За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2014 г.                     2024      2023          2022          2021        2020          2019          2018               2015      2016       2017

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2О14 Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) .... с. Дисевица" пълният текст    публикувано на 17.12.2014

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2О14 Отглеждане на едномесечни общоползвателни шарени пилета .... с. Горни Дъбник" пълният текст    публикувано на 17.12.2014

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2014 за ИП "Разширение на производствена мощност за течни лекарствени форми .... гр. Троян" пълният текст    публикувано на 08.12.2014

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2014 за ИП "Рибностопанска дейност .... с. Ракита" пълният текст    публикувано на 28.11.2014

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2014 за ИП "МВЕЦ БВ с. Торос" пълният текст    публикувано на 28.11.2014

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2014 за ИП "Ремонт и обновяване на съществуваща сграда... гр. Долна Митпоролия" пълният текст    публикувано на 24.11.2014

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2014 за ИП "Интензификация на призабойната зона на съществуващите сондажи Р1 Девенци ..." пълният текст    публикувано на 21.11.2014

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2014 за ПУП ПЗ ... м. Ямен с. Дерманци пълният текст    публикувано на 21.11.2014

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2014 за ИП "Възстановяване на част от улица "Юрий Гагарин"... с. Драгаш войвода пълният текст    публикувано на 21.11.2014

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2014 за ИП "Спортен комплекс ... м. Русково бърдо гр. Плевен пълният текст    публикувано на 13.11.2014

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2014 за ПУП ПЗ ... м. Около града гр. Славяново пълният текст    публикувано на 13.11.2014

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане на подземни води..." с. Брест пълният текст    публикувано на 13.11.2014

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2014 за ИП "Планирани промени .... площадката на Златна панега цимент ... пълният текст    публикувано на 12.11.2014

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2014 за ПУП ПЗ ... м. Ивановски път гр. Койнаре пълният текст    публикувано на 31.10.2014

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2014 за ИП "Добив на подземни богатства... находище "Ясака"... с. Орляне пълният текст    публикувано на 23.10.2014

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане на подземни води..." с. Беглеж пълният текст    публикувано на 21.10.2014

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2014 за ИП "Създаване на предприятие за производство на кисело и прясно мляко" с. Врабево пълният текст    публикувано на 17.10.2014

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2014 за ИП "Добив на речна баластра... р. Осъм" с. Йоглав пълният текст    публикувано на 15.10.2014

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - крави...." с. Дерманци пълният текст    публикувано на 10.10.2014

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на инсталация за биогаз...." с. Сгалево пълният текст    публикувано на 07.10.2014

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на нова животновъдна ферма...." с. Торос пълният текст    публикувано на 02.10.2014

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2014 за ИП "Разкриване на площадка за третиране...." гр. Луковит пълният текст    публикувано на 25.09.2014

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води...." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 11.09.2014

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2014 за ИП "Първоначално залесяване на неземеделски земи...." гр. Д. Митрополия пълният текст    публикувано на 05.09.2014

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2014 за ИП "Разкриване на площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС...." с. Асеновци пълният текст    публикувано на 05.09.2014

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на нов мост като подход от ул. "Българска авиация...." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 03.09.2014

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане...." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 12.08.2014

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на многофункционална спортна зала...." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 08.08.2014

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане...." с. Брест пълният текст    публикувано на 06.08.2014

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на хотел" гр. Априлци пълният текст    публикувано на 06.08.2014

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2014 за ИП "Рибопроизводство...язовир "Блато-1" с. Слатина пълният текст    публикувано на 28.07.2014

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2014 за ИП "Конна база... с. Садовец пълният текст    публикувано на 24.07.2014

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2014 за ИП "Нов общински път ПИ 734.92... гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 23.07.2014

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на рибарски съоръжения ... с. Загражден пълният текст    публикувано на 23.07.2014

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2014 за ИП "СБАЛ на сърдечно съдови заболявания ... гр. Плевен пълният текст    публикувано на 16.07.2014

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на трасе за писта за летен биетлон... с. Калейца пълният текст    публикувано на 11.07.2014

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане от подземни води... с. Бохот пълният текст    публикувано на 08.07.2014

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2014 за ИП "Преустройство на съществуващи помещения в рафинерия... с. Милковица пълният текст    публикувано на 09.06.2014

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2014 за ИП "Разработване на находище на глинести мергели - "Станчов връх"... с. Сомовит пълният текст    публикувано на 06.06.2014

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на рибарски съоръжения... с. Сомовит пълният текст    публикувано на 02.06.2014

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2014 за ИП "Експлоатация и поддържане на язовир в изправно техническо състояние""... с. Бръшляница пълният текст    публикувано на 26.05.2014

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2014 за ИП "Отглеждане на риба в язовир "Пустия""... с. Горско Сливово пълният текст    публикувано на 16.05.2014

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2014 за ИП "Инсталация за производство на ферментационнни продукти ... с. Градина пълният текст    публикувано на 13.05.2014

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на 4 броя вертикални резервоари... гр. Луковит пълният текст    публикувано на 25.04.2014

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на цех за преработка и подготовка на плодове и зеленчуци... гр. Летница пълният текст    публикувано на 25.04.2014

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане от подземни води... гр. Левски пълният текст    публикувано на 23.04.2014

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2014 за ИП "Получаване на разрешително за водовземане ... с. Славовица пълният текст    публикувано на 18.04.2014

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение ... с. Горни Дъбник пълният текст    публикувано на 04.04.2014

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2014 за ИП "Разширение добива на мергели от находище "Каменището"... пълният текст    публикувано на 04.04.2014

Решение  № ПН 38 - ПР - И / 2014 за ИП "Създаване на 119 дка трайни насаждения ....." пълният текст      публикувано на 20.02.2014

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2014 за ИП "Изграждане на ТЕЦ с електрическа мощност до 1,5 MW"...с. Сухаче " пълният текст    публикувано на 17.01.2014

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия