За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

Фотоконкурс природолюбие в четири сезона

Фотоконкурс „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“

 

Международни кампании


2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

22 март - Световен ден на водата

Световен ден на водата


Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето" 2018-2019


Животни в беда

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

215 защитени дървета са заснети на територията на РИОСВ-Плевен

На 215 вековни дървета, обявени за защитени, на територията на РИОСВ – Плевен (в областите Плевен и Ловеч) бе направено геодезическо заснемане. То е извършено по проект „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“ през 2019 г.  
Най-много са заснетите екземпляри от видовете Летен дъб - 117, Цер - 22, Космат дъб – 27 и Черна топола – 13. Извършено е заснемане и на 8 екземпляра от вида Източен чинар, по 5 – от Бяла топола и Бяла черница, по 4 – от видовете Полски бряст и Благун, по 2 - Дива круша и Полски клен и по 1 екземпляр от видовете Зимен дъб, Обикновен бук, Гледичия, Орех, Полски ясен и Скоруша.
Само 13 от защитените дървета, на които е извършено геодезическо заснемане, се намират на територията на област Ловеч. Останалите 202 са в област Плевен. Най-много защитени дървета са заснети в общините Плевен (67), Долни Дъбник (41) и Червен бряг (20). В останалите общини броят на дърветата е в границите между 2 и 18 екземпляра.
За установените по време на геодезическото заснемане изсъхнали и невъзстановимо увредени защитени дървета ще бъдат проведени процедури за тяхното заличаване.
Най-старото вековно дърво на територията на РИОСВ – Плевен е летният дъб до с. Муселиево, община Никопол - на възраст над 500 години. То е с диаметър на ствола 2,40 м. Дървото е обявено за защитено през 1950 г. Последното обявено за защитено вековно дърво на територията на РИОСВ – Плевен - през 2018 г., е летният дъб на ул. „Бъкстон“ в гр. Плевен. Дървото е на възраст над 100 години и е с диаметър 1,10 м.
Съгласно Закона за биологичното разнообразие за защитени могат да се обявяват отделни вековни или забележителни дървета (във или извън населените места), след съгласуване със собственика на имота, в който се намира дървото. Обявяването се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник". Съгласно закона е забранено да се извършват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

РИОСВ - Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

На 22.10.2019 г. при съвместна проверка на РИОСВ-Плевен и РУ на МВР – гр. Троян са иззети общо 11 препарирани екземпляра от защитени видове животни – дива котка, калугерица, скален орел, червеноклюна потапница, кафявоглава потапница, малък ястреб, зелен кълвач, обикновен мишелов, пернатонога кукумявка,включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Проверката е извършена по сигнал в частен дом в с. Черни Осъм, общ. Троян. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, както и преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. Забранено е препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Също унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени. Нарушение на закона е разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. Вземане на намерени мъртви екземпляри, както и притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
Няма замърсяване на въздуха в Плевен в следствие пожара в индустриална зона

Във връзка с възникнал около 16 ч. на 16.10.2019 г. пожар в сграда в източната индустриална зона на гр. Плевен експерти на РИОСВ – Плевен направиха оглед на място съвместно с екипите на службите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Гражданска защита“.
Установено е, че се е запалил склад с електроматериали и кабели. Пожарът е бил придружен с временно задимяване с характерен мирис. В 19 ч. огънят е овладян. 
Автоматичната измервателна станция на ИАОС, както и мобилната станция на Гражданска защита, не са регистрирали превишения на контролираните основни показатели за качество на атмосферния въздух. 

МОСВ обявява фотоконкурс "ПриРодоЛюбие в 4 сезона"

Министерството на околната среда и водите обявява фотоконкурс на тема „ПриРодоЛюбие в 4 сезона“. Каним за участие изкушените да намират красотата в природата и да я запечатват в кадри, които са готови да споделят. Фотографиите трябва да отговарят на едно важно условие – да отразяват красотата на родната природа през четирите сезона, да са актуални, заснети в България през последните две години.
Всеки участник може да изпрати до 4 снимки, като е желателно, но не задължително, те да са от различни сезони. Конкурсът се открива на 4 октомври и фотографиите ще се приемат до 25 октомври 2019 г. включително. Снимките може да  изпращате на адрес moew@moew.government.bg. Всички, отговарящи на изискванията и допуснати до участие в конкурса снимки, ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на министерството.
На финала ще бъдат класирани по 3 фотографии във всяка категория – „Пролет“, „Лято“, „Есен“ и „Зима“, съответно с първо, второ и трето място. Творбите ще бъдат оценявани от жури с почетен председател министъра на околната среда и водите Нено Димов. Арт стойността им ще преценява професионалният фотограф Десислава Кулелиева. В журито ще има представители на пресцентъра на МОСВ, както и на дирекция „Национална служба за защита на природата“.
Резултатите ще бъдат обявени на фейсбук страницата до 31 октомври 2019 г., а отличените творби ще станат част от годишния календар на МОСВ за 2020 г. Наградният фонд се състои от ваучери за първо, второ и трето място съответно на 5, 4 и 3 нощувки в посетителските центрове на МОСВ, които се намират в Аркутино, Камчия, Смолян, Батак, Предела, Огоста и Национален парк „Пирин“.

Регламент за участие във фотоконкурса
Общи условия за участие във фотоконкурса
За допълнителна информация - тук

Инициативи, посветени на Седмицата на мобилността

Регионалната инспекция по околна среда и води - Плевен (РИОСВ) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) организираха поредица от инициативи в детски заведения в града под надслов „Безопасно ходене и колоездене“, посветени на Седмицата на мобилността.
Занимателни екологични уроци имаха децата от градините  „Ралица“, „Първи юни“ и „Щастливо детство“ - филиал „Приказен свят“. На малчуганите беше представена анимационна презентация с послание как да пазим околната среда и множеството ползи за здравето на хората чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша или колоездене. Специален акцент в дискусиите беше обърнато на ежедневните стъпки в детската градина за опазването на въздуха и водата.
Децата получиха подаръци картинки и материали за оцветяване.
В инициативите взеха участие около 150 деца на възраст от 2 до 5 години.

РИОСВ-Плевен провери сигнали за замърсяване на въздуха

РИОСВ-Плевен провери сигнали за замърсен въздух на териториите на  общините Долни Дъбник и Червен бряг, постъпили в периода 17-20.09.2019 г. Експертите установиха самозапалване и тлеене на общински депа за твърди битови отпадъци, както и обработка на земеделски масиви – вероятни причини за замърсяването на въздуха.
Съвместно с Регионална лаборатория - Плевен към ИАОС от 20.09.2019г до 23.09.2019 г. беше поставена мобилна автоматична станция в района на сметището на Долни Дъбник за измерване на неорганизирани емисии на замърсители на атмосферния въздух. Анализът на получените данни показа, че  няма превишаване  на  средноденонощните стойности на показателите. Констатирани са едночасови стойности  на превишаване на ФПЧ10 от тлеенето на общинското депо и от опожарени земеделски  масиви. Общинските служби предприемат своевременни мерки за ограничаване и намаляване на емисиите от депата чрез  допълнително запръстяване и гасене.

"Безопасно ходене и колоездене" е мотото на Седмицата на мобилността през 2019 г.

И тази година Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ - Плевен) и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)  организират инициативи по повод Седмицата на мобилността и Деня без автомобили.
През 2019 г. темата на кампанията „Безопасно ходене и колоездене“ и мотото „Върви с нас!“ поставят в центъра на вниманието ползите от активните видове транспорт за нашето здраве, околната среда и по-доброто качество на живот.
Целта на кампанията е да се насърчат органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират екологосъобразно придвижване сред населението – един от основните фактори за превръщане на нашите градове в по-приятни места за живот и работа, чрез различни инициативи
В периода 24 – 27 септември БДДР и РИОСВ – Плевен организират отрити уроци в четири детски заведения в града.

Над 15 тона отпадъци бяха събрани в Плевен на 14 септември

Над 15 тона отпадъци са депонирани в Плевен на 14 септември. Отпадъците бяха събрани по време на многобройните акции, организирани, в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“. В Плевенска и Ловешка област в събота са депонирани над 112 тона отпадъци на регионалните депа.  
Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ),  Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална лаборатория (РЛ) към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) подкрепиха няколко инициативи в Плевенска област.
„Когато пазим бреговете чисти, пазим и реките“, припомни директор на БДДР инж. Петър Димитров по време на почистването на брега на река Дунав в село Байкал. Участниците получиха традиционни грамоти „Приятел на Дунав“, които носят посланието да пазим реките и бреговете си чисти.
„Изхвърлянето на отпадъци не на определените места, нанасяме на природата вреда за стотици години“, посочи директорът на РИОСВ – Плевен Габриел Савов по време на акцията за почистване около язовирите в парк „Кайлъка“. Г-н Савов припомни колко много време е необходимо за разграждането на най-често намерените отпадъци – пластмасови чашки, фасове и опаковки от храна.
РИОСВ – Плевен, БДДР и РЛ към ИАОС призовават всички жители и гости на Плевен и Плевенска област да изхвърляме отпадъците само на определените места, за да живеем в една по-чиста и здравословна среда.  снимки

Обществено обсъждане на предложения за промяна в границата на Природен парк „ПЕРСИНА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩА ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД БЕЛЕНЕ, ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И СЕЛО ЛОЗИЦА, ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) “Персина“, както следва:

пълният текст

РИОСВ-Плевен бе домакин за празника на околната среда


На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна второкласници от Начално училище „Патриарх Евтимий“. Експертите от РИОСВ - Плевен проведоха занимателна дискусия „Да опазваме въздуха. Да разрешим проблемите с изменението на климата“ . Децата се включиха с интерес в обсъждане на темата за опазване чистотата на въздуха и за озоновия слой. В края на дискусията децата изгледаха образователния филм за деца „Ози, Озон“.

Проведен информационен ден по програма Life на Европейския съюз
На 21 май 2019 г., РИОСВ – Плевен в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година. 
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.
Бяха представени целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата. снимки
Как да пестят водата си припомниха "Палавите мишлета" от ДГ "Щастливо детство" - Плевен


Във връзка с кампанията „Вода за всички! Всеки е важен!“ за Световния ден на водата, която се провежда от 18 – 22 март специалисти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен посетиха група „Палави мишлета“ на ДГ „Щастливо детство“ – Плевен с много подаръци. Те припомниха на децата за пътя на малката капка, защо водата е толкова важна за нас и как да я пестим.

 

Нова защитена местност ще опазва рядка дъбова гора в Дунавската равнина

Нова защитена местност – „Либичево усое“, е обявена в землището на село Върбица, община Плевен. Територията се поставя под защита с цел опазване на изключително рядка за Дунавската равнина семенна дъбова гора – от космат дъб (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercеta virgiliana) и цер (Quercus cerris). Защитената местност е обявена на основание чл. 39, ал.1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) със заповед №РД–2/03.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Гората е местообитание и на редица защитени видове животни като – дива котка (Felis silvestris), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена чинка (Fringilla coelebs), южен славей (Luscinia megarhynchos), Малък пъстър кълвач (Dendrocopus minor), елов певец (Phylloscopus collybitu), папуняк (Upupa epops), голям ястреб (Accipiter gentilis), обикновен мишелов (Buleo buteo).
Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ от членове на научната общност – представители на Катедра „Екология и Опазване на природната среда“ в Биологически факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и на Института за гората на БАН. То е подкрепено от собственика на територията – община Плевен, местната общност – на с. Върбица, както и от Фондация за околна среда и земеделие.
Територията попада в границата на защитена зона BG0000181 „Река Вит“ по Директива 92/43/ЕИО, където се опазва целево приоритетно местообитание 9110* „Евро сибирски степни дъбови гори“ от Ouercus spp. c космат дъб, виргилиев дъб и цер като гора във фаза на старост за района на област Плевен и региона на Дунавската равнина.
В границата на защитената местност се въвеждат забрани, сред които са: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; строителство и поставяне на преместваеми обекти, вкл. осветителни тела, беседки, барбекюта, пейки, въжени съоръжения, наблюдателни кули; провеждане на всякакви сечи (вкл. сеч на единични дървета, независимо от тяхното състояние; влизане, преминаване и паркиране на МПС; търсене, проучване и добив на подземни богатства.
Защитена местност „Либичево усое“ е обявена на основание чл. 39, ал.1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) със заповедта №РД–2/03.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите. Проведено е и съгласуване с МЗХГ и ИАГ. Създадена е комисия (по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ) с представители на заинтересованите институции, вкл. РИОСВ - Плевен, Регионална дирекция по горите – Ловеч, областна администрация - Плевен, община Плевен, областна дирекция „Земеделие“ - Плевен, общинска служба „Земеделие“ - Плевен, общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ – Плевен. След дискусия единодушно всички експерти са взели решение за обявяване на защитена местност „Либичево усое“.

Приключи Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен

Приключи 43-тото Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен. То се проведе от 11 до 13 януари . И тази година  преброяването се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институтa по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и експерт от РИОСВ – Плевен.

Обходени бяха влажни зони в областите Плевен и Ловеч и 45 точки на наблюдение по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и  Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници и блата.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, голям горски водобегач, ням лебед, поен лебед, къдроглав пеликан, сив жерав, сива гъска, червен ангъч, голяма белочела гъска,  жълтокрака чайка, звънарка и зеленоножка .

По време на преброяването са наблюдавани и други видове птици - обикновен мишелов,  белоопашат мишелов,  северен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям ястреб, морски орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, чинка, сива сврачка, земеродно рибарче, кукумявка и др.

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, откъдето след анализ може да се определят състоянието на популациите на водолюбивите птици и състоянието на местата, където те зимуват на територията на цялата страна.

Представяне на годишната информация за консумацията на органични разтворители за 2018 г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.   

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2019г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2018г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/air/INFO_Consum_VOC_2018.doc.  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност, определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2019г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към гл.експерт инж.Юлияна Резашка на телефони 064/806978  и 0886466293.

Отлагане на задължителното отчитане чрез Националната система за управление на отпадъците

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че воденето на отчетността и предоставянето на информация чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС се отлага за 01.01.2021.
Промяната е обнародвана в ДВ, бр.1/2019г. (извънреден), Параграф 29 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Във връзка с цитираната промяна, годишните отчети по отпадъци за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година на хартиен носител в ИАОС по реда на чл. 23 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

РИОСВ - Плевен взе участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинга на кафява мечка /Ursus arctos/ в съвместни екипи с представители на горски стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, временни лежанки. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.
Мониторингът се проведе в периода 23 октомври – 26 октомври 2018 г. по предварително определени маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването участваха експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.
Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

 

 

РИОСВ - Плевен бе домакин за празника на околната среда


На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна първокласници от училище „Патриарх Евтимий“. Експертите по биологично разнообразие, проведоха занимателна дискусия за „Защитените местности  и животински видове в България и как да ги опазваме.“ Децата се включиха в забавна викторина и получиха награди за активно участие.

РИОСВ - Плевен отбеляза Деня на биоразнообразието


Инспекцията отбеляза 20 май-Ден на пчелите и 22 май- Ден на биоразнообразието.   Инициативата се проведе  в Историческият музей  и в нея се включиха ученици от Езиковата  гимназия.  Пред тях   бе изнесена  презентация за пчелите и тяхното огромно значение в околната среда.
Учениците се забавляваха с игри и викторини за защитените видове растения в България. РИОСВ – Плевен изненада децата с книжки и цветни моливи.
  

Обучение за потенциални бенефициенти по програма Life на ЕС


На 17 януари 2018 г. в информационния център на РИОСВ – Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти по програма Life. В обучението взеха участие представители на общини, области и фирми.
На обучението беше представена новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life; нови правила, препоръки и насоки на ЕАСМЕ за изпълнение и отчитане на проекти;  ресурсите на интернет сайта на програма Life, както и новосъздадения сайт на български език http://www.life-bulgaria.bg/.

Обучение на потенциални бенефициенти по Програма LIFE нв ЕС

На 5 юни в информационния център на РИОСВ - Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
На 28 април бяха  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е 14 септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти. снимки

Употребата на органични разтворители подлежи на отчет и контрол

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                  

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2018г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2016г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.org/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2018г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка-ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0886466293.

Обучение за потенциални кандидати по програма Life на 5 юви в гр. Плевен

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец юни 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а 
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

В гр. Плевен се проведе семинар по програма Life на ЕС

Днес, 28 април в зала „Плевен“  на Областна администрация-Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
Очаква се от 28 април да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.
Снимки

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*