За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Административни услуги - Достъп до обществена информация:

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ – Плевен - актуализиран на 15.02.2023

Списък с категориите информация, подлежаща на публикуване - актуализиран на 13.6.2024 г.

Актуална обществена информация, съгласно чл. 15 от ЗДОИ.

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация:

 2008   2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015     2016     2017 /публ. на 05.01.2018/     
2018 /публ. на 04.01.2019/   2019 /публ. на 09.01.2020/ 2020 /публ. на 07.01.2021/ 2021 /публ. на 06.01.2022/
2022/публ. на 06.01.2023/  2023 /публ. на 05.01.2024/ 

Достъп до обществена информация - описание на процедурата

Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация ЗООС препраща към процедурата, уредена в гл. ІІІ от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция).

Вътрешни правила на РИОСВ-Плевен за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ

Ред за достъп до публичните регистри, които поддържа РИОСВ - Плевен: достъп до публичните регистри се получава от сайта на РИОСВ - Плевен в съответните секции, съдържащи регистрите. Право на достъп до онлайн - информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползването на публичните регистри не се изискват. Предоставената информация от онлайн регистрите не се заплаща.

Ред и условия за повторно използване на информацията - съдържат се в глава VІІ от Вътрешни правила на РИОСВ-Плевен за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ

Информация, предоставена повече от три пъти по заявление за достъп: до този момент няма такава.

Информация за околната среда
Чл. 19 от ЗООС описва подробно какво представлява информацията за околната среда.
Информацията за околната среда е:
1) налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения.
2) налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация.
3) нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Разпространение на информация за околната среда
Информация за околната среда може да бъде получена:
- от интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, от Изпълнителната агенция по околна среда, както и от интернет страниците на териториалните структури на МОСВ - Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекции на Националните паркове, Басейнови дирекции.
- чрез организираните национални кампании;
- от националните обществени радио- и телевизионни оператори са задължени да разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда, да осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда, както и да популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазване на околната среда при излъчване на образователните си програми.
- чрез подаване на заявление за достъп до обществена информация.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация
Процедурата за предоставяне на достъп до информация за околната среда е уредена в гл.ІІІ на ЗДОИ.
За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление за достъп до обществена информация, което трябва да съдържа:
- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
- описание на исканата информация;
- предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен и копия на технически носител.
- адреса за кореспонденция на заявителя.

Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служител в гишето за работа с граждани на РИОСВ Плевен, на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" №1А, ет. 2, приемно време: 09:00-17:30 часа, тел: 064/ 806 951 или на е-mail: office@riew-pleven.eu.
След постъпване, заявленията за достъп до обществена информация се завеждат във входящия дневник на РИОСВ-Плевен.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.
За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение, с което се уведомява заявителя.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Таксата се заплаща в касата на РИОСВ-Плевен на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" №1А, или на банкова сметка: IBAN: BG22UBBS80023106158306 BIC: UBBS BGSF ОББ АД - гр. Плевен

За лицата, получаващи информацията на гишето за работа с граждани е определено място за четене на предоставената информация по ЗДОИ - информационният център при РИОСВ - Плевен.

Заплащане на информацията
Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед №10 на МФ/10.01.2001г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Същите нормативи се използват и за повторно използване на информация от обществения сектор. Във връзка с чл. 30 от ЗООС, компетентните органи предоставят помежду си налична първична и предварително обработена информация за околната среда, както и на общински администрации и учащи се.
Заплащането при предоставяне на нарочно обработена информация се договаря за всеки конкретен случай - чл. 29 от ЗООС.

Наредба № Н-І от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите
по предоставяне на обществена информация

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. Хартия А4– 1 лист – 0,01 лв.;
2. Хартия А3– 1 лист – 0,02 лв.;
3. Разход за тонер за едностр. отпечатване на А4 - 1 стр. -0.02 лв
4. Разход за тонер за едностр. отпечатване на А3 - 1 стр. -0.04 лв
5. CD диск 700 МВ – 1 брой – 0,26 лв.;
6. DVD диск 4.7 МВ – 1 брой – 0,30 лв.;
7. DVD диск 8.5 МВ – 1 брой – 0,67 лв.;
8. USB флаш памет 4 GB – 1 бр. – 3,46 лв.;
9. USB флаш памет 8 GB – 1 бр. – 5,72 лв.;
10. USB флаш памет 16 GB – 1 бр. – 7,93 лв.;
11. USB флаш памет 32 GB – 1 бр. – 9,47 лв.;

IV. Заповедта влиза в сила от 18 март 2022 г.

 

 

Актуализирано на 20.02.2024 г

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия