За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на отпадъците:

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ

ВАЖНО!


В РИОСВ-Плевен е наличен електронен адрес с наименование annex7@riew-pleven.eu


Във връзка с публикувано в Държавен вестник бр.30 от 31.03.2020 г. изменение на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Задължителна е разпоредбата за лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъци в случаите, когато не се изисква нотификация, да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.

В случаите на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01) или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща и декларация по образец /съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1, с която се декларира, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
За целите на осъществяване на ефективен контрол, следва да се изпращат и копия на договорите по чл.18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

За да се осъществи автоматично получаване в Националния координационен център на изпратените от Вас документи в РИОСВ – Плевен Приложения VІІ, тези документи трябва да се изпратят на определените от МОСВ за РИОСВ-Плевен електронни пощи, а именно annex7@riew-pleven.eu

Допълнителна информация можете да получите на адрес
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/novo-iziskvaniya-po-naredba-1/

 

ВАЖНО!


В РИОСВ-Плевен е наличен електронен адрес с наименование movement-document@riew-pleven.eu


Във връзка с изпълнение на задълженията на инспекцията като контролен орган по Регламент (ЕО) № 1013/2006 за превози (с местоназначение територията на РИОСВ-Плевен), подлежащи на нотификационна процедура. С цел получаване на информация преди началото на всеки превоз на отпадъци, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване, лицата следва да изпращат до РИОСВ-Плевен по електронна поща копие на попълнен формуляр по Приложение IБ на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

За да се осъществи автоматично получаване в Националния координационен център на изпратените от Вас документи в РИОСВ – Плевен за превози подлежащи на нотификационна процедура, тези документи трябва да се изпратят на определените от МОСВ за РИОСВ-Плевен електронни пощи, а именно  movement-document@riew-pleven.eu

Формуляри и примерни договори относно трансграничен превоз на отпадъци може да разгледате на адрес
https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/transgranichen-prevoz-na-otpaduci/formulyari-i-primerni-dogovori/

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия