За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност: Обществен достъп до информация по чл.6 ал.9 т.1 от Наредбата за ОВОС

2023 г.

Изграждане на депо за разфасоване на ИУМПС в съществуващ паркинг, автосервиз и складова дейност в ПИ 53583.81.45, с. Опанец пълният текст    публикувано на 21.09.2023

Разширение на гробищен парк - ПУП-ПРЗ за ПИ 87014.52.542, гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 14.09.2023

Създаване на площадка за събиране с пункт за изкупуване на ОЧЦМ и обособяване на зона за разкомплектоване на ИУМПС в ПИ 72347.500.3027, гр. Тетевен пълният текст    публикувано на 11.09.2023

Изграждане на складова база за съхраняване и преработка на селскостопанска продукция (плодове, зеленчуци, ядки) в ПИ 43236.251.291, гр. Левски пълният текст    публикувано на 16.08.2023

Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, НУГ, производствени отпадъци и отпадъци от опаковки в ПИ 00299.381.1122, с. Александрово пълният текст    публикувано на 09.08.2023

ПУП - ПП за въздушна линия 110 kV за присъединяване на ФЕЦ "Слатина" към електропреносната мрежа 110 kV пълният текст    публикувано на 09.08.2023

Разширение на грабищен парк (ПУП--ПРЗ) за ПИ 87014.37.486, гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 09.08.2023

Площадка за дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, МРО, в ПИ 31098.90.119 и изграждане на ФЕЦ с мощност до 50 kWв ПИ 31098.90.118, с. Златна Панега  пълният текст    публикувано на 31.07.2023

ИП "Проект за изграждане на рибен проход на МЕЦ "Черни Вит", на територията на с. Черни Вит, общ. Тетевен"  пълният текст    публикувано на 30.06.2023

ИП "Изграждане на висковолтова линия НН за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 06210.127.1, с. Брегаре"  пълният текст    публикувано на 09.06.2023

ИП "Парова централа - разширение с котел 3.4 MW, 5 тона пара/час, 8 бара, на гориво раздробена слама, в ПИ 43952.502.203, гр. Ловеч"  пълният текст    публикувано на 28.04.2023

ИП "Изгрждане на свободно разположена стопанска постройка "Краварник" в ПИ 62579.23.7, и стопанска постройка за фуражи в ПИ 62579.21.1., с. Рибарица"  пълният текст    публикувано на 20.04.2023

ИП "Стадион с обслужваща част" в ПИ 43476.315.2146, УПИ ІІІ, кв. 104, гр. Летница",  пълният текст    публикувано на 24.03.2023

ИП "Изграждане на електрозахранване НН за ПИ 35198.28.29, с. Казачево",  пълният текст    публикувано на 09.02.2023

2022 г.

ИП "Изграждане на ФЕЦ с мощност 990kWp в ПИ 70281.162.58, с. Сухаче" възложител - "Аста ком" ЕООД  пълният текст    публикувано на 11.11.2022

ИП "ПУП-ПРЗ за ПИ 15148.29.32, с. Глогово във връзка с изграждане на гробищен парк", възложител - Община Тетевен пълният текст    публикувано на 21.10.2022

ИП "Изграждане на ФЕЦ до 5 MW в УПИ 56722.652.268, гр. Плевен", възложител - "Хоризонт Иванов" ЕООД  пълният текст    публикувано на 14.10.2022

ИП "Разширяване на карирера за добив на каменинови глини "Славяново" в ПИ 67088.104.21, 67088.104.22, 67088.104.23, 67088.104.24, 67088.104.25, 67088.104.26, 67088.104.70, 67088.104.192, гр. Славяново", възложител - "Огнеупорни глини" АД" пълният текст    публикувано на 14.10.2022

ИП "Обновяване на централен общински пазар и инфраструктура, УПИ VІІ, кв.146 гр.Троян", възложител - "Общински пазари" ЕООД  пълният текст    публикувано на 14.10.2022

ИП "Извършване на дейности по приемане, съхранение, смесване и експедиция на петролни продукти от "ВМ Петролеум" на Петролна база - Плевен", възложител - "ВМ Петролеум" ООД пълният текст    публикувано на 10.10.2022

ИП "Изработване на ПУП-ПРЗ........ по КККР на гр. Априлци, кв. Видима", възложител - физически лица  пълният текст    публикувано на 07.10.2022

ИП "Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 120 м за оросяване на тревни площи в ПИ 56722.661.142, гр. Плевен", възложител - Медицински университет Плевен  пълният текст    публикувано на 30.09.2022

ИП "Включване на нови отпадъци с кодове 16 01 04*, 16 02 14 и 20 01 36 на площадка №3 за дейности с отпадъци, разрешена с Решение № 08-ДО-303-02/2022 г.“, с. Брестовец", възложител - "Деси 75" ЕООД  пълният текст    публикувано на 21.09.2022

ИП Интензивно отглеждане на пекински патици за угояване в съществуващ производствен център № 5 с капацитет 160000 места в ПИ 67088.279.201, гр. Славяново", възложител - "Булчикън" АД  пълният текст    публикувано на 15.09.2022

ИП "Промяна в количествата на вече разрешен отпадък с Разрешение № 08-ДО-349-05/28.07.2021 г., в т.ч. отпадък с код 19 12 02 - черни метали и 19 12 03 - цветни метали", възложител - "Метаком СЛЗ Инвест" АД" пълният текст    публикувано на 12.09.2022

ИП "Изграждане на площадка за складиране и третиране на неопасни строителни отпадъци в ПИ 35290.8.33, с. Орешак", възложител - "Фрагмент груп 777" ООД  пълният текст    публикувано на 01.09.2022

ИП "Проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 10 мегавата на територията на ПИ №№ 06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7 и 06495.199.8, находящи се в землището на с. Брестовец", възложител - „Електрисити“ ЕООД" пълният текст    публикувано на 12.08.2022

ИП "Нафтостанция в ПИ 40195.603.15, "І-ви стопански двор", с. Крушовене", възложител - физическо лице  пълният текст    публикувано на 01.08.2022

ИП "Изграждане на промишлена газова инсталация и площадка за декомпресиране на природен газ и котелно в ПИ 20300.351.881, с. Дебнево", възложител - "Биопрограма" ЕАД  пълният текст    публикувано на 22.08.2022

ИП "Проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 10 мегавата на територията на ПИ №№ 06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7 и 06495.199.8, находящи се в землището на с. Брестовец", възложител - „ПВ Пойнт“ ЕООД" пълният текст  становище   публикувано на 15.08.2022

ИП "Изграждане на площадка за третиране на ИУМПС в ПИ 16540.96.15, с. Горник, общ. Червен бряг", възложител - "Миркони ауто" ЕООД  пълният текст    публикувано на 10.08.2022

ИП " Изграждане на административно-делова сграда с хотел в ПИ 37376.748.106, гр. Кнежа", възложител - ЕТ "Светлин Илчовски"  пълният текст    публикувано на 27.07.2022

ИП "Изграждане на част от ул. "Мир", гр. Троян, от ОТ 1122 до ОТ 1588, с подземна и надземна инфраструктура", възложител - Община Троян  пълният текст    публикувано на 22.07.2022

ИП "Изграждане на паркинг в УПИ ІІ-1440, стр. кв. 42а, ул. "Фердинанд Дачев", гр. Белене", възложител - Община Белене  пълният текст    публикувано на 20.07.2022

ИП "Изграждане на бази за обществено обслужване в ПИ 56722.39.1009, гр. Плевен", възложител - "Дар Плевен" ЕООД  пълният текст    публикувано на 20.07.2022

ИП "Преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда 20300.46.47.6 в цех за преработка на зеленчуци, ПИ 20300.46.47, с. Дебнево", възложител - "Земя 2010" ООД пълният текст    публикувано на 20.07.2022

ИП "Изграждане на площадка за депониране Клетка № 2 с площ 23188 кв.м. за "Регионална система за управление на отпадъците на гр. Ловеч, в ПИ 58308.70.146, с. Пресяка", възложител -Община Ловеч пълният текст    публикувано на 20.07.2022

ИП "Проект за малко предприятие за преработка на месо и хайвер от сухоземни охлюви в ПИ 16537.175.3, с. Горни Дъбник - възложител "Ескарго максима" ООД пълният текст      публикувано на 13.07.2022

ИП "Промяна вида на интензивното отглеждане на птици с КР № 444-Н0/2019 г., м. "Селището" с. Петокладенци", възложител - "Трали" ЕООД  пълният текст    публикувано на 13.07.2022

ИП "Газова инсталация за компресиран природен газ на територията на асфалтобаза в ПИ 37376.731.1, гр. Кнежа", възложител - "Виагруп" ЕООД  пълният текст    публикувано на 05.07.2022

ИП "Монтиране на инсталация за третиране на ел. кабели и топлообменници (пити) от климатици на съществуваща площадка в ПИ 43952.502.254, гр. Ловеч" - възложител "Топливо инвест" ЕООД пълният текст      публикувано на 29.06.2022

ИП "Предприятие за преработка и складиране на плодове и зеленчуци в УПИ ІІІ, кв. 2, ПИ 37856.501.1141, с. Коиловци", възложител - "Еко био фрут" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.06.2022

ИП "ПУП-ПРЗ и ТП за производствена сграда за събиране, временно съхранение и предварително третиране - механично сортиране и пресоване на отпадъци от опаковки в ПИ 56722.657.83, гр. Плевен", възложител - "Пламси" ООД пълният текст    публикувано на 14.06.2022

ИП "Обособяване на площадка и инсталиране на линия за оползотворяване на неопасен отпадък с код 19 12 04 в ПИ 21823.262.957, с. Дойренци", възложител -"Спартак тексим" ООД пълният текст    публикувано на 14.06.2022

ИП "Закупуване на нова селскостопанска техника......", възложител - "Касамери" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.06.2022

ИП "Път ІІ-35 - Плевен-Ловеч-Кърнаре - Югоизточен обход на гр. Плевен", възложител - Агенция "Пътна Инфраструктура" пълният текст    публикувано на 31.05.2022

ИП "Изграждане и управление на иновативен завод за сглобяване на електрически автомобили "eGO"", възложител -"Некст.Е.Го България" АД пълният текст    публикувано на 31.05.2022

ИП "Преустройство на съществуващи помещения в цех за месопреработка, в ПИ 67088.701.1667, гр. Славяново......", възложител - "Католика" ООД пълният текст    публикувано на 27.05.2022

ИП "Изменение на ИП с Решение № ПН 44 ПР /2019 г. преустройство на съществуваща сграда с пристрояване УПИ ІІІ-149.51, с. Абланица", възложител - "Биоферма Абланица" ООД пълният текст    публикувано на 27.05.2022

ИП "Изграждане на два броя ветрогенератори... с. Сомовит" възложител "Д-Ж Къмпани" ЕООД пълният текст    публикувано на 30.05.2022  

ИП "Изграждане на цех за бутилиране на рафинирано растително масло в ПИ 87597.403.196, с. Ясен", възложител - "Марица олио" АД пълният текст    публикувано на 30.05.2022

ИП "Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІІІ, кв. 48, с. Трънчовица", възложител - "Мандра"ЕООД пълният текст    публикувано на 26.05.2022

ИП "Производство на пелети от слама и дървен материал в УПИ Х-762, кв. 111 по плана на с. Градище" - възложител "Сис машини" ЕООД пълният текст      публикувано на 26.04.2022

ИП "Изграждане на площадка за събиране, разкомплектоване и временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни следства (ИУМСП) в ПИ с идентификатор 53583.82.20 и ПИ 53583.82.240 по плана на с.Опанец", възложител -"Наталекс Моторс" ЕООД пълният текст    публикувано на 26.05.2022

ИП "Съхранение на нефтопродукти (котелно гориво) в съществуващи резервоари R10А, R13А и R14А с проектен капацитет 20000 куб.м. на територията на "Рафинерия Плама" АД в ПИ 73674.204.13, с. Търнене" възложител -"Феникс ойл трейд" ЕООД пълният текст      публикувано на 18.05.2022

ИП "ПУП-ПЗ за ПИ 55782.500.69, м. Пладнището за изграждане на фотоволтаичен парк", възложител - "МЛ Консулт 2009" ЕООД пълният текст    публикувано на 13.05.2022

ИП "Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІІІ, кв. 48, с. Трънчовица", възложител - "Мандра" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.05.2022

ИП "Изграждане на сграда за обществено обслужване - хотел, снек-бар, офиси в ПИ 37376.748.106, гр. Кнежа ......с. Сомовит", възложител - ЕТ "Светлин Илчовски" пълният текст    публикувано на 18.04.2022

ИП "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности в язовир "Караджовец", ПИ 75054.743.139 в землището на гр.Угърчин", възложител - "Ники Транс 07" ЕООД пълният текст    публикувано на 30.03.2022

ИП "Изграждане на нови пътища, паркинги, дезинфекционна площадка за транспортни средства и кантар в землището на с. Варана......", възложител - "Свинекомплекс Дунав" АД пълният текст    публикувано на 23.03.2022

ИП "Реконструкция на част от ул. "Г.С.Раковски" за обособяване на паркоместа, ПИ 73198.502.482, гр. Троян", възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 16.03.2022

ИП "Включване на нова площадка за дейности R12 и R13, към издадено разрешително № 08-ДО-303-01/2021 г., в ПИ 06495.201.669, с. Брестовец", възложител - "Деси 75" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.03.2022

ИП "Площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци......", възложител - "Феникс инверс" ООД пълният текст    публикувано на 10.03.2022

ИП "Модернизация и инвестиции в преработката на произвежданата продукция......", възложител - "Месокомбинат Ловеч" АД пълният текст    публикувано на 18.02.2022

2021 г.

ИП "Изменение на ПУП за ПРЗ.. гр. Плевен", възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 12.11.2021

ИП "Съхранение на нефтопродукти......", възложител - "Феникс ойл трейд" ЕООД пълният текст    публикувано на 10.11.2021

ИП "Изграждане на тръбни кладенци ......", възложител - "Агро инвестмънтс" ЕООД пълният текст    публикувано на 14.10.2021

ИП "Преместване на производство на течни перилни препарати... гр. Априлци", възложител - "Доверие-грижа" ЕАД пълният текст    публикувано на 15.07.2021

ИП "Изграждане на предприятие за месодобив и месопреработка ", възложител - "Иван Зюмбилски2020" ЕООД пълният текст    публикувано на 12.07.2021

ИП "Сгради и съоръжения за животновъдна дейност.. ", възложител - земеделски производител пълният текст    публикувано на 11.06.2021

ИП "Изграждане на ваканционно селище... гр. Априлци", възложител - "Премиер фонд" АДСИЦ пълният текст    публикувано   на 04.06.2021

ИП "Газоснабдителна станция за пропан-бутан ......", възложител - "Юкон" ЕООД пълният текст    публикувано на 29.04.2021

ИП "Изграждане на производствена сграда... гр. Ловеч", възложител - "Бонмикс" ЕООД пълният текст    публикувано на 23.04.2021

ИП "Изграждане на газово стопанство...", възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 05.04.2021

ИП "Закриване и рекултивация на общинско депо... м. Карач дере", възложител - Община Никопол пълният текст    публикувано на 10.02.2021 

2020 г.

ИП "Възстановяване на пропускателната способност ... р. Градежница" възложител - Община Тетевен пълният текст    публикувано на 16.10.2020  

П "Изграждане на площадка... неметални отпадъци" възложител - "Феникс Витоша" ЕООД пълният текст    публикувано на 18.09.2020  

ИП "Закупуване на обурудване за производство на мляко" възложител - "Камелия-Васил Гетов1" ЕООД пълният текст    публикувано на 04.09.2020  

ИП за "Компостиране на органични отпадъчни материали..." възложител - "Трейдинг продукшън"ЕООД пълният текст    публикувано на 03.09.2020

ИП за "Крайпътен комплекс със заведение..." възложител - Ц. Ц. И. пълният текст    публикувано на 19.08.2020    

ИП "Допълване на дейности на съществуваща площадка..." възложител - "Майкромет" ООД пълният текст    публикувано на 14.08.2020  

ИП "Изграждане на животновъден обект....... с. Ракита" възложител - Р.Т. пълният текст    публикувано на 14.08.2020        

ИП "Производство на риба и зарибителен материял на територията на яз. Света, гр. Угърчин "възложител - "РС Слънце" ЕООД пълният текст публикувано на 12.08.2020  

ИП "Разширяване на гробищен парк ... Чаира"възложител - Община Плевен пълният текст публикувано на 12.08.2020  

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда... с. Ъглен "възложител - Й.М. пълният текст публикувано на 10.08.2020

ИП за "Изграждане на открито спортно стрелбище ..." възложител - "ЛРД Кнежа 2000" пълният текст    публикувано на 30.07.2020     

ИП за "Възстановяване на изоставена овцеферма ......." възложител - С. С. пълният текст    публикувано на 30.07.2020       

ИП за "Интензивно рибозавъждане в съществуващи рибарници ......" възложител - "Люляците 2020"ЕООД пълният текст    публикувано на 10.07.2020 

ИП "Инсталация за производство на компост..." възложител - "Интер Еко" ЕООД. пълният текст публикувано на 17.06.2020  

ИП "Строителство на спортно-полева площадка "възложител - "Софарма" АД пълният текст публикувано на 17.06.2020  

ИП "Строителство на селскостопанска сграда..с. Борима." възложител - Ц.П. пълният текст публикувано на 17.06.2020  

ИП "Монтиране на ново съоръжение за преработка на мляко"възложител - Т. В. пълният текст публикувано на 08.06.2020  

ИП "Строителство на пункт за годишни прегледи..."възложител - Й.М. пълният текст    публикувано на 21.05.2020 

Информация за ИП за "Производство на риба и зарибителен материял на територията на яз. Света, гр. Угърчин "възложител - "РС Слънце" ЕООД пълният текст    публикувано на 20.05.2020              

ИП "Основен ремонт и реконструкция на общински път..."възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 30.04.2020 

ИП "Напояване чрез дъждуване ..."възложител - "Агро Бел 2001" ЕООД пълният текст    публикувано на 27.04.2020 

ИП "Създаване на мини мандра чрез ремонт на съществуваща сграда..."възложител - "Сакаджи и ко" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.04.2020       

ИП "Разширение на кариера за добив на огнеупорни глини..."възложител - "Огнеупорни глини" АД пълният текст    публикувано на 10.04.2020 

ИП "Дърводелска работилница..."възложител - Д. С. пълният текст    публикувано на 09.04.2020  

ИП "Пречиствателна станция за отпадъчни води на бензиностанция ..."възложител - "Ромпетрол Бългерия" ЕАД пълният текст    публикувано на 03.04.2020 

ИП "Изграждане на линия за производство но сурово слънчогледово масло..."възложител - "Топлофикация Плевен" ЕАД пълният текст    публикувано на 30.03.2020  

ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения ..."възложител - "Венец.Т"ООД пълният текст    публикувано на 27.03.2020 

ИП "Разширение на дейността на дружеството..."възложител - "Калинел" ЕООД пълният текст    публикувано на 20.03.2020 

ИП "Реконструкция и изиместване на въздушна мрежа..."възложител - "ЧЕЗ Разпределение Балгария"АД пълният текст    публикувано на 16.03.2020    

ИП "Разширяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС..."възложител - "Гранде Ауто" ЕООД пълният текст    публикувано на 11.03.2020    

ИП "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ..."възложител - "Прима ленд пропърти"ЕООД пълният текст    публикувано на 11.03.2020  

ИП "Промяна предназначението на земеделска земя...с. Александрово"възложител - Община Ловеч пълният текст    публикувано на 06.03.2020    

ИП "Строителство на пункт за годишни прегледи..."възложител - Й.М. пълният текст    публикувано на 05.03.2020 

ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения ..."възложител - "Венец.Т"ООД пълният текст    публикувано на 27.02.2020 

ИП "Разпределителен газопровод .... -възложител: "Газинженеринг"ООД... гр. Д. Дъбник... пълният текст       публикувано на 24.01.2020 

ИП "Газово стопанство за детска ясла..."възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 20.01.2020 

Информация за ИП за "Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла ..."възложител - "Кей Маркс" ЕООД пълният текст    публикувано на 18.02.2020          

Информация за ИП за "Изграждане на рибен проход на водохващане ..."възложител - "ПРО АРМ" ЕООД пълният текст    публикувано на 16.01.2020   

 

2019 г.

ИП "Изграждане на пропан-бутан газово стопанство ...." - възложител: "Клеърс"ЕООД... пълният текст       публикувано на 30.12.2019 

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда ...." - възложител С.П....пълният текст     публикувано на 29.11.2019

ИП "ПУП-ПЗ... с. Петокладенци" - възложител Община Белене...пълният текст     публикувано на 26.11.2019

ИП "Монтаж на модулна надземна станция" - възложител "Петрол Балгария" АД...пълният текст     публикувано на 26.11.2019

ИП "Изграждане на обществен паркинг..."възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 18.12.2019

ИП "Изграждане на рибарник... с. Балканец" - възложител П.Н...пълният текст     публикувано на 14.11.2019

ИП "ПУП-ПРЗ ... с. Български извор" - възложител "Елайза" ЕООД...пълният текст     публикувано на 31.10.2019

ИП "ПУП-ПЗ... с. Петокладенци" - възложител Община Белене...пълният текст     публикувано на 23.10.2019

"Угояване на риба в яз. Д. Митрополия" - възложител "Риб митрополитен" ЕООД... пълният текст       публикувано на 20.09.2019

ИП "Рекултивация на нарушен терен..." - възложител "ВиК" АД гр. Ловеч"...пълният текст     публикувано на 29.07.2019

 

2018 г.

Информация за ИП за "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво ..."възложител - "Златна Панега Цимент" АД пълният текст    публикувано на 02.08.2018

Информация за ИП за "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо ..." възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 18.07.2018

Информация за ИП за "Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на производствени неопасни отпадъци ..." възложител   "Еф Си Си България" ЕООД пълният текст    публикувано на 21.06.2018

Информация за ИП за "Рекултивация на общинско сметище ..." възложител  Община Пордим пълният текст    публикувано на 20.06.2018

Информация за ИП за "Изграждане на комплекс за биатлон, ..." възложител  Спарте клуб "Аякс" Троян пълният текст    публикувано на 20.06.2018

Информация за ИП за "Строителство на ведомствена модулна станция за дизелово гориво ..." възложител "Агро Сантино" ООД пълният текст    публикувано на 11.06.2018

Информация за ИП за "Канализация на гр. Угърчин ..." възложител Община Угърчин пълният текст    публикувано на 08.06.2018

Информация за ИП за "Промяна предназначението на обект от зайцеферма на птицеферма ..." възложител "Амон - Ра" ООД пълният текст    публикувано на 05.06.2018

Информация за ИП за "Увеличаване на проектния капацитет на Клетки ..." възложител Община Троян пълният текст    публикувано на 15.05.2018

 


 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*