За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Консултации с обществеността

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на УПИ VI-594, кв. 85 по ПУП на с. Рибарица  (ПИ № 62579.505.559 по КККР на с. Рибарица) и ПИ №, № 62579.135.6 и 62579.135.15, с. Рибарица, община Тетевен, област Ловеч“ върху защитени зони (ЗЗ) BG0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Информация     Доклад      

публикувано на 29.05.2024 г      
срок за получаване на мотивирани становища 01.07.2024

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ № 40974.46.17, м. „Барата“, с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен върху защитени зони (ЗЗ) BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици.

Информация     Доклад

публикувано на 05.04.2024 г      
срок за получаване на мотивирани становища 07.05.2024

Доклад за оценка за степента на въздействие на ИП „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда“ в ПИ № 40974.46.18, м. „Барата“, с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен върху защитени зони (ЗЗ) BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици

Информация     Доклад      

публикувано на 19.03.2024 г      
срок за получаване на мотивирани становища 19.04.2024

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„) „Вила за сезонно пребиваване и допълващо застрояване (лятна кухня и навес)“ в ПИ № 62579.164.4, м. „Копчов лък“, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Информация     Доклад      

публикувано на 09.05.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 09.06.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Изграждане на три броя еднофамилни къщи“ в ПИ № 62579.129.47, с. Рибарица“

Информация     Доклад      

публикувано на 26.04.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 29.05.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Добив и първична преработка на варовици от строителни материали от находище „Гечовското“ в землището на село Бежаново, община Луковит, област Ловеч“

Информация     Доклад      

публикувано на 24.03.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 24.04.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Изменение на Общ устройствен план на община Искър и изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 55782.500.69, м. „Пладнището“, гр. Искър, община Искър, област Плевен“ върху защитена зона (ЗЗ) BG0000613 „Река Искър“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна

Информация     Доклад      

публикувано на 17.03.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 18.04.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване към нея“ в ПИ № 20996.12.89, м. „Горния требеж“, с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч  върху защитени зони (ЗЗ) BG 0001493 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG 0002128 „Централен Балкан – буфер“, за опазване на дивите птици

Информация     Доклад      

публикувано на 09.03.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 10.04.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Изменение на Общ устройствен план на Община Луковит“. Целта на плана е в ПИ №№ 44327.25.65, 44327.26.17, 44327.275.55, з-ще гр. Луковит да се изгради фотоволтаичен парк

Информация     Доклад      

публикувано на 23.02.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 23.03.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП)„Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия с мощност 10 MW“ в ПИ №№ 06495.199.2, 06495.199.3, 06495.199.4, 06495.199.5, 06495.199.7, 06495.199.8, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен, обл. Плевен

Информация     Доклад      

публикувано на 17.02.2023 г      
срок за получаване на мотивирани становища 17.03.2023

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две едноетажни сгради с жилищно предназначение“ в ПИ№ 62579.168.51, землище с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Информация     Доклад      

Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение (ИП) „Строителство на 1 брой жилищна сграда“, ПИ № 15703.60.22, м. „Башов рът“, с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч върху защитенa зонa BG 0002109 „Васильовска планина“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.)

Информация     Доклад       Схема

публикувано на 29.11.2022 г      
срок за получаване на мотивирани становища 29.12.2022

Доклад за оценка за степента на въздействие на „Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, монолитна едноетажна административна сграда с помещения за офис, кафе и санитарен възел, и паркинг с около двадесет паркоместа“ в ПИ № 16537.240.30, з-ще с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

Информация     Доклад   

публикувано на 06.04.2022 г      
срок за получаване на мотивирани становища 06.05.2022

Доклад за оценка за степента на въздействие на Общ устройствен план (ОУП) на община Белене (без землище на гр. Белене), с предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000247 “Никополско плато” и BG0002074 “Никополско плато“

Информация     Доклад         Приложение1          Приложение2    

публикувано на 23.03.2022 г      
срок за получаване на мотивирани становища 23.04.2022

ИП „Строителство на 1 брой жилищна сграда“, ПИ № 15703.59.61, м. „Башов рът“, с. Голяма Желязна, община Троян“

Информация     Доклад         Приложение    

публикувано на 08.03.2022 г      
срок за получаване на мотивирани становища 07.04.2022

Натура 2000 - Консултации с обществеността

ИП „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на ПИ № 62579.156.49, м. „Старчов дол“, с. Рибарица“

Информация     Доклад    

публикувано на 14.02.2022 г      
срок за получаване на мотивирани становища 16.03.2022

 

ИП „Изграждане на спортна площадка с тенис корт и фитнес уреди“ в ПИ № 81476.18.31, м. „Лъжето“, с. Чифлик, община Троян, област Ловеч“

Информация     Доклад    

публикувано на 12.11.2021 г      
срок за получаване на мотивирани становища 12.12.2021

ИП „Изграждане на жилищна сграда в ПИ № 23621.7.7, с. Драшкова поляна, община Априлци, област Ловеч“

Информация     Доклад    

публикувано на 23.04.2020 г      
срок за получаване на мотивирани становища 23.05.2020

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали (пясъци и чакъли) от находище „Феникс“, разположено в землище на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“

Информация     Доклад       ДОВОС        Материали към ДОВОС  

публикувано на 24.04.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 24.05.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Плевен (без землище на гр. Плевен)“

Информация     Доклад      Схема1     Схема2     Схема3      Схема4       Предварителен проект   

публикувано на 06.03.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 05.04.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Червен бряг“

Информация     Доклад      Схема1     Схема2     Схема3      Схема4    

публикувано на 04.02.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 06.03.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Угърчин“

Информация     Доклад      Схема

публикувано на 25.01.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 25.02.2019

ИП „Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит“

Информация     Доклад      Схема

публикувано на 21.01.2019 г      
срок за получаване на мотивирани становища 20.02.2019

ИП „Реконструкция и модернизация на съществуващи работни помещения и възстановяване дейността на свинекомплекс“ в ПИ № 050028 и № 000022, с. Варана

Информация     Доклад и приложения  

публикувано на 03.08.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 03.09.2018

ИП „Разширение на съществуващ цех за бутилиране на изворна вода в ПИ №20996.12.51, землище с. Дивчовото“

Информация     Доклад част  

публикувано на 26.06.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 26.07.2018

ИП „Изграждане на две къщи за лично ползване“ в ПИ № 43325.10.847, землище на с. Лесидрен, общ. Угърчин

Информация     Доклад част 1     Доклад част 2

публикувано на 29.05.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 29.06.2018

Доклад за оценка на степента на възстействие (ДОС) на ИП „Изграждане на жилищна сграда (къща) на ПИ № 81476.18.12 в местността Лъжето, с. Чифлик, община Троян, област Лочеч“

Информация     Доклад     Карти

публикувано на 19.03.2018 г      
срок за получаване на мотивирани становища 20.04.2018

Общ устройствен план (ОУП) на община Искър

ДОС на ОУП    ОУП на община Искър     информация     

 Доклад от проф. Димитров    писмо    

публикувано на 14.08.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 14.09.2017

Общ устройствен план (ОУП) на община Долни Дъбник

ДОСВ на ОУП    ОУП на община Д. Дъбник     информация     схема1  

 схема2    схема3    схема4     схема5    схема6    схема7

публикувано на 08.06.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 08.07.2017

Общ устройствен план (ОУП) на община Левски

информация        ДОСВ   

публикувано на 01.02.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 03.03.2017

ИП „Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помещения и сервизни помещения“ в ПИ № 40261.106.1, з-ще с. Крушуна, общ. Летница“

информация        доклад ОВОС       доклад ОС

публикувано на 13.01.2017 г      
срок за получаване на мотивирани становища 13.02.2017

ИП „Изграждане на нова жилищна сграда до 180 кв.м в част от ПИ № 62579.168.25, землище на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч“

доклад      информация         приложение

публикувано на 07.10.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 07.11.2016

Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия

доклад      информация       

публикувано на 15.07.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 15.08.2016

Общ устройствен план (ОУП) на община Долна Митрополия

доклад      информация   Обяснителна записка      

публикувано на 27.06.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 27.07.2016

 

Общ устройствен план на Община Летница

Общ устройствен план (ОУП) на община Летница – предварителен проект

доклад      информация    План      Схема1     Схема 2     Схема 3     Схема 4     Схема 5
                                                                 Схема6     Схема 7     Схема 8  

публикувано на 28.04.2016 г      
срок за получаване на мотивирани становища 30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия