За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

 

Международни кампании


Европейска седмица на устойчивото развитие

5 юни - Световен ден на околната среда


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Влязоха в сила новите изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари съответстващи  Етап ІІ – тяхната експлоатация, поддържане и контрол.
Някои от операторите на бензиностанции, преминали през основен ремонт, реконструкция или изградили нови бензиностанции са приложили тези изисквания.
Обекти, които към момента не са ремонтирани или реконструирани следва задължително до 31 декември 2016 г. да оборудват всяка колонка на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари, съответстващи на Етап ІІ. 
Поддържането и контролът на нормалното функциониране на системите за улавяне на бензинови пари се гарантира от операторите на бензиностанциите по следния начин:
- За всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован, прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на улавяне на бензинови пари;
- За всяка система операторът трябва да спазва реда, начина и изискванията за оправомощени лица, които да осъществяват проверка на ефективността за улавяне на бензинови пари при експлоатация на съответстващите системи, които се прилагат както при въвеждане в експлоатация на системата, така и по време на текущото използване на оборудването. Оправомощените лица, извършващи проверка за ефективността представляват Български институт по метрология. Редът и начина за организиране и провеждане на първоначалните и текущи проверки и доказване съответствието на системите с Етап ІІ за улавяне на бензинови пари е определен в Наредба № 16.

Краен срок за подаване на годишни отчети за оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове - 15 февруари 2016 г.

ВАЖНО!!! Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

От 2015 г. е в сила и се прилага Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. за флуорсъдържащи газове. Той отменя изцяло Регламент № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.
Регламент № 517 включва редица изисквания за обслужващите техници и операторите на оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), като напр. флуоровъглеводороди (НFC):

 1. Те се задължават да осигурят предотвратяване и ограничаване на емисиите от изтичане на ФПГ от оборудването, което стопанисват или ползват. Необходимо е да знаят дали и колко често оборудването следва да се проверява за течове и да водят документация (технически досиета на оборудването) за тези проверки;
 2. Задължително е използването на автоматични системи за откриване на течове в инсталации с над 500 т. CO2 еквивалент;
 3. Количеството ФПГ в инсталациите трябва да бъде приравнено към еквивалент CO2 /въглерод диоксиден еквивалент/, изразен в тонове – единица, отразяваща потенциалното въздействие върху глобалното затопляне;
 4. От 01.01.2017 г. продукти и оборудване, което съдържа ФПГ или чието функциониране зависи от използването на ФПГ няма да се пуска на пазара ако не е с поставен етикет, съдържащ информация за масата на веществото (ФПГ) и въглерод диоксиден еквивалент;
 5. До 31.12.2016 г. не подлежат на проверка хладилни и климатични инсталации, и друго оборудване, съдържащо и работещо с ФПГ, с количества по-малки от 3 кг.;
 6. При всяка проверка или ремонт на контура на флуорсъдържащите газове, както обслужващите предприятия, така и операторът, трябва да гарантират, че техникът, натоварен с тази задача, има съответния сертификат за работа с флуорсъдържащи газове или е преминал обучение за този вид оборудване. Освен това операторите на всички видове оборудване трябва да вземат необходимите мерки за подходящо възстановяване и/или унищожаване на флуорсъдържащите газове преди бракуването на инсталацията;
 7. Въвежда се и т.н. „поетапно намаляване на флуоровъглеводородите“ („HFC phase-down“). Това поетапно намаляване на флуоровъглеводородите предполага много по-малко използване на флуоровъглеводороди в бъдеще, по-специално за тези от тях, които имат сравнително голям потенциал за глобалното затопляне (ПГЗ). Поради тази причина операторите имат ясен стимул да инвестират в оборудване, използващо газове с минимално възможното въздействие върху глобалното затопляне, включително такова, което използва алтернативни газове, като въглеводороди, амоняк и въглероден диоксид;
 8. При купуване на ново оборудване операторите следва освен това да са запознати със забраната за използване на определени флуорсъдържащи газове в ново оборудване. Считано от 2020 г., се забранява зареждането на някои видове хладилно оборудване с нови (свежи) флуорсъдържащи газове с много силно въздействие върху глобалното затопляне;
 9. Разширява сe обхвата на оборудването, от което произтичат задължения за оператори и техници: стационарно хладилна оборудване; стационарно климатично оборудване; стационарни топлинни помпи, стационарно противопожарно оборудване; хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета; електрически комутационни апаратури; двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент;

Крайният срок за подаването на задължителните годишни отчети в РИОСВ-Плевен е 15 февруари 2016 г. Отчетите се изготвят и представят въз основа на нормативните изисквания на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, като тези данни са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2015 г.
Също така, следва да се има  предвид от операторите на инсталациите и хладилните техници, че в съответствие с изискванията на чл. 4 и чл. 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 г., честотата на проверките за течове и задължението за снабдяване на оборудването със система за откриване на течове се определят спрямо заряда на оборудването, изчислен в тона СО2 еквивалент. Изключения от изискванията на чл. 4 са в сила до 31-ви декември 2016 г. по отношение на оборудването, съдържащо по-малко от 3 кг. хладилен агент/ 6 кг. хладилен агент за херметически затворено оборудване.

Приключи 40-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

40-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 15 до 17 януари. To се извърши от екип,  включващ представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,  Българско дружество за защита на птиците и експерт от РИОСВ – Плевен.
Въпреки неблагоприятните зимни условия - някои от водоемите са напълно,а други частично замръзнали са обходени влажни зони с около 40 точки за наблюдение, по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Тотлебен, рибарници и блата.  
Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, голям гмурец, малък гмурец, черноврат гмурец, черногуш гмуркач, зимно бърне, жълтокрака чайка, речна чайка, лиска, зеленонога водна кокошка, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, черна качулата потапница, малък нирец, звънарка, голям горски водобегач, земеродно рибарче и др. При яз. Горни-Дъбник са преброени над 1500 зеленоглави патици и над 2300 лиски.
Установени са и други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, син синигер, дългоопашат синигер, сива сврачка, щиглец, зеленика, черен кълвач, голям пъстър кълвач, кос, хвойнов дрозд, черешарка, бяла и планинска стърчиопашка и др.

Събраните данни ще бъдат предадени за анализ на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие  след което може да се направят изводи за  популациите на водолюбивите птици и за местата на територията на цялата страна, където зимуват.

За дейности, свързани с употребата на ЛОС се подава справка в срок до 31 март 2016 г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 1. нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 2. импрегниране , ламиниране, слепване;
 3. почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 4. производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 5. дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                                                                                                   

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2016 г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2015г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органичен разтворител превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение № 2  на Наредба№ 7/23 окт. 2003 г. операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл. 20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2016 г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст. експерт ЛОС  на телефони 064/806 978  и 0878186725.

На 20 януари изтича срокът за подаване на справки за билки

На 20.01.2016 г. изтича срокът за подаване в РИОСВ – Плевен на обобщена информация (Справки) за изкупените, обработените и реализираните през 2015 г. билки и техния произход по позволително, както и за складовите наличности в билкозаготвителните пунктове, складовете за билки и хладилните бази в области Плевен и Ловеч.

Програма с инициативи във връзка с провеждането на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Програма с подготвени инициативи от РИОСВ – Плевен
във връзка с провеждането на Европейската седмица
за намаляване на отпадъците

  24 ноември, вторник, 09.00 часа – ЦДГ „Щурче“ – презентация на тема „Рециклиране“, демонстрация на съдове за разделно събиране и изработване на макети от отпадъци под мотото „Да дадем втори шанс на отпадъците“
Целева група – 3 – 7 години
Брой деца, който ще вземат участие – 140 бр.
25 ноември, сряда, 09.30 часа – ОДЗ „Гергана“ - презентация на тема „Рециклиране“ , демонстрация на съдове за разделно събиране и изработване на макети от отпадъци под мотото „Да дадем втори шанс на отпадъците“
Целева група – 3 – 7 години
Брой деца, който ще вземат участие – 150 бр.
27 ноември, 10.00 часа – ЦДГ „Кокиче“ - презентация на тема „Рециклиране“ , демонстрация на съдове за разделно събиране
Целева група – 5 – 6 години
Брой деца, който ще вземат участие – 30 бр.

За повече информация за Европейската седмица за намаляване на отпадъците - http://bamee.org/ewwr/

Загражденията на мечките в зоопарк "Кайлъка" вече са обезопасени

Кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“ вече са пуснати извън убежището в рамките на външното ограждение, след обезопасяването му.
Предписанията за обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки в зоопарк „Кайлъка“  е направено от експерти на РИОСВ-Плевен, след проверка по сигнал от 1 август, при която е установено, че една от двете кафяви мечки в зоопарка  е напуснала заграждението. Предписанията са изпълнени и външното ограждение вече е обезопасено. 
Избягалата женска мечка – Виктория не е напускала територията на зоологическата градина.

Предприети са мерки след излизането на мечката Виктория от убежището и в зоопарк "Кайлъка" - Плевен

На 4 август 2015 г. експерти от Министерство на околната среда и водите и РИОСВ – Плевен извършиха проверка на зоопарк „Кайлъка“ във връзка с избягалата от ограждението си кафява мечка на 1 август. Дадени са предписания на кмета на община Плевен за допълнително обезопасяване на външното ограждение на кафявите мечки, за да бъде предотвратено ново бягство на животните.
Ще бъде извършен последващ контрол по изпълнение на предписанията.

Експерти от РИОСВ - Плевен участваха в международно преброяване на белия щъркел

Експерти на РИОСВ – Плевен се включиха в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години, като в България бе в периода 15 юни – 15 юли 2015 година.  В нашата страна инициативата бе координирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Целта на преброяването бе събиране на информация за местонахождението на гнездата, техния брой, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броят на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Експерти от РИОСВ-Плевен посетиха 141 населени места в 11 общини на територията на областите Плевен и  Ловеч. Преброени бяха общо 275 гнезда на бял щъркел и 453 екземпляра оперени малки бели щъркели.

Най-много гнезда на бял щъркел са установени в селата Крушовица (15 гнезда),  Горни Дъбник (9 гнезда),  Садовец (9 гнезда), общ. Долни Дъбник;  Ставерци (13 гнезда), с Ореховица (10 гнезда),  Брегаре (9 гнезда), общ. Долна Митрополия и с Бохот (10 гнезда), общ. Плевен. Най-много оперени малки екземпляра в едно гнездо са установени в с. Сухаче, общ. Червен бряг – 5 .

 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

 Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Той  е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората.

На 13 юли 2015 изтича срокът на издадените разрешения и регистрационни документи по отменения Закон за управление на отпадъците

РИОСВ Плевен напомня на лицата, извършващи дейности с отпадъци, че срокът на издадените по реда на отменения Закон за управление на отпадъците разрешения и регистрационни документи изтича на 13.07.2015 г. (§ 6., ал. 1 от  Преходни и заключителни разпоредби на нов ЗУО, обнародван в ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.).
В чл. 35 от Закон за управление на отпадъците са уточнени документите, които трябва да притежавате за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Заявленията за издаване на съответния документ по чл. 35 от ЗУО се подават по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, който можете да намерите на страницата на РИОСВ Плевен. ( раздел формуляри/образци)

От 1 юни 2015 г. нов формат и съдържание на информационните листове за безопасност (ИЛБ)

Регламент ЕО 1272/2008 относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) установява в ЕС критериите за класификация и правилата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана система на ООН за класифициране и етикетиране на химикали (UN GHS).
Това наложи промяна и на Информационите листове за безопасност, които са основен инструмент за предоставяне на информация по веригата на доставки за опасните вещества и смеси съгласно Регламент 1907/2006 – REACH.

След 01.12.2010 г. – опасните вещества трябва да са класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно изискванията на CLP, а техните ИЛБ до 31.05.2015 г. трябва да съдържат старата и новата класификация (CLP и Директива 67/548(DSD) на веществата и да са изготвени по формата на Приложение І на Регламент 453/2010 г.

До 01.06.2015 г. – смесите трябва да се класифицират повторно и да се етикетират и опаковат съгласно CLP, а техните ИЛБ трябва да съдържат информация за старата и новата класификация на опасните им съставки.                                          
Предвидени са 2-годишни преходни периоди за преетикетиране и преопаковане на веществата и смесите, пуснати на пазара преди крайните срокове за въвеждане на новата система- съответно 2012 г. и 2017 г.

Напомняме на производителите и вносители на опасни химични вещества и смеси, че след 1 юни 2015 г. се използват само класификацията и етикетирането на веществата  и смесите по CLP.
От 1 юни 2015 г.  ИЛБ на пусканите на пазара вещества и смеси, трябва да  бъдат  изготвени съгласно изискванията на Приложение IІна Регламент 453/2010 г.
Подробна информация относно изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕО)453/2010 г.,можете да получите и от ръководствата и информацията, публикувани на сайта на ECHA и на МОСВ: http://www.chemicals.moew.government.bg

Дейности, свързани с употреба на ЛОС

РИОСВ- Плевен напомня на всички стопански субекти, извършващи  дейности, свързани с употреба на органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 1. нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 2. импрегниране , ламиниране, слепване;
 3. почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 4. производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 5. дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                                                                                                    

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2015г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2014г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органичен разтворител превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2015г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст. експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0878186725.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Извънредна проверка по сигнал за изтичане на газ от сондаж "И-Е-2-Деветаки"

РИОСВ – Плевен взе участие в назначена от Областния управител на област Ловеч комисия, която извърши съвместна проверка на газов сондаж “И-Е-2 Деветаки”. Комисията е свикана в следствие на подадени от жители на с. Деветаки сигнали за изтичане на газ. Комисията е съставена от експерти на Областна администрация – Ловеч, Община Ловеч, Областно управление пожарна безопасност и защита на населението – Ловеч и РИОСВ – Плевен.
При проверката  е констатирано разрушено затръбие на сондажа в резултат от злонамерена човешка дейност. От сондажа се изпуска природен газ и кондензна течност, примесена с петролни продукти и други съединения. В резултат на изпускането е замърсен атмосферния въздух в района на местността “Деветашко плато” и почвата около сондажа на площ около 700 – 800 кв.м. Изхождайки от структурата на почвата, изтеклия конденз е предпоставка за замърсяване на подпочвени води или подпочвени водни източници. Взети са почвени извадки за анализ на вида и степента на замърсяване на терена.
Комисията е излязла с решение за незабавно вземане на мерки за възстановяване на затръбието на сондажа и прекратяване на замърсяването на терена и атмосферния въздух и установяване на собствеността на съоръжението и терена около него.
След излизане на резултатите от химичния анализ на почви и вода, РИОСВ – Плевен ще предприеме необходимите законосъобразни последващи действия.

Вековен дъб в центъра на Плевен е обявен за защитен

Вековен  дъб  в центъра  на  Плевен е обявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите на 02.01.2014 г. (обн. в ДВ,  бр. 8/28.01.2014 г.) Дървото се намира до ресторант “Спиди”.
Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървото. Нарушителите се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
В съседство на обявеното за защитено дърво се намира още един летен дъб, който е с по-големи размери. Дървото е в имот, собственост на “НАРМАГ” ООД. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, вековни или забележителни дървета в или извън населените места се обявяват за защитени, като предложението се съгласува с физическо или юридическо лице – собственик на имота, в който се намира дървото. Собственикът на имота отказва да даде съгласието си.

Обявена е нова защитена местност "Вятърница" в землището на с. Комарево

Със заповед № РД-16 от 12 януари 2012 г.  на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност - “Вятърница” е землището на село Комарево, общ. Долна Митрополия. Общата площ на защитената местност е 527.821 дка. В границите й се забранява промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите. Нарушителите на заповедта за обявяване се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН - град София и е свързано с опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче и неговото местообитание в землището на село Комарево, в имоти, собственост на Община Долна Митрополия. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на род Astragalus (Сграбиче) в България. Поради високата му консервационна стойност той е включен в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на Република България, т. 1. с категория “Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен мащаб.
Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Югозападна Русия. У нас са потвърдени само 2 негови находища – в северната част на долината на Струма при Бобошево, Кюстендилско и в Дунавската равнина при село Комарево, Плевенско.
Популациите на вида в тези места са с висока численост, но заемат много ограничена площ и фактът, че се намират в райони със значително антропогенно въздействие ги прави особено уязвими.
Популацията на Вълнестоцветното сграбиче в землището на Комарево е локализирана югоизточно от село Комарево и северно от село Рибен и заема предимно заравнените билни терени и слабо наклонените участъци на хълмовете в местността “Вятърница”. Нейната численост е над 1000 индивида, разпределени равномерно или на малки групи.
Почти цялата защитена територия, според начина на трайно ползване, представлява пасище, мерá и е предназначена за нуждите на селското стопанство. В нейно съседство се намират обработваеми земи или временно неизползвана орна земя. Разораването на пасищата, водещо до разкъсване или необратима загуба на хабитата, е потенциална заплаха за находището на Вълнестоцветното сграбиче. Оцеляването на вида е пряко свързано с опазването на неговото специфично местообитание.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия