За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

Програма Life

Международни кампании

Седмица на мобилността
Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2016

22 май международен ден на биологичното разнообразие
Международен дан на биологичното разнообразие - 22 май 2016

5 юни - Световен ден на околната среда


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Предстоящ семинар за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС

ПОКАНА! На 30 август 2016 г. (вторник) от 11:00 часа в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен, с адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 1 ще се проведе семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.
По време на семинара експерти ще представят основните акценти на програма LIFE 2014-2020, какво е новото в покана 2016 и механизмите за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016.
Обучението е в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG съ-финансиран по Програмата.

Очакваме Ви!

РИОСВ - Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично – в магазин за промишлени стоки в Червен бряг, област Плевен, препарирани екземпляри от защитени видове животни – дива котка и белоопашат мишелов. На собственика на магазина е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.  /снимки/

Белоопашатият мишелов /Buteo rufinus/ и Дивата котка /Felis silvestris/ са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806-951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Експертите от РИОСВ - Плевен са проверили 80 обекта през юли

Експертите от РИОСВ в Плевен са извършили през юли 82 проверки на 80 обекта, от които 33 извънредни. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.
Издадени са две наказателни постановления на „Олина 2000“ ООД (предприятие за производство на растителни масла в Тетевен) и „Старткерамик“ ООД (предприятие за производство на тухли, с. Александрово), с които на нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер 2500 лв.
Възобновени са две текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух на „Пътстрой Ловеч” ЕООД (асфалтобаза)  и на „Виагруп” ЕООД (асфалтобаза) на обща стойност 151 лв. Наложена е една текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Велде България”АД (предприятие за производство на дървесни плоскости и шперплат) в размер 4837 лв. Спряна е една текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух на „Звезда”АД.
Събраните суми от наложените санкции са общо 7 260,42 лв. Суми в размер на 4326,70 лв. са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-голям дял приходи от наложените санкции, са Троян (2 699,50 лв.) и Долни Дъбник (1600 лв.).
През юли в РИОСВ-Плевен са постъпили пет сигнала и седем жалби. По всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор и препращане по компетентност.
За периода са влезли в процедура 132  инвестиционни предложения (ИП) по Програмата за развитие на селските райони, осем инвестиционни предложения за ремонт и реконструкция на читалища и общинска инфраструктура.
Издадени са крайни актове за 2 общински програми за отпадъците и ИП за превенция от наводнения. Едно решение по ОВОС, едно становище по ЕО, 3 решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 решения за преценяване на необходимостта от ЕО и едно за прекратяване на процедури.
Проведени са два Експертни екологични съвета. На тях са разгледани доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на съществуваща птицеферма в с. Обнова“ с капацитет 378000 птици (бройлери) в ПИ № 000266 с площ 70.688 дка, в землището на с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен с възложител ЕТ „БОКО-БОРЯНА КОСТАДНОВА“, реализацията на което е одобрена с Решение № ПН 1-1 /2016 г. и доклад по екологична оценка на общ устройствен план на община Кнежа. Постановено е Становище № ПН 1-1 ЕО / 2016, с което се съгласува ОУП.
През юли в РИОСВ – Плевен са постъпили над 100 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни и частни гори.
Издадени са 2 нови регистрационни документи за дейности с отпадъци, по реда на чл.35, ал.3 и ал.5 от Закон за управление на отпадъците;
Взето е участие в 3 Държавни приемателни комисии за строежи.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Актуални изменения и допълнения, влезли в сила от 14.06.2016 г. в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. (Наредба № 16 )

РИОСВ-Плевен информира, че от 14.06.2016 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ) и нещо много важно за тези оператори, които са оборудвани с такива системи  към датата на влизане в сила на наредбата. Те имат правото до 31.12.2018 г. да удостоверяват ефективността на тези системи със сертификат за съответствие с европейски и национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

РИОСВ-Плевен напомня отново, че за всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован и прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на УБП..

Ако настъпи повреда в системата за УБП,  лицето експлоатиращо бензиностанцията е длъжно да уведоми РИОСВ-Плевен и председателя на БИМ ( или оправомощено от него лице) в седемдневен срок от настъпването й и да предприеме мерки за отстраняване на повредата. При несъответствие на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, с изискванията на Наредба № 16, бензиноколонката ще бъде маркирана със стикер.

Оправомощаването на лицата от БИМ е за срок от 4 години.

ВАЖНО !: След 01.01.2017 г. РИОСВ-Плевен ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба № 16. При констатирани нарушения, изразени в липса на техническо досие и/или бензинова инсталация която не е оборудвана до 31.12.2016 г. със система, съответстваща  Етап ІІ на УБП или системата не отговаря на изискванията на Наредба № 16 на операторите на бензиностанции ще бъдат наложени санкции съгласно административно-наказателните разпоредби на Закон за чистотата на атмосферния въздух в размер до 20000 лева, както и ще бъдат приложени принудителни административни мерки.
Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от тук

Слагат микрочипове на 15 сиви папагала от вида "Жако"

Нови пръстени с номера и микрочипове бяха поставени на 15 папагала от вида „Жако“ в Зоологическата градина в Ловеч. Те са част от птиците, хванати при опит за незаконен трафик на ГКПП „Дунав мост 2“ при проверка на автомобил със словашка регистрация на 4 февруари 2016 г.
Птиците бяха маркирани с временни пръстени. 19 от тях бяха настанени в зоопарка на Ловеч, а 20 - в Зоологическата градина на Стара Загора. На 6 юли 2016 г. експерт от РИОСВ-Плевен извърши проверка на ловешките екземпляри. В проверката участваха и експерти от Световния тръст за папагали, Националния природонаучен музей в София и Централната ветеринарна клиника.
Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите птиците ще бъдат предоставени на Световния тръст за папагали. Те ще бъдат пуснати на свобода в Африка, след рехабилитация в Спасителен център за диви животни във Франция.
Мъртвите екземпляри ще бъдат дадени на Регионалния природонаучен музей в Пловдив за обогатяване на музейната му сбирка.
Сивият папагал Жако (Psittacus erithacus) е включен в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и попада в «Приложение Б» към Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета от 09.12.1996 год. Международната търговия с папагали се регулира чрез разрешителни и сертификати, за да се предотврати прекалената експлоатация на вида и да се ограничи негативното въздействие върху дивите популации в Централна и Западна Африка, които намаляват поради загуба на хабитати и незаконен улов.

Санкции и глоби за над 42000 лв. наложи през първото полугоцие РИОСВ - Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 543 проверки в 481 обекта през първите шест месеца от годината. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 206 предписания.
От началото на годината са съставени 19 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като общата събрана сума от наложени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и наказателни постановления (НП) е в размер на 42 425, 52 лв. От получените приходи, на общините е преведена сума в размер на 18 602, 23 лв., която може да се използва от тях само за реализация на екологични проекти.

127 обекти провери РИОСВ - Плевен през юни

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха през юни 132 проверки на 127 обекта, в т. ч. 97 планови и 35 извънредни проверки. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 45 предписания. От извършените проверки, 19 са комплексни, 4 на обекти с издадени комплексни разрешителни, 8 комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 7 – на решения по ОВОС или преценка необходимостта от ОВОС.
За констатирани административни нарушения по Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на „Олина 2000“ ООД (предприятие за производство на растителни масла в Тетевен) и „Старткерамик“ ООД (предприятие за производство на тухли, с. Александрово). Издадени са 2 наказателни постановления (на „Пелтина“ ЕООД, консервна фабрика в гр. Искър и „Плевен Мес” ООД, колбасарски цех в с. Ясен). На нарушителите са наложени имуществени санкции в общ размер 2500 лв. Влезли в сила и платени са наказателните постановления на „Пелтина“ ЕООД и „Плевен Мес” ООД, на СЗДП ТП ДГС Ловеч (по обжалвано и влязло в сила НП), на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов” в Ловеч и на физическо лице, на обща стойност 4800 лв. Събрани от НАП суми по издадени НП – 42,57 лв.
Наложенa e нова текуща санкция на „Марица олио“ АД, предприятие за производство на растителни масла в с. Ясен за констатирано наднормено замърсяване на атмосферния въз-дух в размер на 450 лв./месец. Санкционирана е еднократно и кланицата за водоплаващи птици в с. Йоглав, собственост на „Авис“ ЕООД, в размер на 239 лв. През отчетния период е намален и размерът на санкцията на „Кондов Екопродукция“ ЕООД, мандра в с. Горан.
Общо събраните суми от наложените санкции са 13 142, 88 лв., в т. ч. от НАП – 7734, 51 лв. Разпределени и преведени в съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти са 12 428, 48 лв.

"Бъди активен" е мотото през тази година на кампанията по повод Деня на Дунав - 29 юни

За поредна година БДДР-Плевен и РИОСВ – Плевен бяха партньори на Община Долна Митрополия и Еко-клуб „Дунав“ при общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, кметство Байкал, СНЦ ЕКО Байкал в чествания по повод Деня на река Дунав.
Деца и младежи от общината участваха в образователни викторини, арт работилница и изложба. Те получиха първите си уроци по мониторинг на водата. Иво Джокин от Общинския център за извънучилищни дейности и занимания по интереси демонстрира как се работи с набор за изследване на водата на World Water Monitoring Challenge – международна образователна програма, която възпитава в ангажираност за опазване на водните ресурси по целия свят.
Участниците получиха специални грамоти „Приятели на природата“ и материали за Деня на Дунав, предоставени от Международната комисия за опазване на река Дунав.
Като част от инициативите, Регионална лаборатория – Плевен и РИОСВ – Плевен направиха пробовземане от река Дунав в гр. Никопол на 29  юни. Пред ученици експертите демонстрираха как се извършва анализ на водата за наличие на азот и фосфати с полеви тестове.

Екоинспекцията провери сигнал за защитено дърво в центъра на Плевен

Експерти на РИОСВ – Плевен извършиха на 8 юни проверка на защитено вековно дърво от вида Летен дъб, намиращо се на алеята до бившия „Базар – Плевен. Проверката е след постъпил сигнал, който е , че  дървото е застрашено от намерение да се строи подземен паркинг, към хотелски комплекс в съседен имот. Инвестиционното предложение за строителството на хотелски комплекс е съгласувано от РИОСВ – Плевен. За реализирането му е преценено, че няма вероятност да доведе до влошаване състоянието на дървото. Такова е и становището на Института за гората при БАН  от 17.04.2015 г.

Проверката на място е констатирала, че защитеното вековно дърво е във видимо добро състояние - короната е добре облистена и няма сухи клони. Установено е  кастрене и пречупване на страничните клони.  До ствола на дървото е монтирано ел. табло има струпани строителни и битови отпадъци  и  липсва поставената от РИОСВ – Плевен на 10.03.2014 г. обозначителна табела. На кмета на Община Плевен  е дадено предписание за премахване на ел. табло, почистване на отпадъците и поставяне на обозначителна табела. От екоинспекцията е поискана информация, както и документация кога и от кого е извършено кастренето и изрязването на клони от защитеното дърво. Закона за биологичното разнообразие предвижда санкции от 500 до 10 000 лв.

Работна среща на тема "Прилагане на екологичното законодателство" се проведе в РИОСВ - Плевен

В Информационен център на РИОСВ – Плевен се проведе работна среща с главните архитекти на общините на територията на Плевенска и Ловешка области, на тема „Прилагане на екологичното законодателство“. Разгледани бяха последните изменения и изискванията на Закона за опазване на околната среда, при провеждане на процедури по оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, екологична оценка на планове и програми, както и оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, във връзка с необходимостта от последващо одобряване, издаване на разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, по реда на Закона за устройство на територията. В срещата участваха 17 главни архитекти и служители от общо 14 общини, представители на дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ - Плевен. Срещата бе открита от инж. Рени Атанасова, директор на РИОСВ – Плевен, която участва и в проведените по-късно дискусии. Разгледани и обсъдени бяха конкретни примери и казуси, във връзка с прилагането на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. В заключение участващите изразиха желание да се подобри комуникацията и обмена на информация между общинските администрации и РИОСВ – Плевен, включително подобни работни срещи да се организират периодично.

Ученици от община Долна Митрополия почистиха бреговата ивица на река Дунав при село Байкал

   

Над 50 ученици от училищата на територията на община Долна Митрополия и техните учители се включиха в националната инициатива “Да изчистим България заедно” на 4 юни при с. Байкал. Те участваха в двудневен тренинг за справяне с агресията, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Център за обществена подкрепа и Общински център за извънучилищни дейности в с. Байкал. Учениците почистиха бреговата ивица на река Дунав в района на пристанището и историческата местност “Паметниците” в близост до която е и защитената територия “Находище на обикновен Сладник”. Бяха събрани около 45 чувала с боклуци – предимно пластмаса. Инициативата бе подкрепена от община Долна Митрополия и кметство с. Байкал, които осигуриха чували, ръкавици, транспорт за събраните отпадъци. Децата сами изработиха макет на символа на кампанията “Зеленко Зеленков”. Всички участници получиха информационни материали и “Зелени разкази” от РИОСВ и Басейнова дирекция Дунавски район Плевен.

Да изчистим България заедно

И тази година служители на РИОСВ – Плевен, заедно с Директора на екоинспекцията – инж. Рени Атанасова ще се включат в кампанията на BTV MEDIA GROUP „Да изчистим България заедно“. На 04.06.2016 г. (събота) те ще почистват района на защитена местност „Коридорите“, землището на с. Биволаре.
За шести пореден път BTV MEDIA GROUP, Министерството на околната среда и водите, неправителствени организации и други институции обединяват сили,за да стане България по-чиста.
През изминалата 2015 г. общото отчетено количество събрани и депонирани отпадъци е 205,68 тона, а през 2014 г. е било 470, 2 т.

РИОСВ - Плевен наложи имуществени санкции и глоби през май в размер на 20300 лв.

През месец май експерти на РИОСВ – Плевен извършиха 105 проверки в 97 обекта. За отстраняване на установени несъответствия те са дали 33 предписания.
За констатирани административни нарушения по Закона за водите за съставени 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на фирмите „Пелтина“ ЕООД, „Плевен Мес“ ООД и „Венеца“ ЕООД, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции и глоби с общ размер 20 300 лв.
През май са влезли в сила след обжалване наказателните постановления на „Екотехника“ ЕООД, „Полихим СС“ ЕООД и на Димитър Стойков в качеството му на кмет на Община Плевен.  Общият размер на наложените санкции и глоби  е 23 000 лв.
Нова текуща санкция е наложена на „Матев млекопродукт“ ЕООД, гр. Ловеч. Тя е в размер 815 лв. месечно и е за констатирано наднормено замърсяване на воден обект.
Суми в размер на 4258,92 лв. са разпредели и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират обектите, санкционирани от РИОСВ – Плевен. Това са общините Троян, Долни Дъбник, Долна Митрополия и община Тетевен. Преведените суми могат да се използват само реализацията на екологични проекти.

РИОСВ - Плевен обявява Ден на отворените врати

Регионална инспекция по околната среда и водите обявява 3 юни за Ден на отворени врати. Ще очакваме граждани и посетители в информационния център на ул. „Александър Стамболийски” № 1А от 10 до 16 часа.  Инициативата е по повод Световния ден на околната среда – 5 юни. Денят е провъзгласен на 27-ата сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) през 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята.
В рамките на деня, екоинспекцията е подготвила и две презентации – „Животно в беда, защитени видове“ (с начало 10 ч.) и „Защитени зони „Седларката“ и „Лястовицата“ (с начало 15 ч.) И двете са отворени за всеки желаещ да се запознае с тях.
Тази година, темата на Световния ден на околната среда  - „За живота на дивите животни!“ ни приканва да отбележим всички видове под заплаха и да предприемем действия, като подпомогнем опазването им за бъдещите поколения. Това могат да бъдат животни и растения от нашите местни райони или такива на национално и световно ниво,  защото изчезването на местни видове, ще доведе и до глобалното им изчезване.
Където и да живеете, бъдете нетолерантни към нелегалната търговия с диви животни, на думи и на дела.
Официален сайт на Световния ден на околната среда: http://wed2016.com/

РИОСВ - Плевен участва в спасяването на белоглав лешояд

След сигнал от сдружение „Зелени Балкани“ РИОСВ – Плевен помогна за спасяването на млад екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд (Gyps fulvus). Птицата била намерена от местен жител в безпомощно състояние в местността „Голия връх“, землището на Луковит. При огледа е констатирана жълта маркировка на крилете с изписан с черни букви номер К9R, жълт пръстен на левия крак с номер К9R и метален пръстен с номер 1113690 на десния крак. Лешоядът е във видимо добро здравословно състояние. По марката е установено, че птицата е пусната през април 2016 г. от адаптационната волиера в района на с. Долно Озирово, област Монтана, на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“ по програма Life +. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е предоставен на Георги Стоянов, координатор по проекта на територията на ПП „Врачански Балкан“, за да бъде пусната на свобода в района на адаптационната волиера.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци. Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да сигнализирате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/801 772 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

РИОСВ-Плевен провери речните легла и прилежащите им територии за нерегламентирани замърсявания

В периода 4 – 27 април 2016 г. експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията на 19-те общини от Плевенска и Ловешка област. При извършените проверки в землищата на 121 селища не се установиха нерегламентирани замърсявания с отпадъци в проверените участъци от речните легла. Предписанието на РИОСВ Плевен, дадено на кметовете на общини е изпълнено. Предприети са мерки от общинската администрация за постигане на качествен резултат за чистотата на речните корита в сравнение с 2015 г., когато са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на 4 общини, в 11 участъка на различни речни легла.
През 2015 г. от страна на РИОСВ Плевен са съставени 4 АУАН и е осъществен последващ контрол за почистването на констатираните замърсявания. Предприетите действия от страна на РИОСВ Плевен, на основание Заповед № РД-114/ 12. 02. 2015г. и Заповед № РД -ОП-9/ 04. 02. 2016г. на Министъра на околната среда и водите, са постигнали необходимия ефект.

103 проверки извърши през април РИОСВ-Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен направиха 103 проверки в 84 обекта през април. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 22 предписания.
За предотвратяване на административни нарушения, свързани с опазването на околната среда през месеца са приложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ): на „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, за предотвратяване експлоатацията на Парогенератори № 4  и № 5, във връзка с непостигнати норми на емисии за големи горивни инсталации и на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, като оператор на 16 резервоари на територията на „Петролна база Плевен“.
Във връзка със започване на работата на Регионалния център за управление в Луковит са издадени заповеди за преустановяване експлоатацията на 4 общински депа в общини Луковит, Ябланица и Червен бряг.

За непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха са издадени 3 наказателни постановления. Три са и наложените глоби на физически лица, на обща стойност 600 лв. Прекратена е текуща санкция на мебелно предприятие „Велга“ ООД в Ловеч, поради временно спиране експлоатацията на котли с наднормени емисии. Наложена е и една текуща санкция на „Кондов екопродукция“ ЕООД за замърсяване на воден обект на стойност 3234 лв.
Публикуван е Доклада за състоянието на околната среда през 2015 г. на РИОСВ - Плевен

РИОСВ – Плевен публикува ежегодния си доклад за състоянието на околната среда през 2015 г. Той е изготвен на база цялостната дейност на инспекцията през изминалата година. Използвани са данни от проверки, анализи и изследвания, осъществени от РИОСВ – Плевен през 2015, както и данни от Басейнова дирекция Дунавски район, Регионална лаборатория – Плевен и др.
Целта на докладът е да предостави актуална информация на гражданите, местните органи за самоуправление, неправителствените организации и всички, които се интересуват от състоянието и опазването на околната среда. Той може да помогне за вземането на важни екологични решения, съобразени с националните и европейски политики. В него е представена информация за състоянието на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, води, земи и почви, защитени територии и биоразнообразие) и осъществения контрол върху факторите, които биха могли да й въздействат.
Докладът може да бъде намерен на електронен адрес http://riew-pleven.eu/Doclad2015.html

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

Подай ръка на животно в беда

На 19 април в „Център за работа с деца” в Плевен, експерти от РИОСВ – Плевен изнесоха презентация на тема „Как да помогнем на диво животно в беда“. Повод бе отбелязването на втория рожден ден на неправителствената организация СНЦ „Подай ръка на животно в беда“.
Експерти от РИОСВ – Плевен запознаха гостите с темите кои видове животни са защитени и бедстващи, как да помогнем на животно в беда, към кои правителствени или неправителствени организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно?
Участие в празника взеха и децата от ЦДГ „Чучулига“ и „Иглика“. Те подготвиха и поднесоха на приятелите и родителите си концерт с много танци и песни.

22 април 2016 г. - Световен ден на земята

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята
“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

Инициативи по повод Световния ден на Земята – 22 април 2016 г.

През следващите 5 години, Световния ден на Земята се доближава до своята 50-та годишнина. Призоваваме те да помогнеш в постигането на една от най-амбициозните цели – да бъдат засадени 7.8 милиарда дървета.
Започваме сега!
Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.
Защо дървета?
Дърветата помагат в борбата с изменението на климата.
Те абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата. В рамките на една година, около 4 дка залесени дървета абсорбират същото количество въглероден диоксид, което се продуцира от автомобил, изминал 26 000 мили (~ 42 000 км).

Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.
Дърветата поглъщат миризмите и вредните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон) и филтрират фините прахови частици от въздуха, като ги прикрепят по листата и кората си.
Дърветата помагат на обществата.
Дърветата помагат на обществата да постигнат дългосрочна икономическа и екологична устойчивост, осигурявайки храна, енергия и доходи.
Засади дърво.
Заедно можем да се справим.  #trees4earth
Виж повече на:
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/#sthash.kLLCvKT3.dpuf

17 проверки са извършени през първите три месеца на защитени зони и защитени територии

През първото тримесечие на годината експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 17 проверки на защитени зони и територии. Проверени за спазване на режимите са защитените зони „Седларката“ (землището на с. Ракита) и „Пещера Лястовицата“ (землището на с. Гложене), както и природните забележителности „Чернелка“, „Скален мост „Седларката“, „Находище на терциерни вкаменелости“ (землище на с. Търнене), „Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна“. Във връзка със съгласуването на Проект „Екопътека в местността Марата бе извършена проверка и на природна забележителност „Марата“. Не са констатирани нарушения.
Осъществен е и контрол на билкозаготвителни пунктове в Пордим, селата Згалево, Глогово и Тетевен. Извънредно е проверен по сигнал и необявен пункт в с. Галата. Констатирани са нарушения и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение по Закона за лечебните растения.

137 проверки извърши през март РИОСВ - Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха през месец март 137 проверки в 131 обекта. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 90 предписания. В това число влизат и 42 броя проверки на складове, централизирани складове и контейнери ББ - куб за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ), намиращи се на територията на Плевенска и Ловешка област. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания – до момента са изпълнени 29 от тях.
За непроведени в срок собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха са съставени и връчени три акта на „Био Енерджи“ ООД, МБАЛ Ловеч и МБАЛ Луковит. Възобновена е текуща санкция по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на „Звезда“ АД.
РИОСВ – Плевен издаде и три наказателни постановления. За неводене на отчетност по Закона за управление на отпадъците дружество „Мизия-96“ АД в Плевен е санкционирано с 2000 лв. Наложена е имуществена санкция от 5000 лв. и на  „Олива“ АД, Кнежа след като е установено, че фирмата не е уведомила екоинспекцията на най-ранен етап за своето инвестиционно намерение „Цех за дегаминг и производство на лецитин, реконструкция на съществуваща производствена сграда“ .

Образователни инициативи по повод Деня на водата

Басейновата дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалният исторически музей в Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен организират поредица от образователни инициативи, посветени на Деня на водата – 22 март.
Програмата включва:
20 март, неделя
11 часа – Дискусия за опазване на водата с представители на скаутски клуб „Лъвче“ – Плевен, клуб на скаутски клуб „Лъвче“ – Плевен
21 март, понеделник 
10,30 часа – Ден на водата и Първа пролет в ОДЗ „Звънче“, Плевен
12,45 часа – Дискусия за опазването на водата с ученици от ОУ „Лазар Станев“ –Плевен
14 часа – Дискусия за опазването на водата със студенти, специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ в Медицински университет – Плевен
22 март, вторник
13,30 часа – Час по екология в Музея с ученици от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен
15,30 часа – Ден на водата, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – с. Байкал, община Долна Митрополия
23 март, сряда  
10,30 часа – Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Щурче“ – Плевен
24 март, четвъртък 
10,30 часа – Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Зорница“ – Плевен
13,30 часа – Час по екология в Музея с ученици от Прогимназия „Цветан Спасов“ – Плевен
25 март, петък 
10,30 часа – Екологична арт работилница в Защитено жилище, кв. „Сторгозия“ - Плевен
Кампанията за Седмицата на водата се посвещава в памет на дългогодишния ръководител на отдел „Природа" в РИМ – Плевен и еколог доц. д-р Иван Райчев. Инициативите се подкрепят от РЗИ – Плевен и Български младежки червен кръст – Плевен.
Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г. Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година –  ден за честване, ден за промяна, ден за подготовка. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на  универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите.На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата и имат силата да направят промяна. Те се вдъхновяват от информацията, която имат и я използват, за да предприемат действия за промяна.

Подробна информация за инициативите в Деня на водата – 22 март можете да намерите на
http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=69

Литературен конкурс "Мими Праматарова"

Националният Доверителен Екофонд обяви десетото поредно издание на литературния конкурс “Мими Праматарова”. Тази година конкурсът е на тема “Климатът и аз. Човешкото лице на климатичните промени”

Конкурсът е насочен към ученици от българските средни училища.

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени и на сайта Климатът и Аз:  http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/ , както и на сайта на НДЕФ: http://ecofund-bg.org/годишни-награди/ .

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опаване и ползване

На 26 февруари РИОСВ – Плевен свика комисия с представители на Държавните горски и ловно стопанства и oбщините от Ловешка област. Комисията разпредели 500 кг сухо тегло- цвят на лечебна иглика, растение под специален режим на опазване и ползване, определени за 2016 г. със заповед на министъра на околната среда и водите. Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна иглика от находища в Ловешка област.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.
В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.

Планът за контролната дейност на РИОСВ - Плевен за 2016 г. е утвърден от министъра на околната среда и водите

РИОСВ Плевен ще осъществява контролна дейност през 2016 г. съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите план.
На контрол по компоненти и фактори на околната среда ще подлежат 560 бр. обекти, от които 19 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и 64 бр. обекти, подлежащи на комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.
Планът за контролна дейност е публикуван на Интернет страницата на РИОСВ Плевен и може да бъде намерен на адрес:  http://riew-pleven.eu/kontrdnst.html

Изменения в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2014 г.
С промените в  Наредбата за ОВОС се урежда и реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б и глава седма на ЗООС, относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО, чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Публикувани са нови образци в сектор: Административни услуги/Формуляри, образци /ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.

РИОСВ - Плевен ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

От 01.01.2016 г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от ЗУО.

Удостоверенията ще бъдат изисквани по служебен път от НАП от страна на РИОСВ Плевен във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
До всички стопански обекти, извършващи дейности с органични разтворители

РИОСВ- Плевен информира всички стопански субекти,  извършващи  дейности с  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, попадащи в обхвата на Приложение №1 на Наредба №7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.), че  секторните ръководства за прилагане на изискванията на наредбата към съответните категории дейности са актуализирани.  Актуалните секторни ръководства са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите от 20.01.2016 г.  и заменят секторните ръководства, издадени през 2005 г. Съдържанието им е осъвременено, допълнено и приведено в съответствие с промените в нормативната актове, относими към дейностите с разтворители. Те съдържат информация за използваните технологии в засегнатите сектори, приложимите изисквания и допустимите изключения за действащите инсталации на територията на страната. Представени са специфични за секторите указания и процедури за оценка, мониторинг и измерване на емисиите, доказване на съответствие с емисионните ограничения, определянето и избора на най-добрите налични техники (НДНТ), вкл., определяне на примерни мерки за намаляване употребата на органични разтворители (ОР) и емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), докладване пред компетентните органи и др.
Представените указания се основават на достъпна информация както за преобладаващите в страната, така и за съвременните достижения за съответните производствени процеси и дейности, тяхното потенциално въздействие върху околната среда, НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС.
Актуалните секторни ръководства са достъпни на интернет-страницата на ИАОС http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/, при необходимост могат да бъдат предоставени и от РИОСВ-Плевен.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0878186725.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Влязоха в сила новите изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари съответстващи  Етап ІІ – тяхната експлоатация, поддържане и контрол.
Някои от операторите на бензиностанции, преминали през основен ремонт, реконструкция или изградили нови бензиностанции са приложили тези изисквания.
Обекти, които към момента не са ремонтирани или реконструирани следва задължително до 31 декември 2016 г. да оборудват всяка колонка на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари, съответстващи на Етап ІІ. 
Поддържането и контролът на нормалното функциониране на системите за улавяне на бензинови пари се гарантира от операторите на бензиностанциите по следния начин:
- За всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован, прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на улавяне на бензинови пари;
- За всяка система операторът трябва да спазва реда, начина и изискванията за оправомощени лица, които да осъществяват проверка на ефективността за улавяне на бензинови пари при експлоатация на съответстващите системи, които се прилагат както при въвеждане в експлоатация на системата, така и по време на текущото използване на оборудването. Оправомощените лица, извършващи проверка за ефективността представляват Български институт по метрология. Редът и начина за организиране и провеждане на първоначалните и текущи проверки и доказване съответствието на системите с Етап ІІ за улавяне на бензинови пари е определен в Наредба № 16.

Краен срок за подаване на годишни отчети за оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове - 15 февруари 2016 г.

ВАЖНО!!! Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

От 2015 г. е в сила и се прилага Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. за флуорсъдържащи газове. Той отменя изцяло Регламент № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.
Регламент № 517 включва редица изисквания за обслужващите техници и операторите на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), като напр. флуоровъглеводороди (НFC):

 1. Те се задължават да осигурят предотвратяване и ограничаване на емисиите от изтичане на ФПГ от оборудването, което стопанисват или ползват. Необходимо е да знаят дали и колко често оборудването следва да се проверява за течове и да водят документация (технически досиета на оборудването) за тези проверки;
 2. Задължително е използването на автоматични системи за откриване на течове в инсталации с над 500 т. CO2 еквивалент;
 3. Количеството ФПГ в инсталациите трябва да бъде приравнено към еквивалент CO2 /въглерод диоксиден еквивалент/, изразен в тонове – единица, отразяваща потенциалното въздействие върху глобалното затопляне;
 4. От 01.01.2017 г. продукти и оборудване, което съдържа ФПГ или чието функциониране зависи от използването на ФПГ няма да се пуска на пазара ако не е с поставен етикет, съдържащ информация за масата на веществото (ФПГ) и въглерод диоксиден еквивалент;
 5. До 31.12.2016 г. не подлежат на проверка хладилни и климатични инсталации, и друго оборудване, съдържащо и работещо с ФПГ, с количества по-малки от 3 кг.;
 6. При всяка проверка или ремонт на контура на флуорсъдържащите газове, както обслужващите предприятия, така и операторът, трябва да гарантират, че техникът, натоварен с тази задача, има съответния сертификат за работа с флуорсъдържащи газове или е преминал обучение за този вид оборудване. Освен това операторите на всички видове оборудване трябва да вземат необходимите мерки за подходящо възстановяване и/или унищожаване на флуорсъдържащите газове преди бракуването на инсталацията;
 7. Въвежда се и т.н. „поетапно намаляване на флуоровъглеводородите“ („HFC phase-down“). Това поетапно намаляване на флуоровъглеводородите предполага много по-малко използване на флуоровъглеводороди в бъдеще, по-специално за тези от тях, които имат сравнително голям потенциал за глобалното затопляне (ПГЗ). Поради тази причина операторите имат ясен стимул да инвестират в оборудване, използващо газове с минимално възможното въздействие върху глобалното затопляне, включително такова, което използва алтернативни газове, като въглеводороди, амоняк и въглероден диоксид;
 8. При купуване на ново оборудване операторите следва освен това да са запознати със забраната за използване на определени флуорсъдържащи газове в ново оборудване. Считано от 2020 г., се забранява зареждането на някои видове хладилно оборудване с нови (свежи) флуорсъдържащи газове с много силно въздействие върху глобалното затопляне;
 9. Разширява сe обхвата на оборудването, от което произтичат задължения за оператори и техници: стационарно хладилна оборудване; стационарно климатично оборудване; стационарни топлинни помпи, стационарно противопожарно оборудване; хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета; електрически комутационни апаратури; двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент;

Крайният срок за подаването на задължителните годишни отчети в РИОСВ-Плевен е 15 февруари 2016 г. Отчетите се изготвят и представят въз основа на нормативните изисквания на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като тези данни са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015 г.
Също така, следва да се има  предвид от операторите на инсталациите и хладилните техници, че в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 г., честотата на проверките за течове и задължението за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислен в тона СО2 еквивалент. Изключения от изискванията на чл. 4 са в сила до 31-ви декември 2016 г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 кг. хладилен агент/ 6 кг. хладилен агент за херметически затворено оборудване.

Приключи 40-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 15 до 17 януари. To се извърши от екип,  включващ представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,  Българско дружество за защита на птиците и експерт от РИОСВ – Плевен.
Въпреки неблагоприятните зимни условия - някои от водоемите са напълно,а други частично замръзнали са обходени влажни зони с около 40 точки за наблюдение, по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, рибарници и блата.  
Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, голям гмурец, малък гмурец, черноврат гмурец, черногуш гмуркач, зимно бърне, жълтокрака чайка, речна чайка, лиска, зеленонога водна кокошка, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, черна качулата потапница, малък нирец, звънарка, голям горски водобегач, земеродно рибарче и др. При яз. Горни-Дъбник са преброени над 1500 зеленоглави патици и над 2300 лиски.
Установени са и други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, син синигер, дългоопашат синигер, сива сврачка, щиглец, зеленика, черен кълвач, голям пъстър кълвач, кос, хвойнов дрозд, черешарка, бяла и планинска стърчиопашка и др.

Събраните данни ще бъдат предадени за анализ на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие  след което може да се направят изводи за  популациите на водолюбивите птици и за местата на територията на цялата страна, където зимуват.

За дейности, свързани с употребата на ЛОС се подава справка в срок до 31 март 2016г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 1. нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 2. импрегниране , ламиниране, слепване;
 3. почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 4. производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 5. дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2016 г. са  длъжни да представятинформация за консумацията и вложените през 2015г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органичен разтворител превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение № 2  на Наредба№ 7/23 окт. 2003 г. операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл. 20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2016 г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст. експерт ЛОС  на телефони 064/806 978  и 0878186725.

На 20 януари изтича срокът за подаване на справки за билки

На 20.01.2016 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ – Плевен на обобщена информация (Справки) за изкупените, обработените и реализираните през 2015 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази в области Плевен и Ловеч.

Програма с инициативи във връзка с провеждането на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Програма с подготвени инициативи от РИОСВ – Плевен
във връзка с провеждането на Европейската седмица
за намаляване на отпадъците

  24 ноември, вторник, 09.00 часа – ЦДГ „Щурче“ – презентация на тема „Рециклиране“, демонстрация на съдове за разделно събиране и изработване на макети от отпадъци под мотото „Да дадем втори шанс на отпадъците“
Целева група – 3 – 7 години
Брой деца, който ще вземат участие – 140 бр.
25 ноември, сряда, 09.30 часа – ОДЗ „Гергана“ - презентация на тема „Рециклиране“ , демонстрация на съдове за разделно събиране и изработване на макети от отпадъци под мотото „Да дадем втори шанс на отпадъците“
Целева група – 3 – 7 години
Брой деца, който ще вземат участие – 150 бр.
27 ноември, 10.00 часа – ЦДГ „Кокиче“ - презентация на тема „Рециклиране“ , демонстрация на съдове за разделно събиране
Целева група – 5 – 6 години
Брой деца, който ще вземат участие – 30 бр.

За повече информация за Европейската седмица за намаляване на отпадъците - http://bamee.org/ewwr/

Загражденията на мечките в зоопарк "Кайлъка" вече са обезопасени

Кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“ вече са пуснати извън убежището в рамките на външното ограждение, след обезопасяването му.
Предписанията за обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“  е направено от експерти на РИОСВ-Плевен, след проверка по сигнал от 1 август, при която е установено, че една от двете кафяви мечки в зоопарка  е напуснала заграждението. Предписанията са изпълнени и външното ограждение вече е обезопасено. 
Избягалата женска мечка – Виктория не е напускала територията на зоологическата градина.

Предприети са мерки след излизането на мечката Виктория от убежището и в зоопарк "Кайлъка" - Плевен

На 4 август 2015 г. експерти от Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Плевен извършиха проверка на зоопарк „Кайлъка“ във връзка с избягалата от ограждението си кафява мечка на 1 август. Дадени са предписания на кмета на община Плевен за допълнително обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки, за да бъде предотвратено ново бягство на животните.
Ще бъде извършен последващ контрол по изпълнение на предписанията.

Експерти от РИОСВ - Плевен участваха в международно преброяване на белия щъркел

Експерти на РИОСВ – Плевен се включиха в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години, като в България бе в периода 15 юни – 15 юли 2015 година.  В нашата страна инициативата бе координирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Целта на преброяването бе събиране на информация за местонахождението на гнездата, техния брой, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броят на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Експерти от РИОСВ-Плевен посетиха 141 населени места в 11 общини на територията на областите Плевен и  Ловеч. Преброени бяха общо 275 гнезда на бял щъркел и 453 екземпляра оперени малки бели щъркели.

Най-много гнезда на бял щъркел са установени в селата Крушовица (15 гнезда),  Горни Дъбник (9 гнезда),  Садовец (9 гнезда), общ. Долни Дъбник;  Ставерци (13 гнезда), с Ореховица (10 гнезда),  Брегаре (9 гнезда), общ. Долна Митрополия и с Бохот (10 гнезда), общ. Плевен. Най-много оперени малки екземпляра в едно гнездо са установени в с. Сухаче, общ. Червен бряг – 5 .

 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

 Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Той  е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората.

На 13 юли 2015 изтича срокът на издадените разрешения и регистрационни документи по отменения Закон за управление на отпадъците

РИОСВ Плевен напомня на лицата, извършващи дейности с отпадъци, че срокът на издадените по реда на отменения Закон за управление на отпадъците разрешения и регистрационни документи изтича на 13.07.2015 г. (§ 6., ал. 1 от  Преходни и заключителни разпоредби на нов ЗУО, обнародван в ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.).
В чл. 35 от Закон за управление на отпадъците са уточнени документите, които трябва да притежавате за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Заявленията за издаване на съответния документ по чл. 35 от ЗУО се подават по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, който можете да намерите на страницата на РИОСВ Плевен. ( раздел формуляри/образци)

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Извънредна проверка по сигнал за изтичане на газ от сондаж "И-Е-2-Деветаки"

РИОСВ – Плевен взе участие в назначена от Областния управител на област Ловеч комисия, която извърши съвместна проверка на газов сондаж “И-Е-2 Деветаки”. Комисията е свикана в следствие на подадени от жители на с. Деветаки сигнали за изтичане на газ. Комисията е съставена от експерти на Областна администрация – Ловеч, Община Ловеч, Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Ловеч и РИОСВ – Плевен.
При проверката  е констатирано разрушено затръбие на сондажа в резултат от злонамерена човешка дейност. От сондажа се изпуска природен газ и кондензна течност, примесена с петролни продукти и други съединения. В резултат на изпускането е замърсен атмосферния въздух в района на местността “Деветашко плато” и почвата около сондажа на площ около 700 – 800 кв.м. Изхождайки от структурата на почвата, изтеклия конденз е предпоставка за замърсяване на подпочвени води или подпочвени водни източници. Взети са почвени извадки за анализ на вида и степента на замърсяване на терена.
Комисията е излязла с решение за незабавно вземане на мерки за възстановяване на затръбието на сондажа и прекратяване на замърсяването на терена и атмосферния въздух и установяване на собствеността на съоръжението и терена около него.
След излизане на резултатите от химичния анализ на почви и вода, РИОСВ – Плевен ще предприеме необходимите законосъобразни последващи действия.

Вековен дъб в центъра на Плевен е обявен за защитен

Вековен  дъб  в центъра  на  Плевен е обявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите на 02.01.2014 г. (обн. в ДВ,  бр. 8/28.01.2014 г.) Дървото се намира до ресторант “Спиди”.
Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървото. Нарушителите се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
В съседство на обявеното за защитено дърво се намира още един летен дъб, който е с по-големи размери. Дървото е в имот, собственост на “НАРМАГ” ООД. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, вековни или забележителни дървета в или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото. Собственикът на имота отказва да даде съгласието си.

Обявена е нова защитена местност "Вятърница" в землището на с. Комарево

Със заповед № РД-16 от 12 януари 2012 г.  на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност - “Вятърница” е землището на село Комарево, общ. Долна Митрополия. Общата площ на защитената местност е 527.821 дка. В границите й се забранява промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите. Нарушителите на заповедта за обявяване се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН - град София и е свързано с опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче и неговото местообитание в землището на село Комарево, в имоти, собственост на Община Долна Митрополия. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на род Astragalus (Сграбиче) в България. Поради високата му консервационна стойност той е включен в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на Република България, т. 1. с категория “Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен мащаб.
Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Югозападна Русия. У нас са потвърдени само 2 негови находища – в северната част на долината на Струма при Бобошево, Кюстендилско и в Дунавската равнина при село Комарево, Плевенско.
Популациите на вида в тези места са с висока численост, но заемат много ограничена площ и фактът, че се намират в райони със значително антропогенно въздействие ги прави особено уязвими.
Популацията на Вълнестоцветното сграбиче в землището на Комарево е локализирана югоизточно от село Комарево и северно от село Рибен и заема предимно заравнените билни терени и слабо наклонените участъци на хълмовете в местността “Вятърница”. Нейната численост е над 1000 индивида, разпределени равномерно или на малки групи.
Почти цялата защитена територия, според начина на трайно ползване, представлява пасище, мерá и е предназначена за нуждите на селското стопанство. В нейно съседство се намират обработваеми земи или временно неизползвана орна земя. Разораването на пасищата, водещо до разкъсване или необратима загуба на хабитата, е потенциална заплаха за находището на Вълнестоцветното сграбиче. Оцеляването на вида е пряко свързано с опазването на неговото специфично местообитание.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*