За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Информационен център:

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2016:

І. Въведение

ІІ. Анализ по компоненти на околната среда:

ІІ. 1. Атмосферен въздух

ІІ. 2. Води

ІІ. 3. Земи и почви

ІІ. 4. Защитени територии и биологично разнообразие

ІІІ. Анализ по фактори на въздействие:

ІІІ. 1. Отпадъци

ІІІ. 2. Шум

ІІІ. 3. Радиационен контрол

ІІІ. 4. Химикали и управление на риска от големи аварии

ІV. Превантивна дейност и контрол

V. Проекти/обекти с екологично предназначение

VІ. Заключение

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*