За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

Международни кампании


2 февруари - Световен ден на влажните зони

 

22 март - Световен ден на водата

Световен ден на водата


Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето" 2018-2019


Животни в беда

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩА ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД БЕЛЕНЕ, ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И СЕЛО ЛОЗИЦА, ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) “Персина“, както следва:

пълният текст

РИОСВ-Плевен бе домакин за празника на околната среда


На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна второкласници от Начално училище „Патриарх Евтимий“. Експертите от РИОСВ - Плевен проведоха занимателна дискусия „Да опазваме въздуха. Да разрешим проблемите с изменението на климата“ . Децата се включиха с интерес в обсъждане на темата за опазване чистотата на въздуха и за озоновия слой. В края на дискусията децата изгледаха образователния филм за деца „Ози, Озон“.

Проведен информационен ден по програма Life на Европейския съюз
На 21 май 2019 г., РИОСВ – Плевен в качеството на регионално звено за контакт по Програма LIFE на ЕС проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения към програмата. Събитието е свързано с обявяването на 4 април на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година. 
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.
Бяха представени целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата. снимки
БДДР и РИОСВ-Плевен организирват образователни инициативи за Деня на Земята

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен ще отбележат Деня на Земята 22 април с образователни инициативи.
На 22 април ученици от Средно училище „Христо Смирненски“ ще гостуват в Информационния център на БДДР. На следващия ден - 23 април, в СУ „Иван Вазов“ ще има образователна дискусия на тема „В природата нищо не съществува само“. 
В рамките на кампанията за Деня на Земята се предвижда почистване в „Кайлъка“ с възпитаници на Начално училище „Христо Ботев“.
По традиция, 22 април ще бъде отбелязан в Общинския център за извънучилищни дейности в село Байкал
Чрез тазгодишното мото на кампанията за Деня на Земята „В природата нищо не съществува само“ се акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.
Денят на Земята се отбелязва от 1970 година най-напред в САЩ.
В проявите на първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети закони за чист въздух и чиста вода на САЩ.
Всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Как да пестят водата си припомниха "Палавите мишлета" от ДГ "Щастливо детство" - Плевен


Във връзка с кампанията „Вода за всички! Всеки е важен!“ за Световния ден на водата, която се провежда от 18 – 22 март специалисти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен посетиха група „Палави мишлета“ на ДГ „Щастливо детство“ – Плевен с много подаръци. Те припомниха на децата за пътя на малката капка, защо водата е толкова важна за нас и как да я пестим.

 

Седмица на водата по повод 22 март


Със Седмица на водата, включваща поредица от образователни инициативи, ще бъде отбелязан 22 март в Плевен. Кампанията за Световния ден на водата се провежда от 18 до 22 март и се организира от Басейнова дирекция „Дунавски район“ , Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, Регионален исторически музей. Инициативата се подкрепя от Регионалната лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда и „ВиК“ ЕООД – Плевен.
Програма на седмицата на водата
Акцент в Седмицата на водата традиционно ще бъде „Час по екология в Музея“. През тази година в отдел „Природа“ ще обогатят познанията си за опазването на водата студенти от Медицински университет, ОУ „Цветан Спасов“, НУИ „Панайот Пипков“,  НУ „Единство“, НУ „Патриарх Евтимий“, СУ „Христо Смирненски“, СУ „Иван Вазов“ и НУ „Отец Паисий“. И през 2019 г. „Час по екология в Музея“ е в памет на доц. д-р Иван Райчев, дългогодишен ръководител на отдел „Природа“ и еколог.
Две детски градини също ще се включат в Седмицата на водата – „Щастливо детство“ и „Иглика“. Плевенски скаути ще бъдат първите посетители на обновения Информационен център на БДДР. В Байкал по традиция ще отбележат 22 март с анализ на водата от река Дунав и артистични работилници.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март, като се цели привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.
Темата на Световния ден на водата 2019 г. е „Вода за всички! Всеки е важен!“, Тазгодишното издание на Деня на водата се обръща към проблемите на хората, които все още са лишени от достъп до вода, като вниманието се насочва към възможността устойчивото управление на водите да се превърне във водеща сила за промяна.

Нова защитена местност ще опазва рядка дъбова гора в Дунавската равнина

Нова защитена местност – „Либичево усое“, е обявена в землището на село Върбица, община Плевен. Територията се поставя под защита с цел опазване на изключително рядка за Дунавската равнина семенна дъбова гора – от космат дъб (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercеta virgiliana) и цер (Quercus cerris). Защитената местност е обявена на основание чл. 39, ал.1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) със заповед №РД–2/03.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Гората е местообитание и на редица защитени видове животни като – дива котка (Felis silvestris), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена чинка (Fringilla coelebs), южен славей (Luscinia megarhynchos), Малък пъстър кълвач (Dendrocopus minor), елов певец (Phylloscopus collybitu), папуняк (Upupa epops), голям ястреб (Accipiter gentilis), обикновен мишелов (Buleo buteo).
Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ от членове на научната общност – представители на Катедра „Екология и Опазване на природната среда“ в Биологически факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и на Института за гората на БАН. То е подкрепено от собственика на територията – община Плевен, местната общност – на с. Върбица, както и от Фондация за околна среда и земеделие.
Територията попада в границата на защитена зона BG0000181 „Река Вит“ по Директива 92/43/ЕИО, където се опазва целево приоритетно местообитание 9110* „Евро сибирски степни дъбови гори“ от Ouercus spp. c космат дъб, виргилиев дъб и цер като гора във фаза на старост за района на област Плевен и региона на Дунавската равнина.
В границата на защитената местност се въвеждат забрани, сред които са: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; строителство и поставяне на преместваеми обекти, вкл. осветителни тела, беседки, барбекюта, пейки, въжени съоръжения, наблюдателни кули; провеждане на всякакви сечи (вкл. сеч на единични дървета, независимо от тяхното състояние; влизане, преминаване и паркиране на МПС; търсене, проучване и добив на подземни богатства.
Защитена местност „Либичево усое“ е обявена на основание чл. 39, ал.1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) със заповедта №РД–2/03.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите. Проведено е и съгласуване с МЗХГ и ИАГ. Създадена е комисия (по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ) с представители на заинтересованите институции, вкл. РИОСВ - Плевен, Регионална дирекция по горите – Ловеч, областна администрация - Плевен, община Плевен, областна дирекция „Земеделие“ - Плевен, общинска служба „Земеделие“ - Плевен, общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ – Плевен. След дискусия единодушно всички експерти са взели решение за обявяване на защитена местност „Либичево усое“.

65 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в ХІ -то издание на Националния ученически конкурс "Посланници на здравето"

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.
Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2019 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 61 проекта.
Проектите, отговарящи на регламента са 65, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта.
Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите тук.

Дъб в центъра на Плевен беше обявен за защитено вековно дърво

На 27.11.2018 г. със заповед на министъра на околната среда и водите е обявено за защитено вековно дърво – Летен дъб /Quercus robur/ в центъра на Плевен, намиращо се на улица „Бъкстон“ №5, в ПИ №56722.659.834. Заповедта за обявяване е обнародвана в държавен вестник бр. 105/2018 г.
Съгласно заповедта се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото. Нарушителите на изброените забрани се наказват с глоба за физически лица от 100 до 5000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Приключи Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен

Приключи 43-тото Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен. То се проведе от 11 до 13 януари . И тази година  преброяването се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институтa по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и експерт от РИОСВ – Плевен.

Обходени бяха влажни зони в областите Плевен и Ловеч и 45 точки на наблюдение по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и  Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници и блата.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, голям горски водобегач, ням лебед, поен лебед, къдроглав пеликан, сив жерав, сива гъска, червен ангъч, голяма белочела гъска,  жълтокрака чайка, звънарка и зеленоножка .

По време на преброяването са наблюдавани и други видове птици - обикновен мишелов,  белоопашат мишелов,  северен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям ястреб, морски орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, чинка, сива сврачка, земеродно рибарче, кукумявка и др.

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, откъдето след анализ може да се определят състоянието на популациите на водолюбивите птици и състоянието на местата, където те зимуват на територията на цялата страна.

Представяне на годишната информация за консумацията на органични разтворители за 2018 г.

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.   

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2019г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2018г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.eu/doc/FORM/air/INFO_Consum_VOC_2018.doc.  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност, определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2019г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към гл.експерт инж.Юлияна Резашка на телефони 064/806978  и 0886466293.

Отлагане на задължителното отчитане чрез Националната система за управление на отпадъците

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че воденето на отчетността и предоставянето на информация чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС се отлага за 01.01.2021.
Промяната е обнародвана в ДВ, бр.1/2019г. (извънреден), Параграф 29 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Във връзка с цитираната промяна, годишните отчети по отпадъци за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година на хартиен носител в ИАОС по реда на чл. 23 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Коледна еко работилница в градина "Щастливо детство"

Коледна еко работилница в детска градина „Щастливо детство“ в Плевен организираха експертите  от  БДДР и РИОСВ-Плевен.  Малчуганите изработиха новогодишни  картички за които използваха отпадъчни материали - стари чинийки за еднократна употреба,  брошури и салфетки.

Децата от група „Палави мишлета“ работят по проект „Малък еколог“. По време на Коледната работилница те демонстрираха уменията си за разделно събиране на отпадъци.
До края на май следващата година децата ежеседмично ще имат различни инициативи, насочени към екологично възпитание.

РИОСВ - Плевен с инициатива "Чиста природа - надежда за нас"

Експертите от дирекция „Контрол и превантивна дейност“ проведоха дискусия на тема „Чиста природа-надежда за нас“ пред шестокласници  от ОУ „Лазар Станев“.  Децата се включиха с въпроси под формата на  викторина и получиха награди за активно участие.

РИОСВ - Плевен спаси и пусна на свобода таралеж от защитен вид

На 5 ноември експерти от РИОСВ-Плевен извършиха проверка по сигнали за продажба на защитен вид таралеж по обява в Плевен. Обявата е била публикувана в интернет сайт за продажби. При посещението на мястото на мястото на срещата с продавача, той е предложил на служителите на РИОСВ-Плевен таралежа за продажба и е напуснал мястото на нарушението.
Екземплярът е пуснат на свобода в подходящо за вида местообитание, във видимо добро здравословно състояние. Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя, с цел ангажиране неговата административно-наказателна отговорност.

Таралежът /Erinaceus concolor/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

РИОСВ - Плевен взе участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинга на кафява мечка /Ursus arctos/ в съвместни екипи с представители на горски стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, временни лежанки. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.
Мониторингът се проведе в периода 23 октомври – 26 октомври 2018 г. по предварително определени маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването участваха експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.
Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

 

 

Малки еколози от градина "Щастливо детство" научиха как да пазят водата


Занимателен урок „Съкровището вода“ се проведе в детска градина „Щастливо детство“ в Плевен. Малчуганите от група „Палави мишлета“ работят по проект „Малък еколог“. По този повод им гостуваха представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен. Децата научиха защо е важно да пестим и пазим водата и как могат да го правят самите те и в къщи, и в детската градина.
„Палавите мишлета“ разказаха за своя екокът, в който има и съдове за разделно събиране на отпадъци. До края на май  следващата година децата ежеседмично ще имат различни инициативи, насочени към екологично възпитание. Следващата съвместна проява с регионалните структури на МОСВ ще е в навечерието на Коледа, когато ще бъде организирана работилница за картички от отпадъци.
Публикувано на 30.10.2018

Няма мъртва риба по брега на Искър в района на Гиген

При съвместна проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” и РИОСВ – Плевен беше установено, че мъртва риба по брега на река Искър край Гиген няма. Проверката беше предизвикана от публикации в социалните мрежи на снимка с голямо количество мъртва риба. Посочено беше, че е снимана по брега на р. Искър в района на с. Гиген.
/снимки/
Представители на двете структури на МОСВ извършиха обстоен оглед, както в посочения район, така и по брега на Искър до вливането й в река Дунав. При проверката е използван и дрон, за да се огледа по-голям периметър, но наличие на мъртва риба по брега на река Искър не е констатирано.

 

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето"

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Регламент

Формуляр І фаза

Формуляр ІІ фаза

Над 50 чувала с отпадъци бяха събрани в Байкал


Над 50 чувала с отпадъци бяха събрани по време на акцията от кампанията „Да изчистим България заедно” в село Байкал. 
/снимки/
Отборът включваше служители от Община Долна Митрополия, Басейнова дирекция "Дунавски район", РИОСВ - Плевен, Кметство с. Байкал, НЧ "Пробуда-1925", Еко клуб "Дунав" при Общински център за извънучилищни дейности, родители и жители на селото и много деца, живеещи на улица „Христо Ботев” №5 в Плевен.

Към почистването се присъединиха народният представител д-р Калин Поповски, Тихомир Николов – главен секретар на Изпълнителна агенция по околна среда и Светослав Доков - общински съветник.

В акцията участваха много деца и младежи. Към тях се обърна инж. Петър Димитров, директор на БДДР, като им напомни, че като не замърсяваме с отпадъци, допринасяме за опазването и на реките и водата като цяло. Директорът на РИОСВ – Плевен Габриел Савов демонстрира как чрез наблюдение с дрон могат да се открият замърсени терени. Д-р Поповски напомни на младите хора, че трябва да пазим уникалната си природа всеки ден.

През последните години село Байкал се радва на засилен туристически интерес. По време на акцията бяха обсъдени бъдещи действия, за да се намали замърсяването на красивия Дунавски бряг в Байкал от туристите, като поставяне на табели, съдове за разделно събиране на отпадъци и други.
Участниците в кампанията получиха грамоти „Приятел на река Дунав”.

РИОСВ - Плевен изпрати за лечение птици от защитени видове

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен  са изпратили в периода  от 1 август  до 7 септември шест защитени животни  за  лечение в Спасителен център за диви животни - Стара Загора.  Изпратени са щъркели, обикновен мишелов, черношипа ветрушка и бухал.  Един бял щъркел е пуснат на свобода в подходящ район.

След сигнали  за бели щъркели, „изоставени от ятото“ на територията на област Плевен и област Ловеч, напомняме, че есенната миграция на Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е от началото на август до края на  септември. Някои щъркели остават през зимата в България. Обикновено избират места, където има достатъчно храна – реки, язовири, блата. Ако зимата е студена и  източникът на храна  - реката или язовирът замръзнат, птиците се придвижват на юг и правят така наречената „хранителна миграция”.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние трябва да уведоми  териториалната Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите.  Екземпляр в безпомощно състояние е ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

На „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 и на дежурния мобилен телефон 0886 399 054 може да се  подават  сигнали  за намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние.

Европейска седмица на мобилността 2018 т.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ се провежда всяка година в периода 16-22 септември. В основата на кампанията е заложен принципът за насърчаване и въвеждане на използването на устойчив градски транспорт, като по този начин инициативата популяризира и ползите за околната среда и здравето на хората, по-добрата визия на градовете и др. Кампанията дава възможност на местната власт да промотира умното придвижване сред населението, възможностите за подобряването качеството на въздуха и шумовото замърсяване, които са фактори за по-добро качество на живот.
Всяка година Европейска седмица на мобилността е насочена към определена тема, като през 2018 г. темата е „Мултимодалност“ под мотото „Комбинирай, движи се!“.
За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16-ти септември 2018 г. на официалния сайт на кампанията на адрес https://www.mobilityweekbg.com/
Полезни материали:

РИОСВ - Плевен бе домакин за празника на околната среда


На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна първокласници от училище „Патриарх Евтимий“. Експертите по биологично разнообразие, проведоха занимателна дискусия за „Защитените местности  и животински видове в България и как да ги опазваме.“ Децата се включиха в забавна викторина и получиха награди за активно участие.

РИОСВ - Плевен отбеляза Деня на биоразнообразието


Инспекцията отбеляза 20 май-Ден на пчелите и 22 май- Ден на биоразнообразието.   Инициативата се проведе  в Историческият музей  и в нея се включиха ученици от Езиковата  гимназия.  Пред тях   бе изнесена  презентация за пчелите и тяхното огромно значение в околната среда.
Учениците се забавляваха с игри и викторини за защитените видове растения в България. РИОСВ – Плевен изненада децата с книжки и цветни моливи.
  

РИОСВ - Плевен и Басейнова дирекция - Плевен с инициативи за Деня на земята


Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен и Басейнова дирекция –Плевен проведоха инициативата за Деня на Земята 22 април. Мотото на тазгодишната кампания е „Повишаване на знанията за рециклирането на пластмасови отпадъци“.
Беседа за опазване на чиста oколната среда  се проведе в ОУ „Лазар Станев“-Плевен. На учениците от трети  клас бе прожектирано филмче,на тема “Всичко за рециклирането“  предоставено от ЕКОПАК.
Децата получиха  като подарък книжки „Свят без замърсявания с платсмаса“.
От благодарност третокласниците подариха по една роза на представителките  на двете организации.

 

Четвъртокласници на НУ "Хр. Ботев" - Плевен научиха защо и как трябва да пестим водата

По повод 22 март – Световен ден на водата, в НУ „Христо Ботев” – гр. Плевен, за учениците от четвъртите класове бе организирана среща с  Теодора Георгиева – РИОСВ – Плевен и Весела Комаревска - Басейнова дирекция „Дунавски район”.
С тази среща официално се закрива кампанията „Седмица на водата”, която се провежда за поредна година в различните институции.
Пред учениците бе представена презентация, в която те активно участваха и си припомниха защо и как трябва да пестим водата. С удоволствие показваха пред любезните гости знанията си и им разказваха любопитни факти от своето ежедневие.

Срещата приключи с много усмивки и обещанието да сме по-добри, по-разумни и по-пестеливи.

Гласуване за отличени проекти по програма Life

Тази година за четвърти път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

На 14 март бяха обявени финалните проекти, които подлежат на гласуване от гражданите на ЕС, като между избраните финалисти има и 4 български проекта.

Всеки е поканен да гласува за своя фаворит сред финалистите до 22 април на следния адрес:

http://natura2000award-application.eu/

Поредица от образователни инициативи за Деня на водата в Плевенска област

Световният ден на водата – 22 март ще бъде отбелязан с поредица от образователни инициативи в Плевенска област. Кампанията се организира от Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ – Плевен, Регионалната лаборатория към ИАОС и Регионалния исторически музей в Плевен.
Първата инициатива е на 20 март в Професионална гимназия по лозарство и винарство в Плевен. На следващия ден се предвижда образователна дискусия в начално училище „Патриарх Евтимий“ - Плевен и „Час по екология в Музея“ със студенти от Медицински университет – Плевен. На 22 март са планирани няколко дискусии и викторини в учебните заведения в Долни Дъбник. Същия ден се предвижда ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ да гостуват в направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен. Денят на водата традиционно ще бъде отбелязан и в село Байкал, като тази година инициативите са в следобедните часове на 23 март.

Денят на водата – 22 март се провежда всяка година, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21-ви век. Кампанията е наречена „Отговорът е в природата“ и е насочена към повишаване на информираността относно природосъобразните решения. Ключовото послание, е че тези решения (възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи, на влажните зони) са устойчиви и ефективни начини за възобновяване на баланса във водния цикъл, за смекчаване на последиците от климатичните промени и оттам – за подобряване на човешкото здраве и качеството на живот като цяло.

Водите на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние

Повърхностните води на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние.  Това сочат резултатите от анализите на водите проби, взети от три участъка на реката в Троян и Ловеч. Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура,налягане и др.
Кметовете на общините Ловеч и Троян са уведомени за резултатите. Дадени са указания да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. В случай на констатирано нарушение в населени места без изградена канализационна система, съответната община трябва да предприеме действия по компетентност, а в случаите на установено заустване на отпадъчни производствени  води във водни обекти без разрешително,  да уведомят РИОСВ-Плевен.
На 15 януари е подаден сигнал от  кмета на община Ловеч, за пяна по р. Осъмв района на града . Сформираният  екип от РИОСВ- Плевен, Басейнова дирекция за Дунавски район и РЛ към ИАОС в Плевен е извършил проверка на място.  

Обучение за потенциални бенефициенти по програма Life на ЕС


На 17 януари 2018 г. в информационния център на РИОСВ – Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти по програма Life. В обучението взеха участие представители на общини, области и фирми.
На обучението беше представена новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life; нови правила, препоръки и насоки на ЕАСМЕ за изпълнение и отчитане на проекти;  ресурсите на интернет сайта на програма Life, както и новосъздадения сайт на български език http://www.life-bulgaria.bg/.

Предстоящо обучение за потенциални бенефициенти по програма Life в гр. Плевен
На 17.01.2018 г. в гр. Плевен предстои обучение за потенциални кандидати по Програма Life
Във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life са предвидени поредица от обучения през месец януари 2018 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 10:00 до 15:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а ет. 3.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 мобилен 0886609779
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 мобилен 0886995990
Употребата на органични разтворители подлежи на отчет и контрол

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                  

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2018г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2016г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.org/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2018г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка-ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0886466293.

От 2018 година всички документи за отпадъците ще се обработват електронно

От началото на 2018 година, воденето на отчетността и предоставянето на информация за отпадъците ще се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС - http://nwms.government.bg/wms/.
Лицата, извършващи дейности със събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ще могат да се регистрират в НИСО чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС. Воденето на отчетни книги, подаването на отчети и заявления за разрешителни и регистрационни документи в НИСО ще е възможно при притежаване на квалифициран електронен подпис.
РИОСВ- Плевен извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електронни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.  
Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

Обучение на потенциални бенефициенти по Програма LIFE нв ЕС

На 5 юни в информационния център на РИОСВ - Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
На 28 април бяха  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е 14 септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти. снимки

Обучение за потенциални кандидати по програма Life на 5 юви в гр. Плевен

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец юни 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а 
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

В гр. Плевен се проведе семинар по програма Life на ЕС

Днес, 28 април в зала „Плевен“  на Областна администрация-Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
Очаква се от 28 април да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.
Снимки

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*