване на замърсени с отпадъци терени. Дадени са указания за почистване и на установени по сигнали точки на замърсяване.
РИОСВ - Плевен започва проверки по график в рамките на последващ контрол по изпълнението на предписанието, вкл. огледи на участъци на общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени в административните граници на всички общини от двете области.
Общините уведомиха РИОСВ - Плевен за предприетите от тях мерки по почистването на местата със замърсявания с отпадъци, като общините Пордим, Ябланица и Гулянци представиха и снимки преди и след почистването на терените.

За повече информация тук

Второ регионално събитие по проект "Знания за НАТУРА 2000" се проведе за областите Плевен и Ловеч

Регионално събитие на тема Знание за НАТУРАВ рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 4 и 5 април  се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“. Срещите бяха открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова.
Представители на общини, държавни институции и неправителствения сектор бяха запознати с основните моменти в изготвянето на планове за управление на защитени зони, мерките, заложени в НРПД и връзката между мерките и плановете за управление на „Натура 2000“.

Екипът на РИОСВ - Плевен почисти "Скобелев парк

Почистване на парк "Скобелев"Служители от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен почистиха днес "Скобелев  парк" в Плевен. Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".
В инициативата участва зам.- министър Петър Димитров. Акциите се провеждат по график, а към групите може да се включи всеки който пожелае. Целта на кампанията за почистване е с личен пример, именно хората, които са отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да привлекат последователи към каузата.
Кампанията "Да сложим точка на замърсяването" ръководството на министерството стартира миналия месец, като акциите ще продължат и през следващите месеци, посочи зам. - министър Димитров, като припомни, че МОСВ и регионалните структури отправят апел към гражданите за отговорно поведение към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на определените за това места.
53 чувала с отпадъци, най- вече фасове, различни опаковки, стъклени и текстилни, пластмасови шишета се събраха при почистването в "Скобелев парк" .
Участниците в почистването припомниха, че при установяване на замърсени участъци, следва да бъдат сигнализирани съответната община или РИОСВ за местоположението им, като целта е да бъдат предприети своевременни действия по почистване.    Още инфо

Експерти от РИОСВ - Плевен разказаха пред ученици за защитените видове животни

Презентация пред ученициЕкспертиот РИОСВ-Плевенпредставихапред ученици от ІІ-ри клас на СУ "Климент Охридски", гр. Плевен презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“. Учениците взеха активно участие и се запознаха с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените видове животни и с Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Те научиха кои видове животни са защитени; кои животни са бедстващи; какво да направим, когато намерим животно в безпомощно състояние, към кои организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно; кога намесата на човека не е необходима или е дори опасна.
Раздадени бяха информационни материали с полезни съвети за личен принос към опазване на околната среда.

Проведени инициативи по повод световния ден на водата

Инициативи за световния ден на водатаПо повод  Световния ден на водата 22.03.2023г. бяха проведени образователни занимания  в ДГ „Щурче“ гр. Плевен, ДГ „Зорница“ гр. Плевен и читалище „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово.
Децата гледаха презентация на тема: „Каква е историята на Ден на водата и каква е мисията на кампанията“ , правиха опити, рисуваха и много се забавляваха.  Вижте повече

 

Отбелязваме световния ден на водата - 22 март

Всяка година хиляди хора се включват в отбелязването на Световния ден на водата 22 март.
Денят ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г. насам с фокус върху значението на водата за живота на планетата и необходимостта от опазването й. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода и насочва вниманието към предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.
Темата на Световния ден на водата тази година  е свързана с ускоряване на напредъка за решаване на кризата с питейната водата и канализацията. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.
Пълна информация може да намерите на официалния сайт на Деня на водата: https://www.worldwaterday.org/ Докладът на ООН за развитието на водите в световен мащаб www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report.
Регионалните поделения на МОСВ на територията на цялата страна провеждат разнообразни инициативи в партньорство с образователните институции и  неправителствените организации в отделните региони.

Обявяване на Природна забележителност "Цочов вир"

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ - Плевен уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Природна забележителност (ПЗ) „Цочов вир“ в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А или на имейл: office@riew-pleven.eu в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А.
Като част от настоящото уведомление са публикувани картния материал и проекта на заповед за обявяване на ПЗ „Цочов вир“.

Приложение:
Проект на заповед за обявяване на ПЗ „Цочов вир“ в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч и картен материал.

Материалите можете да разгледате на адрес http://riew-pleven.eu/bio.html

Публикувано на 20.03.2023 г.

Обявяване на Природна забележителност "Лилов вир"

Уведомление

На основание чл. 66 от АПК, във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ - Плевен уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Природна забележителност (ПЗ) „Лилов вир“ в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А или на имейл: office@riew-pleven.eu в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А.
Като част от настоящото уведомление са публикувани картния материал и проекта на заповед за обявяване на ПЗ „Лилов вир“.

Приложение:
Проект на заповед за обявяване на ПЗ „Лилов вир“ в землището на с. Карлуково, община Луковит, област Ловеч и картен материал.
Материалите можете да разгледате на адрес http://riew-pleven.eu/bio.html

 

Публикувано на 20.03.2023 Г.

РИОСВ - Плевен не установи превишения на вредни емисии във въздуха след пожара на територията в "Плама"

Експерти на РИОСВ – Плевен незабавно извършиха проверка по сигнал, постъпил днес, за възникнал пожар на територията на бившата нефтена рафинерия „Плама“ край града. Извършен е оглед на терена за установяване причините за пожара и  засегнатата площ.

В най-близкото населено място – гр. Долни Дъбник, своевременно е разположен преносим  апарат „Gasmet“ за измерване на вредните емисии в атмосферен въздух при аварийни ситуации.

Към момента не са констатирани превишения  на норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населеното място.

РИОСВ продължава да следи показателите за състоянието на атмосферния въздух в района.

 

14.03.2023

Изменения в Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на флуоросъдържащи парникови газове

На 24.02.2023г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от наредбата.
Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл.17г, ал.1 от ЗЧАВ, чрез която ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл.39, чл.39а, чл.39в и чл.39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в срока по чл.39а, ал.2 от наредбата. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година е 31.03.2023г.
Мерки за предотвратяване на замърсявания с отпадъци от бита и домакинствата

Във връзка с изпълнението на задължения от кметове на общини по организиране управлението на отпадъците на територията на съответната община, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), конкретизирано в чл. 19, ал. 3, т. 12 и т. 15 от  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са изпратени писма с дадени  предписания към кметове на общините на територията на Плевенска и Ловешка област: „Да се извърши оглед за наличие на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци, включително оглед на общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени, в административните граници на общината. Да се организира и проведе своевременно почистване на установените при извършения оглед места. Срокът за изпълнение на предписанието е 03.04.2023 г.
За ограничаване на локалните замърсявания с отпадъци на републиканските и общинските пътни мрежи, както на терените в сервитута им, на директорите на Областно пътно управление – Плевен и Областно пътно управление – Ловеч са дадени предписания: „Да се извърши оглед за наличие на замърсени терени в сервитута на републиканските и общинските пътни мрежи. Да се организира и проведе своевременно почистване на установените при извършения оглед същите от всички пътища от Републиканската пътна мрежа на територията, стопанисвана от ОПУ - Ловеч и ОПУ – Плевен. Срокът за изпълнение на предписанието е 03.04.2023 г.
След изтичане на дадения срок на горепосочените предписания, експерти на РИОСВ Плевен ще извършат контрол по изпълнението им, вкл.  огледи на участъци на  общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени, в административните граници на всички общини от двете области.
С Годишния план за контролна дейност на РИОСВ Плевен през 2023 г. за контрол  срещу локални замърсявания на основание чл.12 и чл.19 от ЗУО  са предвидени  38 проверки на 19-те общини. При установяване на замърсявания на участъци от имоти на територията на съответната община, както и на участъци от републиканската и общинска пътна мрежа, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки в обхвата на Закон за управление на отпадъците, по отношение на кметовете на общини, респ. директор на ОПУ. Идентифицираните замърсени терени на територията на Плевенска и Ловешка области, ще бъдат включени в списък на периодично възникващите локални замърсявания и извършвани регулярни проверки, за да не се допуска повторно замърсяване на вече почистени участъци.
На 15.02.2023 г. и 16.02.2023 г. РИОСВ Плевен организира провеждане на работни срещи с  кметовете на общините и директорите на областни пътни управления (ОПУ). Поканени за участие са и експерти на БДДР. На срещите се обсъдиха мерки ще се, прилагат от кметовете и директорите на ОПУ за предотвратяване на замърсявания с отпадъци на територията всяка община, включително на речните легла и прилежащите им територии, както и предотвратяване на замърсени терени с отпадъци от всички пътища на Републиканската пътна мрежа, в съответствие със задълженията им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). РИОСВ Плевен е изискала от общините да представят краткосрочни и дългосрочни планове за организация и контрол с цел недопускане възникването на замърсени терени, включително на речните легла и прилежащите им територии.

Информация за физимеските и юридическите лица, ползващи и работещи с флуорирани парникови газове и операторите на хладилни и климатични инсталации

Важно за:

 • Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено;
 • Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Преработвателите на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона CO2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по-малката стойност в килограми от 5 тона CO2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;
 • Операторите на електрическа комутационна апаратура съдържаща вещества, основани на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Оператори на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Операторите на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; операторите на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета.

От РИОСВ – Плевен напомнят на посочените по-горе юридически и физически лица, че 15 февруари 2023 г. е крайният срок (нормативно определен) съгласно чл. 36 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Форматите на отчетите:
Приложение № 5 – по чл. 31 от Наредба № 1;
Приложение № 6 – по чл. 32, ал.  1 от Наредба № 1;
Приложение № 7 – по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 1;
Приложение № 8 – по чл. 34 от Наредба № 1;
Приложение № 9 – по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1,
Може да се изтеглят от интернет-страницата на РИОСВ – Плевен, темата „Образци и бланки“( http://riew-pleven.eu/form.html).

За неспазване на посочения срок – 15февруари 2023 г.,  спрямо нарушителите ще се приложат административно-наказателните разпоредби по чл. 34и от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

До операторите, извършващи дейности с разтворители за представяне на годишната информация за консумацията на органични разтворители за 2022 г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                                                                                                   

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2023г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2022г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://riew-pleven.eu/doc/FORM/air/INFO_Consum_VOC_2022.doc

  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност, определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2023г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към гл.експерт инж.Юлияна Резашка на телефони 064/806978  и 0886466293.

Въвеждане на мерки за намаляване на използването на пластмасови продукти за еднократна употреба

С влизане в сила от 01.01.2023 г. на чл. 4 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, се въвеждат следните изисквания:
Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия, на мястото на продажбата на краен потребител, са длъжни да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление.
„Бизнес оператори“ са лицата по смисъла на чл.9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна. Към тях спадат заведенията за обществено хранене, използващи пластмасови чаши и съдове за храна за консумация на място и за разносна търговия; продавачи на напитки и храни, готови за непосредствена консумация, употребяващи пластмасови кутии; „топли витрини“ в хранителни магазини,  и т.н.
Лицата, използващи пластмасови продукти за еднократна употреба, трябва да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща следната информация:
1. единична цена на пластмасовите продукти за еднократна употреба;
2. вредното им въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба;
3. необходимостта от трайното намаляване на използването им;
4. възможните алтернативи за използването им.
Задължението се отнася за следните пластмасови продукти за еднократна употреба:
1. Чаши за напитки и техните капаци и капачки.
2. Съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
● e предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
● по принцип се консумира от съда, и
● е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.
3. В допълнение към критериите по т. 2 определяща роля дали даден съд за храна се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба е вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция.
Изброените пластмасови продукти за еднократна употреба се предлагат на крайните потребители задължително срещу заплащане на сума, която за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. нормативно е определена по следния начин:
- не по-малко от 0,05 лв. за брой за продуктите, представляващи пластмасови чаши за напитки и техните капаци и капачки и
- не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите, представляващи съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
● e предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
● по принцип се консумира от съда, и
● е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.

Сумата за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва отделно от цената на съответната храна, включително напитка, в касовия бон.

РИОСВ-Плевен се включи в 47-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Среднозимно преброяване47-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 13 до 15 януари 2023 година. В преброяването участваха експерти от РИОСВ – Плевен и представител на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.

Обходени бяха влажни зони в област Плевен и област Ловеч, а именно: около 40 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: тундров лебед, ням лебед, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, кафявоглава потапница, сива патица, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка и др. И тази година най-голям брой са зеленоглавите патици - над 1500 екземпляра, големите корморани - около 360 екземпляра и големи бели чапли и сиви чапли - около 210 екземпляра.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, северен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, земеродно рибарче, орехче и др.

Предстои събраните данни да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.

В същия период са преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. 
Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

Директорът на РИОСВ - Плевен г-жа Зорница Йоткова гостува на ДГ "Калина" гл. Плевен

Събитието на което г-жа Йоткова беше специален гост се проведе на 24.11.2022г в група „Мечо Пух и приятели“. Беше представена открита ситуация на тема  „Млад еколог“ с цел разширяване знанията на децата за екологосъобразно поведение и формиране на ценности за повторна употреба и разделно събиране на отпадъци, които можем да превърнем в полезни неща.
Децата се забавляваха и изработиха от отпадъчни материали коледни играчки, а накрая бяха възнаградени с книжки, с интересни разкази за отпадъците.

Мечешко училище в гр. Плевен

Мечешко училище ПлевенНа 11.11.2022г. екипът на проект „Мечешки истории“ се срещна с ученици от Математическа гимназия „Гео Милев“ гр. Плевен.
Дейността се изпълнява от Сдружение „Урсус“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, със съдействието на РИОСВ- Плевен.
С презентация, дискусии и информационни брошури младежите бяха запознати с много интересни теми, свързани с кафявите мечки, конфликта човек - мечка и начините за неговата превенция.
Беше представено оборудване за заснемане, залавяне и маркиране на мечки.

Мечешко училище в гр. Тетевен

Мечешко училище в ТетевенНа 9.11.2022г. екипът на проект „Мечешки истории“ се срещна с ученици от Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов“ в гр. Тетевен.
Дейността се изпълнява от Сдружение „Урсус“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, със съдействието на РИОСВ- Плевен.
С презентация, дискусии и информационни брошури младежите бяха запознати с много интересни теми, свързани с кафявите мечки, конфликта човек - мечка и начините за неговата превенция.
Повече информация тук

Ученици от СОУ "Иван Вазов", гр. Плевен със съдействието на РИОСВ - Плевен организираха конкурс за детска рисунка на тема "Моят приятел - господин пеликан"

Рисунки на ученици от училище "Иван Вазов"
Целта на конкурса е популяризиране на дейностите по опазване и съхранение на къдроглавите пеликани, които обитават дунавските влажни зони и са важни индикатори за състоянието на тези застрашени местообитания.
Днес в двора на СУ „Иван Вазов се проведе награждаването на участниците. Децата много се забавляваха и бяха зарадвани с разнообразни подаръци. За повече информация тук

РИОСВ-Плевен участва в научна конференция

Запознаване със ЗБРРИОСВ-Плевен взе участие  в научна конференция по повод навършване на 55 години от създаването на отдел “Природа” при Регионален исторически музей - гр. Плевен. Конференцията се проведе на 3 и 4 ноември на тема „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“. Представителят на РИОСВ-Плевен, Габриела Георгиева, главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ запозна присъстващите с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените видове животни – забраните, свързани с тях, изключенията от забраните, начините, по които защитени животни могат да попаднат в музея и необходимите документи за това, действията които следва да се предприемат при намиране на животни в безпомощно състояние. Бяха дадени примери за конфискувани препарирани животни, които РИОСВ-Плевен е предоставила на музея, след като са били обект на незаконна търговия или изложени на публично място в заведения и магазини.
В конференцията участваха също представители на музеи, университети, природозащитни и други организации. Бяха обсъдени интересни теми, свързани с престъпленията срещу природата, съвременната визия на музеите и ролята им за популяризиране на природното наследство и природозащитното възпитание на хората.

Инициативи по озеленяване се проведоха в три плевенски села

Озеленяване на детски градини и читалищаТри плевенски села бяха озеленени по инициатива на РИОСВ – Плевен.

В облагородяването на населените места  участие взеха читалищата „Христо Ботев 1927“ в село Бохот, „Бъдеще – 1927“ в село Тодорово и „Изгрев 1926“ в село Върбица.


Децата, възпитаници на трите читалища, сами са засадили цъфтящи храсти, дървета и туи, предоставени от РИОСВ  Плевен. Засаждането се проведе на 29.10.2022 г.  по програма “Младежи за околна среда“. За всички деца бяха осигурени подаръци.  За повече информация тук

Приключи инициативата на РИОСВ - Плевен за озеленяване в ДГ"Щурче" и ДГ"Щастливо детство" в гр. Плевен

Озеленяване
В празник се превърна инициативата на РИОСВ – Плевен за озеленяване  в ДГ „Щурче“ и ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен  по програма „Младежи за околна среда“, която се проведе на 25.10.2022г.
Децата пяха, танцуваха, получиха подаръци, но най-важното е, че сами засадиха цветя, храсти и дръвчета, обогатявайки парковото пространство на детските градини.  За повече информация тук

РИОСВ - Плевен взе участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Мониторинг на кафява мечкаВ периода 18 октомври – 21 октомври 2022 г. експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинг на кафява мечка /Ursus arctos/ в съвместни екипи с горски служители в района на ДГС-Смолян, ДГС-Борино, ДЛС-Чепино и ДГС-Алабак, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението бяха установени само следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, следи от нокти и косми. Данните бяха въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюденията и са изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие за обработка чрез специализиран софтуер и статистически анализ.
Есенният мониторинг се провежда всяка година по предварително определени маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка. В преброяването участваха експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната и представители на съответните държавни горски и ловни стопанства.
Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се определят числеността, възрастовата структура, хранителните навици и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

Регионални срещи по проект "Знания за Натура 2000" се проведоха за областите Плевен и Ловеч

Регионални срещи по проект "Знания за Натура 2000"В рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 19 и 20 октомври т.г. се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч, открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова.
Срещите са част от националната кампания „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ и са насочени към въпроси, свързани с управлението на мрежата на регионално ниво.
В дискусията взеха участие представители на общини, държавни институции и неправителствения сектор. Бяха обсъдени правно-нормативната мярка за новия  подход за управление на Натура 2000 и отговорностите на заинтересованите страни, участващи в управлението на мрежата на регионално ниво.

Студенти от медицински университет гр. Плевен посетиха ПП "Персина"

Студенти посетиха ПП ПерсинаНа 14.10.2022г. студенти от Медицински университет гр. Плевен посетиха Природен парк „Персина“.
Инициативата е във връзка с реализиране на програма „Младежи за околна среда“.
Студентите бяха запознати със забележителностите на уникалния и едиствен по българското поречие на река Дунав парк.
Интерес за всички се оказа Беленския комплекс от острови и наличието на богатство от птици в парка.
За повече информация

Кампания "Да изчистим България заедно"

Кампания "Да изчистим заедно" На 17.09.2022 г. служители на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Плевен, заедно с децата си и с граждани на гр. Плевен се включиха в Кампанията “Да изчистим България заедно“ като почистиха от натрупани отпадъци териториите около язовир „Тотлебенов вал“ и язовир „Кайлъка“ в защитена местност „Кайлъка“.
В рамките на кампанията бяха раздадени ръкавици и чували на общините на териториите на Плевенска и Ловешка област, които се включиха в кампанията.
През целия ден на кампанията и на 18.09.2022 г. се събираха данни от общините за  количествата събрани и извозени отпадъци на регионалните депа. В рамките на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци.
Благодарим на всички взели участие в кампанията, отдадени на каузата за опазване на природата.

2022 година е европейска година на младежта

Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.

Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко доброволчество:

 • Ако сте участници или организатори на младежки доброволчески инициативи;
 • Ако знаете и сте чували за младежки доброволчески инициативи, които са оставили отпечатък върху Вас или Вашата общност.

Не се колебайте! Номинирайте Вашите инициативи.

Мотивация:

По този начин ще популяризираме доброволческата мисия, ще разпространим идеята и ще привлечем нови участници във вдъхновяващи каузи на младежко доброволчество.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на Вашите номинации.

Как да изпратите Вашата номинация:

Можете да изпращате Вашите предложения за номинация до 10 октомври 2022 г. на имейл адрес: youth.policy@mpes.government.bg, като попълните формуляра за номинации или използвате следния google form формуляр https://forms.gle/mV14QfCWTZEorzAU9.

След предварителен подбор, номинираните инициативи ще бъдат включени в Бялата книга за младежко доброволчество.
 
Предоставяйки лични данни в настоящия формуляр, Вие давате съгласието си данните да бъдат използвани за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.


Изпращайки снимковия материал, Вие декларирате, че той не е обект на Ваши авторски права и/или авторски права на трети лица и може да бъде използван за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.  

РИОСВ-Плевен конфискува живи костенурки от защитен вид

РИОСВ - Плевен конфискува живи костенуркиНа 29.08.2022 г. при съвместна проверка на РИОСВ-Плевен и ОД на МВР – гр. Плевен са иззети 7 живи екземпляра от защитения вид шипоопашатакостенурка.

Костенурките са отглеждани незаконно в частен двор на къща. Животните са на различна възраст, с различен размер и са във видимо добро здравословно състояние. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Седемте екземпляра от защитения вид са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание – в защитена територия, която е за опазване на семенна дъбова гора и на местообитания на защитени видове животни, вкл. шипоопашатакостенурка.

Видът Шипоопашатакостенурка /Testudo hermanni е включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове по това приложение се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Изготвен проект на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за 2 броя защитени зони за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за следните защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ и BG0002091 „Остров Лакът“ в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22 или на имейл: edno_gishe@moew.government.bg в срок  до 25.08.2022 г.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване, както и с текстове за специфични цели за защитени зони за опазване на дивите птици при отваряне на следните връзки:  BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“,  BG0002091 „Остров Лакът“  и на интернет страницата на  МОСВ.

С интересни научни дейности за деца и ученици премина международния ден на река Дунав в с. Байкал

На 29 юни в с. Байкал беше отбелязан Международния ден на река Дунав. Организатори на събитието са Община Долна Митрополия, Еко клуб „Дунав“ при ОЦИДЗИ, Кметство с. Байкал и НЧ „Пробуда – 1925“.
Инициативите се проведоха с партньорството на БДДР – Плевен и РИОСВ – Плевен.
Участваха ученици и учители  от общинските училища, жители и рибари от с. Байкал.
Празникът започна със стихотворение за България и музикален поздрав към всички гости. Ученици и учители изработиха интерактивна карта на р. Дунав. Събитието завърши с хвърляне на венец в реката и изложба от проведения пленер „Вдъхновение от Дунав“.

Директорът на РИОСВ - Плевен проведе работна среща с областния управител

Работна срещаНа работна среща директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йоткова запозна областния управител на област Плевен Иван Янчев с актуалните проблеми в работата на инспекцията.

Една от важните теми, които двамата обсъдиха, е инвестиционното предложение за изграждане на югоизточен обходен път на гр. Плевен с цел изнасяне на транзитното движение от градската част и създаване на удобна и безопасна връзка на фериботния комплекс „Никопол – Турно Магуреле“ с автомагистрала „Хемус“.

Иван Янчев и Зорница Йоткова дискутираха още върху проблемите, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и почистването на речните корита.

29 юни - Ден на река Дунав

Пъстра и богата е програмата през тази година по повод Деня на Дунав в България. Фестивали, пленери, екологични акции, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, като на някои места програмата започна още през миналата седмица.
„Открий Дунав“ е тазгодишното мото на кампанията. Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване.
Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.
Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.
На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки.
През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира кампания „Ден на Дунав”. Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав. На регионално ниво кампанията се организира и координира от МОСВ и БДДР. 
С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Събитията в Деня на Дунав вдъхновяват хората, общностите и страните да обединят усилията си за опазването на река Дунав.
Чрез кампанията за 29 юни всяка година се изразява за пореден път връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. Организират се научни конференции, екологични акции за почистване на бреговете на реката, фестивали, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни, кулинарни или творчески надпревари, иновативни екологични ателието и изложби, концерти и много други.
За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурсDanube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).
През тази година участниците отново са поканени да използват за своите творби намерени речни материали. Артистичната надпревара се провежда на два етапа – национален и международен.
Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

Тържествено честване по повод 50 години от празнуването на 5-ти юни - Световен ден на околната среда и 50 години от създаването на РИОСВ - Плевен

Честване 50 години РИОСВ-Плевен
На 6.06.2022 г. беше проведено тържествено честване по повод 50 години от празнуването на 5 юни – Световен ден на околната среда и 50 години от създаването на РИОСВ – Плевен. Събитието се проведе под надслов „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!“.
Бяха представени две презентации на теми: „Защитените вековни дървета на една половинвековна РИОСВ“ и „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!
Беше организирана изложба с рисунки на тема „Чиста околна среда“ на децата от Читалище „Бъдеще – 1927“ с.Тодорово. Три от рисунките бяха отличени съответно с първо, второ и трето място.
На тържеството г – н Георг Спартански, кмет на Община Плевен връчи на директора на РИОСВ – Плевен г – жа Йоткова почетен плакет на Община Плевен.
На събитието по повод 50 г. от създаването на РИОСВ – Плевен и 5 юни – Световен ден на околната среда се поднесоха лично поздравителни адреси от: Областен управител на Област Плевен г – н Иван Янчев, заместник областен управител г – жа Виолета Иеремиева, Директор на РДПБЗН Плевен Комисар Станислав Атанасов, г – н Златко Гицов – Началник сектор „Превантивна контролна дейност“, Директор на РЗИ – Плевен Д – р Илиян Минчев, Директор на ОДМВР Плевен Ст. Комисар Веселин Вътов, Областен управител на Област Ловеч г – н Виктор Стойчев, Директор на РЗИ – Ловеч Д – р Росица Милчева.
Присъстваха и бивши и настоящи колеги.
За повече информация тук

Среща с ученици от първи клас на НУ "Патриарх Евтимий"

На 17.06.2022г. гости в Инспекцията по околна среда и води в Плевен бяха учениците от първи клас  на НУ „Патриарх Евтимий“. На срещата с децата експертите разказаха за управлението на отпадъците като част от тяхната работа и от опазването на природата. Беше показан кратък филм, за да се научат как да събират разделно отпадъците и как се рециклират.   

 

МОСВ дава началото на своята прогама "Политики за младежта в сферата на околната среда"

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната. 
Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.
МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.
В срок до 12 юни 2022 г. неправителствените организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят следния формуляр.
За ориентация на неправителствените организации е публикуван списък на регионалните структури на МОСВ и информация за дейностите, за които те търсят партньори по Програмата; населените места, в които имат информационно-посетителски центрове; с каква база разполагат и пр.
От своя страна, НПО могат да предлагат на регионалните структури свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с конкретната регионална структура, с която искат да си сътрудничат, като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят; в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата (юли – декември 2022 г.) и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.
След като организациите и структурите на МОСВ се свържат помежду си и партньорствата бъдат установени, структурите на МОСВ ще изготвят своите планове за съвместно изпълнение на Програмата. Те могат да възлагат напълно или частично изпълнение на дейности на неправителствени организации, която са заявили интерес за участие. 
Плановете на Регионалните структури на МОСВ ще бъдат одобрени от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.

Приключиха инициативите по повод 30 годишния юбилей на Европейския ден на Натура 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие

30 годишен юбилей на Натура 2000Презентация на тема Екологична мрежа „Натура 2000“ представиха експерти на направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ при РИОСВ – Плевен. Целта е повишаване информираността по отношение на „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
Срещите на представителите на РИОСВ - Плевен бяха с ученици от СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д – р Д. Димов“ Ловеч и НУ „Патриарх Евтимий“  в Плевен.
На 20.05.2022 г. в РИОСВ – Плевен се проведоха срещи и с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“, горските природни местообитания и дървета в земеделски земи, които са предмет на опазване в защитените зони.
За повече информация тук

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие /CBD/. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.
Темата за 2022 г. е „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“ и подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме. Темата е избрана от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с него.
Изборът на тема ориентиран към действие, вписващо се в контекста на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, което подчертава, че биоразнообразието е отговора за някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие.
Повече информация може да получите на адрес: www.cbd.int/biodiversity-day

Отбелязваме 30 години "Натура 2000" в Европейския съюз

На 21 май се навършват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея с разнообразни инициативи на регионалните поделения в цялата страна, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на национални паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда организират семинари, работни срещи с дискусии, информационни дни, открити уроци, почистване на защитени зони, изложби, карнавално шествие, творчески конкурси за деца и ученици.

Чрез тези инициативи МОСВ изразява своята загриженост, представя политиката на управление и дава гласност пред обществеността за това, колко важна е екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и как всички трябва да сме ангажирани с нейното опазване.

Тук можете да се запознаете с програмата с конкретни събития и да вземете участие в тях.  

30-годишният юбилей ще бъде отбелязан на 18 май в Брюксел с церемония по връчване на Европейската награда „Натура 2000“, на която ще бъдат обявени победителите в шестте категории. България е класирана и присъства с четири кандидатури, като едната е съвместна с Гърция и Кипър.

Празничната церемония ще бъде излъчвана на живо на следните интернет адреси:

EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

SCIC: https://webcast.ec.europa.eu/high-level-ceremony-for-announcing-the-winners-of-the-natura-2000-award-2022 

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия - 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.

Заплащане на дължима държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците

Информация във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 6 Октомври 2020 г.)
28.10.2020
Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, уведомяваме лицата извършващи класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за следното:
Дължимата държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Ловеч:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG96UBBS80023110734210 
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Плевен:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG87UBBS80023110739610     
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

Отбелязваме Европейския ден на "Натура 2000" в защита на биологичното разнообразие

      По  повод 30­ - годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май, РИОСВ -  Плевен предвижда на 16.05.2022 г. да се представи презентация пред ученици от СУ “Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия , за повишаване на информираността на младежите за „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
На 20.05.2022 г. ще се проведат срещи с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, на които ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“ и по - конкретно на горските природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

На "Феникс Плевен" е съставен акт за все още неотстранените близо 9 хил. тона мафиотски боклук

За неизпълнението на принудителна административна мярка на „Феникс Плевен“ ЕООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Неизпълнената принудителна административна мярка е наложена със заповед на директора на РИОСВ-Плевен от 6 август т.г. С нея на дружеството е разпоредено да извърши екологосъобразно третиране за своя сметка  в 30-дневен срок на отпадъци с код 19 12 12 с наименование „други отпадъци“ (включително смеси от материали) чрез предаването им на лице, притежаващо действащ разрешителен документ по Закона за управление  на отпадъците.

Количеството на отпадъците е близо 9 000 тона и представлява бали, обвити със светло синьо и бяло на цвят полиетиленово фолио и складирани на площадка в поземлени имоти, използвани под наем от дружеството, в индустриалната зона на града.

„Феникс Плевен“ трябваше да отстрани за своя сметка за същия срок и други 27 бали отпадъци с код 19 12 04 с наименование пластмаса и каучук и 74 бали с код 19 12 12  със съдържание на смес от пластмаси и текстил.

Предстои издаване на наказателно постановление, с което да бъде наложена имуществена санкция в предвидения от закона размер – от 5 до 10 хиляди лева. От РИОСВ-Плевен е издадено решение за прекратяване на регистрацията на дружеството да извършва действия по третиране на отпадъци.

Онлайн кореспонденция

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.
Останете вкъщи! Работете и общувайте онлайн!

Забрана за сервизно обслужване на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! Важно за оператори на хладилно оборудване и за техническото обслужване на същото!!!

Забрана за сервизно обслужване  и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

            От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуорвъглеводороди (HFC) за зареждане от 40,00 тона СО2 еквивалент или повече няма да може да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, § 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г.
            Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404А, със заряд от 10,00 kg или повече, следва да бъдат сервизно обслужени или поддържани с рециклиран или регенериран R 404А. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10,00 kg или повече фреон R 507А.
Рециклираните и регенерирани  HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече ( в това число R 404А  и R 507А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, § 3, ал. 3, букви а) и  б) от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и при условие, че те са надлежно етикетирани.
Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключения важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.
Оборудването предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -500С, не подлежи на тази забрана.

Важно за физически и юридически лица, притежаващи документ за правоспособност за сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! ВАЖНО ЗА ФИЗИЧЕСКИ  ИЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ !!!

Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове,  се отменят временно, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) лицето е вписало невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него проверка за течове, монтаж, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
б) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
в) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 17в, ал. 4 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и на чл. 33, ал. 1;
2. за юридически лица:
а) лицето не разполага с необходимите инструменти, съответстващи на приложение № 1 или на приложение № 2;
б) лицето не представи на контролен орган и/или на сертифициращ орган документите за правоспособност на служителите;
в) обемът на дейностите на лицето не отговаря на броя на сертифицираните служители;
г) лицето, чийто служител е вписал невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
д) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
е) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1.
(2) Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, се отнемат, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 5, ал. 1, употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лице, което изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества;
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 1;
2. за юридически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 7, ал. 1, чийто служител употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лицето, чийто служител изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества.
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 2.
(3) Временното отменяне на документите за правоспособност по ал. 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
(4) Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на ал. 2, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.
(5) В случаите на настъпване на обстоятелства по ал. 1 и/или ал. 2 информация за това се публикува в информационната база данни по чл. 17б, ал. 6 на ЗЧАВ.
Промяната засяга:

 • физически лица, извършващи дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (чл. 5, ал. 1);
 • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване при спазване изискванията на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 (чл. 7, ал. 1);
 • физически лица, извършващи дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 12, ал. 1);
 • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 14, ал. 1);
 • физически лица, извършващи дейности с електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 18, ал. 1);
 • физически лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатици на някои МПС (чл. 22, ал. 1);
 • физически лица, извършващи възстановяване на разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване (чл. 25, ал. 1).

Изключително важно е да се знае, че:
Временното отменяне на документите за правоспособност по чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на чл. 44,  ал. 2 от Наредба № 1, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

повече

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Снимка на капка
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*