За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Съобщения за уведомяване за инвестиционни предложения, съгласно чл.95, ал. 1 на ЗООС

2023 г.

Прекарване на местен път до концесионна територия на находище Девенци...  пълният текст    публикувано на 08.09.2023

Смяна предназначението на склад за селскостопански прикачен инвентар в обор в ПИ 37376.84.78, гр. Кнежа ...  пълният текст    публикувано на 14.07.2023

Площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране в ПИ 18099.401.2353, гр. Гулянци ...  пълният текст    публикувано на 07.07.2023

Изграждане на вилно селище от 6-7 едноетажни жилища за сезонно обитаване в ПИ 52218.732.4, гр. Априлци ...  пълният текст    публикувано на 26.06.2023

Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, НУГ, производствени отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 00299.381.1122, с. Александрово ...  пълният текст    публикувано на 22.06.2023

Пункт за изкупуване на черни и цветни метали в ПИ № 230030, м. "Върбовец", гр. Луковит ...  пълният текст    публикувано на 22.06.2023

ПУП - ПП за въздушна линия 110 kV за присъединяване на ФЕЦ "Слатина" към електропреносната мрежа 110 kV ...  пълният текст    публикувано на 22.06.2023

Изграждане на складова база за съхраняване и преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци, ядки) в ПИ 43236.251.291, гр. Левски ...  пълният текст    публикувано на 15.06.2023

Разширение на грабищен парк (ПУП--ПРЗ) за ПИ 87014.37.486, гр. Ябланица ...  пълният текст    публикувано на 09.06.2023

Изграждане на депо за разфасоване на ИУМПС в съществуващ паркинг, автосервиз и складова дейност в ПИ 53583.81.45, с. Опанец ...  пълният текст    публикувано на 31.05.2023

Създаване на площадка за събиране с пункт за изкупуване на ОЧЦМ и обособяване на зона за разкомплектоване на ИУМПС в ПИ 72347.500.3027, гр. Тетевен ...  пълният текст    публикувано на 18.05.2023

Изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и фотоволтаичен парк в ПИ 31098.700.463, 31098.700.4631, 31098.700.464, с. Златна Панега ...  пълният текст    публикувано на 18.05.2023

Разширение на гробищен парк - ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.52.542, гр. Ябланица ...  пълният текст    публикувано на 12.05.2023

Почистване на ПИ 24236.29.69, с. Дъбен от храсти и дървета ...  пълният текст    публикувано на 05.05.2023

Разширение на производствена дейност по третиране на отпадъчно стъкло в ПИ 56722.651.633, гр. Плевен, в сграда 56722.651.533.2 ...  пълният текст    публикувано на 28.04.2023

Изграждане на допълнително съоръжение (пещ) с мощност 1.163 MW на битумна инсталация и приемане за пречистване в ПСОВ на нов смесен поток отпадъчни води...  пълният текст    публикувано на 28.04.2023

Площадка за дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, МРО, в ПИ 31098.90.119 и изграждане на ФЕЦ с мощност до 50 kWв ПИ 31098.90.118, с. Златна Панега,  пълният текст    публикувано на 12.04.2023

ИП "Изграждане на ФЕЦ с мощност до 200 kW, върху покрив на сграда в ПИ 56722.652.86, гр. Плевен, със съществуващ трафопост и връзка",  пълният текст    публикувано на 12.04.2023

ИП "Изгрждане на свободно разположена стопанска постройка "Краварник" в ПИ 62579.23.7, и стопанска постройка за фуражи в ПИ 62579.21.1., с. Рибарица",  пълният текст    публикувано на 30.03.2023

Изграждане на депо за временно складиране на строителни отпадъци, обработка и последващо оползотворяване, ПИ 03366.252.1, гр. Белене,  пълният текст    публикувано на 24.03.2023

ИП "Проект за 12 броя ваканционни бунгала и конна база за езда, ПИ 72343.54.314, 72343.54.443, 72343.54.376, гр. Тетевен",  пълният текст    публикувано на 24.03.2023

ИП "Изграждане на автомивка от един бокс за миене на автомобили, в ПИ 43476.315.803, гр. Летница",  пълният текст    публикувано на 16.03.2023

ИП "Изграждане на висковолтова линия НН за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 06210.127.1, с. Брегаре",  пълният текст    публикувано на 10.03.2023

ИП "Стадион с обслужваща част" в ПИ 43476.315.2146, УПИ ІІІ, кв. 104, гр. Летница",  пълният текст    публикувано на 10.03.2023

ИП "Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ 56722.701.3392, 56722.701.3395, 56722.701.3399, детска площадка в ПИ 56722.701.3390, гр. Плевен",  пълният текст    публикувано на 09.03.2023

ИП "Изменение на ОУП на Община Долна Митрополия и ПУП-ПЗ за ПИ 22215.109.31, 22215.109.32, гр. Долна Митрополия ",  пълният текст    публикувано на 24.02.2023

ИП "Интензивно отглеждане на риба в язовир "Долна Митрополия", ПИ 22215.98.556, 22215.98.2, 22215.98.3, гр. Долна Митрополия",  пълният текст    публикувано на 24.02.2023

ИП "Парова централа - разширение с котел 3.4 MW, 5 тона пара/час, 8 бара, на гориво раздробена слама, в ПИ 43952.502.203, гр. Ловеч"  пълният текст    публикувано на 10.02.2023

ИП "Проект за изграждане на рибен проход на МЕЦ "Черни Вит", на територията на с. Черни Вит, общ. Тетевен",  пълният текст    публикувано на 09.02.2023

ИП "Разширение на гробищен парк, м. Голямата гора, гр. Ябланица - ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.37.486, гр. Ябланица",  пълният текст    публикувано на 06.02.2023

ИП "Разширение на гробищен парк, м. Блатото, гр. Ябланица - ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.52.542, гр. Ябланица"  пълният текст    публикувано на 06.02.2023

"Обособяване на площадка за съхранение и извършване на дейности по третиране на отпадъци" в ПИ 44327.502.2895, гр. Луковит  пълният текст    публикувано на 06.02.2023

ИП "Почистване на земеделска земя от дървесна и храстова растителност - ПИ 23621.10.3, с. Драшкова поляна"  пълният текст    публикувано на 03.02.2023

ИП "Водовземане от собствен водоизточник за водоснабдяване на Бензиностанция, газостанция, зарядна, търговия, бързо хранене и ТИР паркинг в ПИ 87014.49.2, гр. Ябланица",  пълният текст    публикувано на 31.01.2023

ИП "Изграждане на депо за временно складиране на строителни отпадъци, обработка и последващо оползотворяване, ПИ 03366.173.24, гр. Белене",  пълният текст    публикувано на 27.01.2023

ИП "Изграждане на жилищна сграда и плътна ограда в ПИ 72566.18.13, с. Тодорово",  пълният текст    публикувано на 27.01.2023

ИП "Изграждане на ферма за крави...... с. Торос", възложител - М. М. гр. София пълният текст    публикувано на 12.01.2023

ИП "Изграждане на електрозахранване НН за ПИ 35198.28.29, с. Казачево",  пълният текст    публикувано на 11.01.2023

ИП "Отглеждане на зеленчуци в ПИ 51723.117.10, землище на гр.Никопол", възложител - И. Н. пълният текст    публикувано на 06.01.2023

 

2022 г.

ИП "Изграждане на ФЕЦ до 5 MW в УПИ 56722.652.268, гр. Плевен", възложител - "Хоризонт Иванов" ЕООД  пълният текст    публикувано на 12.10.2022

ИП "Изграждане на ФЕЦ с мощност 5000 kW в УПИ 80501.510.51, гр. Червен бряг", възложител - "Булмаркет енерджи" ЕООД  пълният текст    публикувано на 03.10.2022

ИП "Обновяване на централен общински пазар и инфраструктура, УПИ VІІ, кв.146 гр.Троян", възложител - "Общински пазари" ЕООД  пълният текст    публикувано на 26.08.2022

ИП "Изработване на ПУП-ПРЗ........ по КККР на гр. Априлци, кв. Видима", възложител - физически лица  пълният текст    публикувано на 25.08.2022

ИП "Включване на нови отпадъци с кодове 16 01 04*, 16 02 14 и 20 01 36 на площадка №3 за дейности с отпадъци, разрешена с Решение № 08-ДО-303-02/2022 г.“, с. Брестовец", възложител - "Деси 75" ЕООД  пълният текст    публикувано на 25.08.2022

ИП "Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 120 м за оросяване на тревни площи в ПИ 56722.661.142, гр. Плевен", възложител - Медицински университет Плевен  пълният текст    публикувано на 13.08.2022

ИП "Увеличаване капацитета на действаща ванна пещ № 6 от 150 на 185 т/24 ч., ПИ 56722.651.634, гр. Плевен", възложител -"Глас контрибюшън" ЕАД  пълният текст    публикувано на 13.08.2022

ИП "Изграждане на пристройка към сграда ... местност "Бяло море" гр. Луковит", възложител - „Милкком“ ООД" пълният текст    публикувано на 12.08.2022

ИП "Разширяване на карирера за добив на каменинови глини "Славяново" в ПИ 67088.104.21, 67088.104.22, 67088.104.23, 67088.104.24, 67088.104.25, 67088.104.26, 67088.104.70, 67088.104.192, гр. Славяново", възложител - "Огнеупорни глини" АД" пълният текст    публикувано на 05.08.2022

ИП "Промяна в количествата на вече разрешен отпадък с Разрешение № 08-ДО-349-05/28.07.2021 г., в т.ч. отпадък с код 19 12 02 - черни метали и 19 12 03 - цветни метали", възложител - "Метаком СЛЗ Инвест" АД" пълният текст    публикувано на 01.08.2022

ИП Интензивно отглеждане на пекински патици за угояване в съществуващ производствен център № 5 с капацитет 160000 места в ПИ 67088.279.201, гр. Славяново", възложител - "Булчикън" АД  пълният текст    публикувано на 01.08.2022

ИП "Проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 10 мегавата на територията на ПИ №№ 06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7 и 06495.199.8, находящи се в землището на с. Брестовец", възложител - „Електрисити“ ЕООД" пълният текст    публикувано на 29.07.2022

ИП "Разширяване на дейността по третиране на отпадъци на площадка в ПИ 56722.651.454, 56722.651.455, 56722.651.460, кв. 604, гр. Плевен, добавяне на дейност по раздробяване ", възложител - "Унитрейд БГ" ООД  пълният текст    публикувано на 29.07.2022

ИП "Нафтостанция в ПИ 40195.603.15, "І-ви стопански двор", с. Крушовене", възложител - физическо лице  пълният текст    публикувано на 27.07.2022

ИП "ПУП-ПРЗ за ПИ 15148.29.32, с. Глогово във връзка с изграждане на гробищен парк", възложител - Община Тетевен пълният текст    публикувано на 11.07.2022

ИП "ПУП-ПРЗ за УПИ І-949, УПИ І-950,951,952, УПИ І-936,937, УПИ І-935, УПИ І-940, УПИ І-942, УПИ І-941, гр. Белене за изграждане на ФЕЦ", възложител - Община Белене пълният текст    публикувано на 08.07.2022

ИП "Изграждане на нов обект за аквакултури - рибовъдно стопанство в ПИ 65070.91.4, с. Горни Дъбник", възложител - "МГХ храни" ЕООД  пълният текст    публикувано на 04.07.2022

ИП "Изграждане на пристройка към сграда с идентификатор 44327.335.562.2 за мандра, гр. Луковит", възложител - "Милкком" ООД  пълният текст    публикувано на 01.07.2022

ИП "Включване на отпадък с код 19 03 05 от условие 11.6 и в условие 11.5 на КР № 265-Н1-И0-А0/2019 г.", възложител - Община Троян  пълният текст    публикувано на 29.06.2022

ИП "Изграждане на бази за обществено обслужване в ПИ 56722.39.1009, гр. Плевен", възложител - "Дар Плевен" ЕООД  пълният текст    публикувано на 29.06.2022

ИП "Изграждане на инсталация за производство на водород и зарядна станция в УПИ ХІ-667.1030, гр. Плевен", възложител - "Радун" ООД  пълният текст    публикувано на 23.06.2022

ИП "Изграждане на част от ул. "Мир", гр. Троян, от ОТ 1122 до ОТ 1588, с подземна и надземна инфраструктура", възложител - Община Троян  пълният текст    публикувано на 16.06.2022

ИП "Изграждане на ФЕЦ с мощност 990kWp в ПИ 70281.162.58, с. Сухаче" възложител - "Аста ком" ЕООД  пълният текст    публикувано на 16.06.2022

ИП "Изграждане на паркинг в УПИ ІІ-1440, стр. кв. 42а, ул. "Фердинанд Дачев", гр. Белене", възложител - Община Белене  пълният текст    публикувано на 16.06.2022

ИП "Предприятие за преработка и складиране на плодове и зеленчуци в УПИ ІІІ, кв. 2, ПИ 37856.501.1141, с. Коиловци", възложител - "Еко био фрут" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.06.2022

ИП " Изграждане на административно-делова сграда с хотел в ПИ 37376.748.106, гр. Кнежа", възложител - ЕТ "Светлин Илчовски"  пълният текст    публикувано на 10.06.2022

ИП "Изграждане на площадка за депониране Клетка № 2 с площ 23188 кв.м. за "Регионална система за управление на отпадъците на гр. Ловеч, в ПИ 58308.70.146, с. Пресяка", възложител -Община Ловеч пълният текст    публикувано на 02.06.2022

ИП "Изграждане на площадка за складиране и третиране на неопасни строителни отпадъци в ПИ 35290.8.33, с. Орешак", възложител - "Фрагмент груп 777" ООД  пълният текст    публикувано на 31.05.2022

ИП "Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и добавяне на нови кодове отпадъци, в ПИ 56722.652.281, гр. Плевен", възложител - "Гранде ауто" ЕООД  пълният текст    публикувано на 27.05.2022

ИП "Промяна вида на интензивното отглеждане на птици с КР № 444-Н0/2019 г., м. "Селището" с. Петокладенци", възложител - "Трали" ЕООД  пълният текст    публикувано на 26.05.2022

ИП "Изграждане на промишлена газова инсталация и площадка за декомпресиране на природен газ и котелно в ПИ 20300.351.881, с. Дебнево", възложител - "Биопрограма" ЕАД  пълният текст    публикувано на 26.05.2022

ИП "Газова инсталация за компресиран природен газ на територията на асфалтобаза в ПИ 37376.731.1, гр. Кнежа", възложител - "Виагруп" ЕООД  пълният текст    публикувано на 20.05.2022

ИП "Изграждане на кариера за добив на строителни материали - подземни богатства в площ "Виктория", земл. на с. Александрово", възложител - ЕТ "Еврокварц - Иванка Ватова"  пълният текст    публикувано на 13.05.2022

ИП "Изграждане на площадка за третиране на ИУМПС в ПИ 16540.96.15, с. Горник, общ. Червен бряг", възложител - "Миркони ауто" ЕООД  пълният текст    публикувано на 05.05.2022

ИП "Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни следства в имот с идентификатор 43952.519.597, гр.Ловеч", възложител -"Карго Логистик" ЕООД пълният текст    публикувано на 29.04.2022

ИП "Производство на риба и зарибителен материал в язовир "Бохот - 2", в местността "Салийца" с.Бохот", възложител -"Сими Строй" ЕООД пълният текст    публикувано на 29.04.2022

ИП "Изграждане и управление на иновативен завод за сглобяване на електрически автомобили "eGO"", възложител -"Некст.Е.Го България" АД пълният текст    публикувано на 26.04.2022

ИП "Изграждане на площадка за събиране, разкомплектоване и временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни следства (ИУМСП) в ПИ с идентификатор 53583.82.20 и ПИ 53583.82.240 по плана на с.Опанец", възложител -"Наталекс Моторс" ЕООД пълният текст    публикувано на 26.04.2022

ИП "Съхранение на нефтопродукти (котелно гориво) в съществуващи резервоари R10А, R13А и R14А с проектен капацитет 20000 куб.м. на територията на "Рафинерия Плама" АД в ПИ 73674.204.13, с. Търнене" възложител -"Феникс ойл трейд" ЕООД пълният текст      публикувано на 20.04.2022

ИП "Проект за малко предприятие за преработка на месо и хайвер от сухоземни охлюви в ПИ 16537.175.3, с. Горни Дъбник - възложител "Ескарго максима" ООД пълният текст      публикувано на 15.04.2022

ИП "Монтиране на инсталация за третиране на ел. кабели и топлообменници (пити) от климатици на съществуваща площадка в ПИ 43952.502.254, гр. Ловеч" - възложител "Топливо инвест" ЕООД пълният текст      публикувано на 08.04.2022

ИП "Производство на пелети от слама и дървен материал в УПИ Х-762, кв. 111 по плана на с. Градище" - възложител "Сис машини" ЕООД пълният текст      публикувано на 05.04.2022

ИП "Предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в ПИ 22407.601.7029, гр. Долни Дъбник", възложител -"МГХ храни" ЕООД пълният текст    публикувано на 29.03.2022

ИП "Изграждане на сграда за обществено обслужване - хотел, снек-бар, офиси в ПИ 37376.748.106, гр. Кнежа ......с. Сомовит", възложител - ЕТ "Светлин Илчовски" пълният текст    публикувано на 29.03.2022

ИП "Изменение на ИП с Решение № ПН 44 ПР /2019 г. преустройство на съществуваща сграда с пристрояване УПИ ІІІ-149.51, с. Абланица", възложител - "Биоферма Абланица" ООД пълният текст    публикувано на 29.03.2022

ИП "Преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда 20300.46.47.6 в цех за преработка на зеленчуци, ПИ 20300.46.47, с. Дебнево", възложител - "Земя 2010" ООД пълният текст    публикувано на 23.03.2022

ИП "Обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04 в ПИ 21823.262.957, с. Дойренци", възложител -"Спартак тексим" ООД пълният текст    публикувано на 23.03.2022

ИП "Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІІІ, кв. 48, с. Трънчовица", възложител - "Мандра" ЕООД пълният текст    публикувано на 21.03.2022

ИП "Извършване на дейности по приемане, съхранение, смесване и експедиция на петролни продукти от "ВМ Петролеум" на Петролна база - Плевен", възложител - "ВМ Петролеум" ООД пълният текст    публикувано на 15.03.2022

ИП "Изграждане на цех за бутилиране на рафинирано растително масло в ПИ 87597.403.196, с. Ясен", възложител - "Марица олио" АД пълният текст    публикувано на 14.03.2022

ИП "ПУП-ПРЗ и ТП за производствена сграда за събиране, временно съхранение и предварително третиране - механично сортиране и пресоване на отпадъци от опаковки в ПИ 56722.657.83, гр. Плевен", възложител - "Пламси" ООД пълният текст    публикувано на 10.03.2022

ИП "Изграждане на ветрогенератор ......с. Сомовит", възложител - "Д-Ж Къмпани" ЕООД пълният текст    публикувано на 25.02.2022

ИП "Реконструкция на част от ул. "Г.С.Раковски" за обособяване на паркоместа, ПИ 73198.502.482, гр. Троян", възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 23.02.2022

ИП "Изграждане на ветрогенератор в ПИ 68045.211.21, с. Сомовит", възложител "Д-Ж Къмпани" ЕООД пълният текст    публикувано на 23.02.2022

ИП "Включване на нова площадка за дейности R12 и R13, към издадено разрешително № 08-ДО-303-01/2021 г., в ПИ 06495.201.669, с. Брестовец", възложител - "Деси 75" ЕООД пълният текст    публикувано на 23.02.2022

ИП "Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІІІ, кв. 48, с. Трънчовица", възложител - "Мандра"ЕООД пълният текст    публикувано на 16.02.2022

ИП "ПУП-ПЗ за ПИ 55782.500.69, м. Пладнището за изграждане на фотоволтаичен парк", възложител - "МЛ Консулт 2009" ЕООД пълният текст    публикувано на 04.02.2022

ИП "Модернизация и инвестиции в преработката на произвежданата продукция......", възложител - "Месокомбинат Ловеч" АД пълният текст    публикувано на 31.01.2022

ИП "Изграждане на нови пътища, паркинги, дезинфекционна площадка за транспортни средства и кантар в землището на с. Варана......", възложител - "Свинекомплекс Дунав" АД пълният текст    публикувано на 27.01.2022

ИП "Преустройство на съществуващи помещения в цех за месопреработка, в ПИ 67088.701.1667, гр. Славяново......", възложител - "Католика" ООД пълният текст    публикувано на 19.01.2022

ИП "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Караджовец", ПИ 75054.743.139 в землището на гр.Угърчин", възложител - "Ники Транс 07" ЕООД пълният текст    публикувано на 07.01.2022

2021 г.

ИП "Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци......", възложител - "Феникс инверс" ООД пълният текст    публикувано на 17.12.2021

ИП "Закупуване на нова селскостопанска техника......", възложител - "Касамери" ЕООД пълният текст    публикувано на 23.09.2021

ИП "Газоснабдителна станция за пропан-бутан ......", възложител - "Юкон" ЕООД пълният текст    публикувано на 17.09.2021

ИП "Изграждане на тръбни кладенци ......", възложител - "Агро инвестмънтс" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.09.2021

ИП "Изграждане на търговски комплекс.....", възложител - "ЕС БИ ЕЙЧ Пропърти"ЕООД пълният текст    публикувано на 16.08.2021

ИП "Съхранение на нефтопродукти......", възложител - "Феникс ойл трейд" ЕООД пълният текст    публикувано на 12.07.2021

ИП "Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка ", възложител - "Иван Зюмбилски2020" ЕООД пълният текст    публикувано на 31.05.2021

ИП "Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ67088.36.20 ", възложител - "Електрисити" ЕООД пълният текст    публикувано на 28.05.2021

ИП "Сгради и съоръжения за животновъдна дейност.. ", възложител - земеделски производител пълният текст    публикувано на 10.05.2021

ИП "Изменение на ПУП за ПРЗ.. гр. Плевен", възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 23.04.2021

ИП "Изграждане на пет площадки - модулни стрелбища... с. Г. Дъбник", възложител - "Пътно поддържане - Телиш" ЕООД пълният текст    публикувано на 21.04.2021

ИП "Преместване на производство на течни перилни препарати... гр. Априлци", възложител - "Доверие-грижа" ЕАД пълният текст    публикувано на 12.04.2021

ИП "Изграждане на ваканционно селище... гр. Априлци", възложител - "Премиер фонд" АДСИЦ пълният текст    публикувано на 22.03.2021

ИП "Път ІІ-35 - Плевен-Ловеч-Кърнаре - Югоизточен обход на гр. Плевен", възложител - Агенция "Пътна Инфраструктура" пълният текст    публикувано на 19.03.2021

ИП "Изграждане на производствена сграда... гр. Ловеч", възложител - "Бонмикс" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.02.2021

ИП "Изграждане на газово стопанство...", възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 19.02.2021

ИП "Изграждане на заместваща мощност ...гр. Плевен", възложител - "Топлофикация Плевен" АД пълният текст    публикувано на 12.02.2021

ИП "Закриване и рекултивация на общинско депо... м. Карач дере", възложител - Община Никопол пълният текст    публикувано на 04.02.2021 

ИП "План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.", възложител - Община Кнежа пълният текст    публикувано на 03.02.2021 

ИП "Крайпътен търговско-обслужващ комплекс... гр. Ябланица, възложител - "Атлас инвест консулт"ЕООД пълният текст    публикувано на 11.01.2021

2020 г.

ИП "План за интегрирано развитие за периода 2021-2027г.", възложител - Община Никопол пълният текст    публикувано на 31.12.2020 

ИП "Разширяване дейността на съществуваща площадка... , възложител - "Топливо инвест"ЕООД пълният текст    публикувано на 18.12.2020  

ИП "Животновъдна ферма за отглеждане на месодайни крави... , възложител - "Грийн Фарм Петокладенци"ЕООД пълният текст    публикувано на 18.12.2020  

ИП "Реконструкция на въздушни електропроводи... земл. гр. Плевен, възложител - "ЧЕЗ-разпределение България" АД пълният текст    публикувано на 14.12.2020  

ИП "Дейяности с отпадъци на площадка... гр. Белене... възложител - "Мед индъстри" ООД пълният текст    публикувано на 04.12.2020  

ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация... с. Лесидрен възложител - "Ракита - Р" ЕООД пълният текст    публикувано на 16.11.2020  

ИП "Строителство на четири броя сгради... гр. Троян възложител - "Ъпдейт 1" ООД пълният текст    публикувано на 07.11.2020  

ИП "Когенерационна система за производство на електрическа и топлинна енергия... гр. Плевен възложител - "Енерджи Контрибюшън" ЕООД пълният текст    публикувано на 05.11.2020  

ИП "Крайпътен комплекс включващ мотел, ресторант, паркинг... с. Бохот възложител - Д. К. К. пълният текст    публикувано на 02.11.2020  

ИП "Обособяване на площадка за извършване на дейности по рециклиране... гр. Червен бряг възложител - "Вико-Слав инженеринг" ЕООД пълният текст    публикувано на 23.10.2020  

ИП "Модулна бензиностанция... гр. Д. Митрополия възложител - "Зърнени храни - ДМ" ЕООД пълният текст    публикувано на 16.10.2020  

ИП "Изграждане на овощна градина ... с. Голяма Желязна възложител - Т.К. пълният текст    публикувано на 08.10.2020  

ИП "Прокарване на оценъчно-експлоатационен сондаж... Долни Луковит, възложител - "Проучване ии добив на нефт и газ" АД пълният текст    публикувано на 01.10.2020  

ИП "Напояване на земеделски култури от язовир "Дрен" ..., възложител - ЗКПУ"Дрен" пълният текст    публикувано на 01.10.2020  

ИП "Отглеждане на царевица в земеделски имоти" възложител -"Агротекс-НД"ЕООД пълният текст    публикувано на 25.09.2020 

ИП "Ведомствена бензиностанция" възложител - "Детелина-ДП"ООД пълният текст    публикувано на 21.09.2020 

ИП "Добив на подземни богатства" възложител - "Геоцвет"ЕООД пълният текст    публикувано на 04.09.2020  

ИП "Изграждане на модулна бензиностанция" възложител - "Луковит оил"ООД пълният текст    публикувано на 02.09.2020  

ИП "Възстановяване на пропускателната способност ... р. Градежница" възложител - Община Тетевен пълният текст    публикувано на 31.08.2020  

ИП "Отглеждане и развъждане на риба" с. Лазарово възложител - Н. Найденов пълният текст    публикувано на 28.08.2020  

ИП "Закупуване на обурудване за производство на мляко" възложител - "Камелия-Васил Гетов1" ЕООД пълният текст    публикувано на 28.08.2020  

ИП "Изграждане на кариера за добив на строителни материали ..." възложител - ЕТ"Еврокварц-Иванка Ватова" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.08.2020  

ИП "Преместване на производство на течни препарати... " възложител - "Доверие-грижа" ЕАД пълният текст    публикувано на 20.08.2020  

ИП "Изграждане на площадка... неметални отпадъци" възложител - "Феникс Витоша" ЕООД пълният текст    публикувано на 20.08.2020 

ИП "Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране..." възложител - "Металвест София" ЕООД пълният текст    публикувано на 07.08.2020  

ИП "Допълване на дейности на съществуваща площадка..." възложител - "Майкромет" ООД пълният текст    публикувано на 31.07.2020  

ИП "Изграждане на парник - оранжерия..." възложител - Г.П. пълният текст    публикувано на 28.07.2020  

ИП "Изработване на ПУП - ПЗ...животновъден обект" възложител - Обшина Д. Дъбник. пълният текст    публикувано на 24.07.2020  

ИП "Рекултивация на обект:Кариера за суровини за строителството и промишлеността ..." възложител - ВиК АД гр. Ловеч. пълният текст    публикувано на 21.07.2020  

ИП "Изграждане на животновъден обект... с. Ракита" възложител - Р.Т. пълният текст    публикувано на 17.07.2020              

ИП "Еднофамилна жилищна сграда за сезонно ползване..." възложител - Н.М.Н пълният текст    публикувано на 10.07.2020    

ИП Добив на блокове от мраморизиран варовик..." възложител - "Стоунрайз" ЕООД пълният текст    публикувано на 09.07.2020  

ИП "Промяна предназначението на земеделска земя..." възложител - М.М. пълният текст    публикувано на 08.07.2020  

ИП за "Компостиране на органични отпадъчни материали..." възложител - "Трейдинг продукшън"ЕООД пълният текст    публикувано на 24.06.2020        

ИП за "Изграждане на открито спортно стрелбище ..." възложител - "ЛРД Кнежа 2000" пълният текст    публикувано на 24.06.2020     

ИП за "Дейности по съхраняване и предварително третиране..." възложител - "Феникс Витоша" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.06.2020    

ИП за "Крайпътен комплекс със заведение..." възложител - Ц. Ц. И. пълният текст    публикувано на 18.06.2020    

ИП за "Изграждане на заместваща мощност..." възложител - "Топлофикация - Плевен" ЕАД. пълният текст    публикувано на 18.06.2020 

ИП за "Възстановяване на изоставена овцеферма ..." възложител - С. С. пълният текст    публикувано на 10.06.2020       

ИП за "Разширение на кариера за добив на каменинови глини ..." възложител - "Огнеупорни глини"ЕООД пълният текст    публикувано на 03.06.2020 

ИП за "Интензивно рибозавъждане в съществуващи рибарници ..." възложител - "Люляците 2020"ЕООД пълният текст    публикувано на 29.05.2020 

 ИП за "Изграждане на складово стопанство за етанол ..." възложител - "Доверие-Грижа"ЕАД пълният текст    публикувано на 03.06.2020 

ИП "Разширяване на гробищен парк... Чаира" възложител - Община Плевен пълният текст публикувано на 22.05.2020  

ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк"възложител - Община Червен бряг пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Производство на риба и зарибителен материял на територията на яз. Света, гр. Угърчин "възложител - "РС Слънце" ЕООД пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Монтиране на ново съоръжение за преработка на мляко"възложител - Т. В. пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда... с. Ъглен "възложител - Й.М. пълният текст публикувано на 21.05.2020  

ИП "Строителство на спортно-полева площадка "възложител - "Софарма" АД пълният текст публикувано на 13.05.2020  

ИП "Строителство на селскостопанска сграда..с. Борима." възложител - Ц.П. пълният текст публикувано на 27.04.2020     

ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ... гр. Лутовит"възложител - Б.Б. пълният текст публикувано на 24.04.2020     

ИП "Ограждане на животновъден обект с ограда ... с. Бресте" - възложител - Д.П. пълният текст публикувано на 08.04.2020 

ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ... гр. Лутовит"възложител - Б.Б. пълният текст публикувано на 03.04.2020 

ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ... гр. Лутовит"възложител - Н.Б. пълният текст публикувано на 03.04.2020   

ИП "Създаване на мини мандра чрез ремонт на съществуваща сграда..."възложител - "Сакаджи и ко" ЕООД пълният текст    публикувано на 25.03.2020              

ИП "Разширяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС..."възложител - "Гранде Ауто" ЕООД пълният текст    публикувано на 11.03.2020              

ИП "Промяна предназначението на земеделска земя...с. Александрово"възложител - Община Ловеч пълният текст    публикувано на 06.03.2020    

ИП "Основен ремонт и реконструкция на общински път..."възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 28.02.2020 

ИП "Дърводелска работилница..."възложител - Д. С. пълният текст    публикувано на 21.02.2020  

ИП "Изграждане на линия за производство но сурово слънчогледово масло..."възложител - "Топлофикация Плевен" ЕАД пълният текст    публикувано на 21.02.2020  

ИП "Изграждане на пътна връзка..гр. Плевен.", възложител - "Коин Консулт" ЕООД пълният текст    публикувано на 19.02.2020  

ИП "Изграждане на малка кланица за зайци..."възложител -В.Г. пълният текст    публикувано на 14.02.2020  

ИП "Реконструкция и изиместване на въздушна мрежа..."възложител - "ЧЕЗ Разпределение Балгария"АД пълният текст    публикувано на 07.02.2020                 

ИП "Строителство на пункт за годишни прегледи..."възложител - Й.М. пълният текст    публикувано на 30.01.2020  

ИП "Разширяване на съществуваща площадка за разкомплектоване на ИУМПС"...възложител - "Гранде Ауто"ЕООД гр. Плевен... пълният текст       публикувано на 28.11.2019  

ИП "Разширение на дейността на дружеството..."възложител - "Калинел" ЕООД пълният текст    публикувано на 27.01.2020 

ИП "Инсталация за производство на компост..." възложител - "Интер Еко" ЕООД. пълният текст публикувано на 15.01.2020  

ИП "Основен ремонт и модернизация на сгради за отглеждане на ЕПЖ...гр. Априлци" възложител - "БМ-Делфин2008" ООД. пълният текст публикувано на 10.01.2020  

2019 г.       

ИП "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ..."възложител - "Прима ленд пропърти"ЕООД пълният текст    публикувано на 23.12.2019 

ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения ..."възложител - "Венец.Т"ООД пълният текст    публикувано на 17.12.2019 

ИП "Изграждане на предриятие за инсинериране на СЖП..."възложител - "Син кръст2016"ООД пълният текст    публикувано на 16.12.2019 

ИП "Дейности с отпадъци ..."възложител - "Бончев Демонтаж"ЕООД пълният текст    публикувано на 13.12.2019 

ИП "Инсталация за производство на компост ..."възложител - "Интер Еко"ЕООД пълният текст    публикувано на 12.12.2019 

ИП "Производство на детайли от рециклирана пластмаса ..."възложител - "Интер Еко"ЕООД пълният текст    публикувано на 12.12.2019 

ИП "Газово стопанство за детска ясла..."възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 11.12.2019 

ИП "Пречиствателна станция за отпадъчни води на бензиностанция ..."възложител - "Ромпетрол Бългерия" ЕАД пълният текст    публикувано на 27.11.2019 

ИП "Напояване чрез дъждуване ..."възложител - "Агро Бел 2001" ЕООД пълният текст    публикувано на 26.11.2019 

ИП "Изграждане на обществен паркинг..."възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 26.11.2019 

ИП "Съхранение на нефтопродукти в дейюстващи резервоари на територията на Рафинерия Плама..."възложител - "Лотус ойл трейд" ЕООД пълният текст    публикувано на 22.11.2019 

ИП "Използване на съществуващи газопроводи за съхранение на нефтопродукти ...." - възложител: "Клеърс"ЕООД... пълният текст       публикувано на 18.11.2019 

ИП "Изграждане на заместваща мощност - газова турбина...." - възложител: "Топлофикация Плевен"ЕАД... пълният текст       публикувано на 13.11.2019 

ИП "Разпределителен газопровод .... -възложител: "Газинженеринг"ООД... гр. Д. Дъбник... пълният текст       публикувано на 07.11.2019 

ИП "Изграждане на рибен проход на ВЕЦ "Черни Вит"... гр. Плевен... пълният текст       публикувано на 22.11.2019 

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда ...." - възложител С.П....пълният текст     публикувано на 25.10.2019

ИП "Закриване и рекултивация на депо ...." - възложител Община Никопол...пълният текст     публикувано на 23.10.2019

ИП "ПУП-ПЗ... с. Петокладенци" - възложител Община Белене...пълният текст     публикувано на 10.10.2019

ИП "Монтаж на модулна надземна станция" - възложител "Петрол Балгария" АД...пълният текст     публикувано на 31.07.2019

ИП "ПУП-ПРЗ ... с. Български извор" - възложител "Елайза" ЕООД...пълният текст     публикувано на 31.07.2019

ИП "Изграждане на рибарник... с. Балканец" - възложител П.Н...пълният текст     публикувано на 21.06.2019

ИП "Рекултивация на нарушен терен..." - възложител "ВиК" АД гр. Ловеч"...пълният текст     публикувано на 28.05.2019

 ИП "Производство на детайли от рециклирана пластмаса..." - възложител "Рисайклинг сървиз" ЕООД гр. София...пълният текст     публикувано на 27.02.2019

ИП "Изграждане на рибен проход на водохващане ..."възложител - "ПРО АРМ" ЕООД пълният текст    публикувано на 22.02.2019 

"Добив и първична преработка на варовици за строителни материали от находище "Гечовското"... пълният текст     публикувано на 23.01.2019  

"Поставяне на преместваема инсталация за производството на асфалтови смеси в част от ПИ 026048, земл. на с. Брестница... пълният текст       публикувано на 22.01.2019 

ИП "Изграждане на животновъден обект..., земл. на с. Йоглав... пълният текст       публикувано на 10.01.2019 

2018 г.

ИП "Добив на строителни материали за добив на цимент ....", възложител "Златна Панега цимент"АД... пълният текст      публикувано на 22.06.2018     

ИП "Къща за гости с. Лесидрен... пълният текст 

2017 г.

"Извършване на рибностопанска дейност" - възложител "Кингсбъри ПСП 83" ЕООД... пълният текст      

"Угояване на риба в яз. Д. Митрополия" - възложител "Риб митрополитен" ЕООД... пълният текст      

"Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла ..."възложител - "Кей Маркс" ЕООД пълният текст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*