За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Административни актове:

Общи административни актове: 

Законодателство по околната среда

Заповед на министъра на околната среда и водите, на основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения (ЗЛР) :
http://www.moew.government.bg/bg/priroda/zakonodatelstvo/nacionalno-zakonodatelstvo/zapovedi/

Индивидуални административни актове: 

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС
Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка
Решения по ОВОС
Становища по екологична оценка
Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО
Решения за спиране процедури по ОВОС/ЕО
Решения, свързани с Наредбата за оценка на съвместимостта, издадени от РИОСВ-Плевен

Заповед за определяне на кандидат от проведен търг - публикувано на 30.12.2019

Информация за принудителни административни мерки, актове и глоби можете да намерите в секция Контролна дейност - месечни отчети по контролна дейност

Вътрешни актове

Списък на актовете, издадени в изпълнение на правомощията на директора на РИОСВ - Плевен за:    

2013     2014     2015     2016     2017     2018    2019   2020    2021   2022   2023   2024  

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия